MOET WORDEN BESTEED AAN IN ENGLISH

Translation of Moet Worden Besteed Aan in English

Results: 233, Time: 0.0925

should be paid to (68) should be given to (41) needs to be paid to (25) must be paid to (25) needs to be given to (11) must be given to (9) should be devoted to (7) must be devoted to (4)

Examples of using Moet Worden Besteed Aan in a sentence and their translations

Should be paid to

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan capaciteitsopbouw op het gebied van migratiebeheer.
Particular attention should be paid to capacity-building to strengthen capacity in migration management.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan kansarme landbouwregio's.
Particular attention should be paid to disadvantaged farming regions.

Should be given to

Het comité vindt dat speciale aandacht moet worden besteed aan scholen in risicogebieden.
The committee feels that emphasis should be given to schools in at-risk areas.
Speciale aandacht moet worden besteed aan opleiding en bijscholing van leraren.
Special attention should be given to training courses and refresher training for teachers.

Needs to be paid to

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verwezenlijking van de lissabon-agenda.
Particular attention needs to be paid to the delivery of the lisbon agenda.
Speciale aandacht moet worden besteed aan de dioxineachtige pcb's.
Particular attention needs to be paid to the dioxin-like pcbs.

Must be paid to

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan migratie.
Particular attention must be paid to migration.
Speciale aandacht moet worden besteed aan het bodemwater.
Special attention must be paid to groundwater.

Should be given to the

Bijzon­dere aandacht moet worden besteed aan de invloed op potentië­le natura 2000­gebieden.
Particular attention should be given to the impact on potential natura 2000 sites.
Speciale aandacht moet worden besteed aan het risico van menselijke slachtoffers;
Special attention should be given to the risk of human casualties;
Other sentence examples
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de meest perifere regio's.
Particular attention should be paid to outermost regions.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bescherming van de werkgelegenheid en de socialezekerheidsrechten.
Particular attention should be paid to protecting people's employment and social security rights.
Mag alleen gebruikt worden indien er extra aandacht moet worden besteed aan inslikken.
Should only be used if special attention should be given to ingestion.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan gehandicapten.
Special attention must be given to disabled people.
Het ligt voor de hand dat meer aandacht moet worden besteed aan oudere schepen.
Clearly close attention needs to be paid to older ships.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan sociale aspecten.
Particular attention should be paid to social aspects.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan niet-begeleide minderjarigen, die vaak getraumatiseerd zijn.
Special attention must be paid to unaccompanied minors who are often traumatised.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de interconnectiviteit van it-systemen;
Particular attention should be paid to the inter-connectivity of customs information and technology systems;
Dezelfde aandacht voor de veiligheid van de bedieners moet worden besteed aan de overige bedieningsplaatsen.
The same attention to operator safety must be paid to the other places.
Bijzonder grote aandacht moet worden besteed aan de bescherming van persoonsgegevens.
Especially important attention should be paid to personal data protection.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan kleine en middelgrote ondernemingen.
Special attention should be paid to small and medium sized enterprises.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan.
Special attention should be paid to.
Speciale aandacht moet worden besteed aan jonge ondernemers.
Particular attention should be paid to young entrepreneurs.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de noodzaak voor concrete gelijke toegang te zorgen.
Particular attention should be paid to the need to ensure equal access in practice.
Meer aandacht moet worden besteed aan de houdbaarheid van de openbare financiën op langere termijn.
Greater attention must be paid to the longer-term sustainability of public finances.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de interconnectiviteit van de douane-it-systemen;
Particular attention shall be paid to the interconnectivity of customs information and technology systems;
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de specifieke situatie in de regio's die betrokken zijn bij de staatssteunregeling.
Particular attention should be paid to specific circumstances in the regions involved in the state aid system.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het verzekeren van een gecoördineerde aanpak van de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en infrastructuur.
Particular attention should be paid to ensuring a coordinated approach concerning the development of new energy resources and infrastructures.
Speciale aandacht moet worden besteed aan de plaatselijke effecten van geconcentreerde belastingen, die werken boven voegen tussen geprefabrlceerde elementen.
LOADING particular attention should be given to the local effects of concentrated loads applied above joints between precast units.
Aandacht moet worden besteed aan vogeltrekroutes en de rol van bufferzones in het kader van projecten die bijdragen tot de uitvoering van natura 2000.
Consideration should be given to migration routes and the role of buffer zones in the context of projects contributing to the implementation of"Natura 2000.

Results: 233, Time: 0.0925

See also


aandacht moet worden besteed aan
attention should be paid to
moet aandacht worden besteed aan
attention should be paid to
moet worden besteed aan de bescherming
should be paid to protecting should be devoted to safeguarding must be devoted to safeguarding
aandacht moet worden besteed aan grensoverschrijdende activiteiten
attention should be given to cross-border activities
de toegekende beurs moet worden besteed aan steungerechtigde activiteiten
the grant awarded must be spent on eligible activities
moet worden gegeven aan
should be given to
moet worden aangepast aan
should be adapted to
moet aandacht worden besteed
attention should be paid
moeten worden besteed aan
should be paid to
moet worden toegevoegd aan
should be added to
moet worden gekoppeld aan
should be linked to
moet worden onderworpen aan
must be subjected to
worden besteed aan acties
to be given to measures be allocated to measures be devoted to schemes be concentrated on actions be paid to those actions
worden besteed aan projecten
be given to projects be reallocated to projects be allocated to projects be paid to projects
worden besteed aan jongeren
be paid to young people to be given to young people
worden besteed aan sociale
be given to social be spent on social is to be allocated to social be paid to social

Word by word translation


moet
- should must have to need gotta
worden
- be become get shall will

"Moet worden besteed aan" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More