IN ZIJN GEHEEL IN ENGLISH

Translation of In Zijn Geheel in English

S Synonyms

Results: 249, Time: 0.0542

Examples of using In Zijn Geheel in a sentence and their translations

Daarom stemmen wij vóór het verslag in zijn geheel.
We therefore vote for the report in its entirety.
U doet hem in zijn geheel in de pan.
Do it in one piece in the pan.
Desondanks hebben wij besloten tegen het verslag in zijn geheel te stemmen.
Despite this, we have chosen to vote against the report in its entirety.
Ik geef om de stad in zijn geheel.
I care about the city in its entirety.

Ik wil mijn favoriete chauffeur graag in zijn geheel terug.
I want my favorite driver back in one piece.
Hetzelfde geldt voor amendement 24 dat niet in zijn geheel kan worden aanvaard.
The same applies to amendment 24 which can not be accepted in its entirety.
In elk geval niet in zijn geheel.
At least, not in one piece.
Wij hebben daarom tegen dit verslag in zijn geheel gestemd.
We have therefore voted against this report in its entirety.
Daarom hebben wij besloten om tegen dit verslag in zijn geheel te stemmen.
We have therefore chosen to vote against this report in its entirety.
Wij hebben daarom besloten om tegen het verslag in zijn geheel te stemmen.
We have thus chosen to vote against the report in its entirety.
Ondergetekenden hebben tegen dit verslag in zijn geheel gestemd.
The undersigned have voted against this report in its entirety.
Wij hebben besloten om tegen het verslag-stevenson in zijn geheel te stemmen.
We have chosen to vote against mr Stevenson's report in its entirety.
We hebben daarom tegen dit verslag in zijn geheel gestemd.
We have therefore voted against this report in its entirety.
De europese afgevaardigden van de junilijst hebben daarom tegen het verslag in zijn geheel gestemd.
June list meps have therefore voted against this report in its entirety.
Stemming over het advies in zijn geheel.
Vote on the opinion in its entirety.
Daarom hebben we besloten tegen het bovengenoemde verslag in zijn geheel te stemmen.
We have therefore chosen to vote against the above-mentioned report in its entirety.
In zijn geheel.
In his entirety.
Bekijk het in zijn geheel.
Niemand in zijn geheel.
No one at all.
Subsidiair, het beroep ongegrond te verklaren in zijn geheel;
Alternatively, dismiss the application in its entirety as unfounded;
De commissie houdt rekening met het advies in zijn geheel.
The commission accepts the opinion in its integrality.
Die eten ze in zijn geheel.
They eat those whole.
We filmen chrissy in de klas na haar spreekbeurt en we stoppen dat gewoon in zijn geheel in de film.
We film chrissy in the classroom after her speech and we just stop it in its entirety in the film.
Dit pakket werd op 12 december in zijn geheel aanvaard door de voltallige vergadering van het EP.
The package was accepted in its totality in the plenary vote by the EP on 12 december.
Gelet op een en ander, moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.
In the light of the foregoing, the action must be dismissed in its entirety.
Uit al het voorgaande volgt, dat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.
It follows from all the foregoing that the action must be rejected in its entirety.
Maar ik wil erop wijzen dat dit bureau een breder mandaat nodig heeft dat het handvest van de grondrechten in zijn geheel dekt.
But i must emphasise that this agency has to have a broader mandate, covering the charter of fundamental rights in its totality.
Uit het voorgaande volgt, dat het eerste middel in zijn geheel moet worden afgewezen.
It follows from the foregoing that the first plea must be rejected in its entirety.
Uit al het voorgaande volgt, dat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.
It follows from all the foregoing that the action must be dismissed in its entirety.
Zeer binnenkort zullen wij worden geconfronteerd met het voorstel het ten-netwerk in zijn geheel te herzien.
Very soon we will be faced with the proposal to revise the tens network in its entirety.

Results: 249, Time: 0.0542

Word by word translation


zijn
- are his its have be
geheel
- whole entirely all completely fully
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More