HET HUIDIGE DEBAT IN ENGLISH

Translation of Het huidige debat in English

S Synonyms

Results: 244, Time: 0.1485

Examples of using Het huidige debat in a sentence and their translations

In het huidige debat kunnen we alleen maar onze eigen stellingen bevestigen.
In the present debate we can do no more than confirm our own positions.
Ik zeg dit heel bewust tijdens het huidige debat over de hervorming van de arbeidsmarkt en van de socialezekerheidsstelsels.
I say that quite advisedly in the present debate on job market reforms and the reform of social security systems.

Today's debate

Dat mogen we in het huidige debat niet vergeten.
We should not forget this in today's debate.
Jammer genoeg is de titel van het huidige debat italië.
Alas, the title of today's debate is italy.

Today's discussion

EN mevrouw de voorzitter, het huidige debat over sudan en zuid-sudan is bemoedigend en positief in een wereld waar meer slecht dan goed nieuws is.
Madam president, today's discussion on sudan and south sudan is encouraging and positive in a world where there is more bad news than good news.
Mijnheer de voorzitter, als lid van de commissie constitutionele zaken betreur ik dat het huidige debat wordt gekenmerkt door militair taalgebruik.
Mr president, as a member of the committee on constitutional affairs i greatly regret that today's discussion has been dominated by military jargon.

The current debate

Met de uitbreiding hangt ook het huidige debat over de toekomst van europa samen.
Directly linked to enlargement is the current debate on the future of europe.
Het huidige debat is ook een stimulans voor een groeiend aantal bottom-upinitiatieven binnen bedrijven.
The current debate is also encouraging an increasing number of bottom-up initiatives within companies.

The current discussion

Het huidige debat omtrent de luchtvaart is hiervan het beste voorbeeld.
The current discussion with regard to the air transport sector is enlightening on this matter.
Mijnheer de voorzitter, het huidige debat over de integratie van immigranten in de europese unie is het gevolg van het immigratiebeleid tot nu toe.
Mr president, the current discussion on the integration of immigrants in the european union is a consequence of the immigration policy to date.
Other sentence examples
We kunnen aan het huidige debat bijdragen met aanbevelingen en deskundigen.
We can contribute to the current debate with our recommendations and our experts.
Het huidige debat gaat iedereen aan, ook wat de praktische details betreft;
The current debate commits everybody, also when it comes to the practical details.
Denk aan frankrijk en het huidige debat over immigratie.
Think of france and the current debate about immigration.
Kernvragen in het huidige debat zijn dan ook.
Key questions in the current debate include.
Dat blijkt volgens mij ook uit het huidige debat.
I think that is also shown by today's debate.
Mijn dank voor het huidige debat.
Thank you for organising this debate today.
Mijnheer de voorzitter, het huidige debat is ook een lakmoesproef voor het handvest van de grondrechten.
Mr president, today's debate is also an acid test for the charter of fundamental rights.
Ik heb de begrotingskwesties met vrijwel alle commissies besproken en nu roepen wij ze ook op actief deel te nemen aan het huidige debat.
I have been round practically all the committees and discussed budget issues with them, and we are now also encouraging the committees to take an active part in today's debate.
HU het huidige debat toont opnieuw goed aan hoe sterk de meningen in dit huis uiteenlopen.
HU the present debate clearly demonstrates yet again how widely opinions vary in this house.
Ik verzeker u dat de raad gedetailleerd op de hoogte zal worden gebracht van het huidige debat en van de standpunten die hier naar voren werden gebracht.
Let me assure you that the council will be informed in detail about today's debate and the viewpoints expressed in it.
Zo ja, dan zou het huidige debat een verrassende gebeurtenis genoemd kunnen worden.
If the answer is yes, the present debate would itself be a surprising event.
Het EESC betreurt het dat voor dit verslag geen voorafgaande raadpleging of beoordeling heeft plaatsgevonden en neemt het daarom mee in het huidige debat.
The EESC regrets not having been consulted on that report and not having been able to make a prior assessment of it, and therefore includes it in the present debate.
over het verzoek om spoedige stemming over de twee ontwerpresoluties die reeds waren aangekondigd tot besluit van het huidige debat.
request for an early vote contained in the two aforementioned motions for resolutions, at the end of the present debate.
zou in ieder geval veel van de scherpe kantjes van het huidige debat halen, die volgens mij volledig overbodig zijn.
of cooperating, and they would remove much of what i believe to be utterly unnecessary bitterness from the present debate.
Ik geloof oprecht dat dit rapport een impuls zal geven aan het huidige debat binnen de europese commissie over de ontwikkeling van het meertaligheidsbeleid.
This report will, i trust, fuel the european Commission's current debates on the development of multilingualism policy.
De heer JAHIER herhaalt op zijn beurt dat het huidige debat samenhangt met het rapport van de ad-hocgroep werkmethoden.
Mr jahier then recalled that current discussions stemmed from the implications of the ad hoc group"Working Methods" report on own-initiative work.
Dit gezegd zijnde is het belangrijk dat wij in het huidige debat over de controle van technieken en klonen geen verwarring zaaien in de samenleving.
Having said that, it is important to forestall confusion about the current debate on control of techniques and cloning.
Uit het huidige debat zou het kunnen lijken alsof de co2-discussie het belangrijkste onderwerp is.
It would appear from the current debate that the CO2 debate is the most important issue.
In het huidige debat neemt het aspect gelijkheid van vrouwen en mannen evenwel geen belangrijke plaats in.
In the current debate, however, the gender dimension does not figure prominently.
Het huidige debat over de thematische strategie voor afvalpreventie en recycling kan aan een dergelijke herziening een belangrijke bijdrage leveren.
The ongoing debate on the thematic strategy on waste prevention and recycling will be an important input to such a view.

Results: 244, Time: 0.1485

Word by word translation


het
- it thing talking things talk
huidige
- current present existing today actual
debat
- debate discussion deliberation debates discussions

S Synonyms of "het huidige debat"


"Het huidige debat" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More