IS GEBASEERD OP IN ENGLISH

Translation of Is Gebaseerd Op in English

S Synonyms

Results: 6923, Time: 0.0582

Examples of using Is Gebaseerd Op in a sentence and their translations

Het programma is gebaseerd op artikel 285 van het verdrag.
The programme is based on article 285 of the treaty.
Het programma is gebaseerd op oto-contracten voor gezamenlijke rekening.
The programme is based on cost-sharing RTD contracts.
Het is gebaseerd op het feit dat de algemene media en met name commerciële reclame.
It is based upon the fact that mainstream media and especially commercial advertising.
De nieuwe programmeringscyclus is gebaseerd op vierjarige indicatieve programma's voor elk partnerland.
The new programming cycle is based upon fouryear indicative programmes for each partner country.
Dit advies is gebaseerd op eerdere bijdragen, dagelijkse samenwerking en goede praktijken.
This opinion builds on previous contributions, day-to-day co-operation and on good practice.
De uitnodiging voor 2006 is gebaseerd op de ervaring van het jaar 2005.
The call 2006 builds on the experience of the year 2005.
Deze unieke wetgeving is gebaseerd op het amerikaanse principe van de burgerrechten.
This unique law is founded on US civil rights' principles.
De europese unie is gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting en democratie.
The european union is founded on freedom of expression and democracy.
En een relatie is gebaseerd op vertrouwen.
And a relationship is built on trust, chuck.
Wat jullie hebben, is gebaseerd op een leugen.
What you have is built on a lie.
Wederzijdse erkenning is gebaseerd op wederzijds vertrouwen in elkaars rechtsstelsel en gerechtelijk apparaat.
Mutual recognition relies on mutual trust in each other's legal and judicial systems.
Het is gebaseerd op bijdragen van de commissie, de eu-agentschappen en de lidstaten.
It relies on inputs from the commission, EU agencies and member states.
Het is gebaseerd op een ruime consultatie van betrokkenpartijen41.
It draws on widespread consultations with interested parties41.
Het huidige voorstel is gebaseerd op al deze discussies.
The present proposal draws on all those discussions.
Other sentence examples
De volgorde is gebaseerd op ouderdom en rang.
The order is based on age and rank.
Alles in ons professionele leven is gebaseerd op regels en beweegredenen.
Everything in our professional life is based on rules and... and rationale.
De bijwerkingterminologie is gebaseerd op de medical dictionary for regulatory activities meddra.
Adverse reaction terminology is based upon the medical dictionary for regulatory activities meddra.
Mijn oordeel is gebaseerd op vijf feiten.
My judgment is based upon five facts.
Peter's relatie met neal is gebaseerd op dezelfde elementen.
Peter's relationship with neal is based on the same elements.
Deze bepaling is gebaseerd op artikel 5, lid 1, van verordening nr. 1251/70.
This provision is based on article 5(1) of regulation 1251/70.
FR het moderne europa is gebaseerd op mensenrechten en op de fundamentele waarden van menselijkheid.
FR modern europe is founded on human rights and on the fundamental values of humanity.
U zegt dat de richtlijn is gebaseerd op alle informatie die voorhanden is.
You say that the directive is based upon all available information.
De eengemaakte eu-markt is gebaseerd op het contractenrecht.
The EU's single market is built on contract laws.
Mijn praktijk is gebaseerd op perfectie.
My practice is based on perfection.
En dit spel is gebaseerd op deze twee soorten mensen.
And this game is based upon these two kind of humans.
Memetica dus. memetica is gebaseerd op het principe van universeel darwinisme.
So, memetics: memetics is founded on the principle of universal darwinism.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten van de lidstaten.
This chapter is based on contributions from member States' competition authorities.
Het is gebaseerd op uw wachtwoordopgave.
It is based upon your password entry.
Zijn netwerk is gebaseerd op cloud computing.
His network relies on cloud computing.
De EU is gebaseerd op verdraaiing van feiten, bedrog en leugens.
The EU is founded on misrepresentation, deceit and lies.

Results: 6923, Time: 0.0582

Word by word translation


is
- is
gebaseerd
- based founded underpinned base basing

S Synonyms of "is gebaseerd op"


"Is gebaseerd op" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More