IN DE LIDSTATEN IN ENGLISH

Translation of In de lidstaten in English

Results: 11282, Time: 0.0491

Examples of using In de lidstaten in a sentence and their translations

Opbouwen van evaluatiecapaciteit in de lidstaten.
Building up evaluation capacities in the Members States.
V- Toepassing van de mededingingsregels in de lidstaten.
V-THE APPLICATION OF COMPETITION RULES IN THE MEMBER STATES.
Tenuitvoerlegging van de richtlijn in de lidstaten.
THE IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE IN THE MEMBER STATES.
V- De toepassing van de mededingingsvoorschriften in de lidstaten.
V-THE APPLICATION OF COMPETITION RULES IN THE MEMBER STATES.
Overzicht van de regelingen voor schadeloosstelling door de staat in de lidstaten.
OVERVIEW OF STATE COMPENSATION SCHEMES IN THE MEMBER STATES.
De" btw-kloof", het, in de lidstaten.
The'VAT gap', which is the in Member States.
Peer learning over MVO is in de lidstaten een belangrijk onderdeel voornemen nr. 9.
Peer learning between Member States on CSR policy is an important exercise Intention 9.
Omzetting in de lidstaten.
Transposition by Member States.
Ook met goede praktijken in de lidstaten dient rekening te worden gehouden.
Good practice from the Member States should also be taken into account.
Turkse gemeenschappen in de lidstaten.
Turkish communities in Members States.
De instanties in de lidstaten die de ruwe gegevens voor ditverslag hebben verzameld;
The services within each Member State that collectedthe raw data for this report;
In de lidstaten moet strenger en op uniforme wijze worden gecontroleerd.
There must be more stringent and uniform control in the Member States.
In de lidstaten werd een begin gemaakt met veel structurele hervormingen.
The Member States have started on numerous structural reforms.
De directeuren-generaal bevoegd voor de burgerbescherming in de lidstaten hadden een ontmoeting op 12 oktober.
Directors General for civil protection of the Member States met on 12 October.
Minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
MINIMUM STANDARDS ON PROCEDURES IN MEMBER STATES FOR GRANTING AND WITHDRAWING REFUGEE STATUS.
Het bosbezit in de lidstaten is versnipperd.
Forest ownership in the EU is fragmented.
Ook culturele instanties in de lidstaten hebben informatie kunnen verspreiden.
The cultural services of the Member States also disseminated the information.
In de lidstaten zijn de volgende namen in gebruik.
The following names are used in the Member States.
In de lidstaten bestaan uiteenlopende vormen van sociale bescherming.
Such social protection mechanisms take very different forms in the Member States.
Er blijkt in de lidstaten zeer uiteenlopende wetgeving over ongevallenonderzoek te bestaan.
It has shown that there is a great variety in Member State legislation on accident investigations.
Verbetering van de bedrijfsvoering in de lidstaten op het gebied van HRSD.
Better business conduct across MS for the dissemination of HRSD.
In de lidstaten van de Europese Unie worden steeds minder kinderen geboren.
Fewer and fewer children are being born in the Member States of the European Union.
Betere regelgeving in de lidstaten bevorderen.
Reinforcing Better Regulation at the Member States' level.
In de lidstaten van de Unie is de ombudsman als instelling stevig ingeburgerd.
The ombudsman institution is strongly established in the Member States of the Union.
De in de lidstaten getroffen maatregelen van financiële aard hebben niet tot de verhoopte resultaten geleid.
Financial measures adopted in the Member States have not had the expected results.
De bevoegde instanties in de lidstaten zullen het geneesmiddel regelmatig aan nieuw onderzoek onderwerpen.
The Member States competent authorities will continue to keep the product under regular review.
In de lidstaten van de Europese Gemeenschap werken voornamelijk vrouwen part-time.
Among the Member States of the European Community, parttime work is primarily done by women.
Rekening houden met de regionale, geografische, structurele en klimaatverschillen in de lidstaten.
Take into account regional, geographical, structural and climate differences of Member States.
Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten.
Officials seconded from Member State bodies.
Uit de mededeling van de Commissie blijkt dat er in de lidstaten grote verschillen zijn qua productie.
The Communication reveals the considerable discrepancies in Member State production.

Results: 11282, Time: 0.0491