OP HET SPEL IN ENGLISH

Translation of Op het spel in English

Results: 2327, Time: 0.1148

op het spelin het gedingin gevaar
in gevaarrisico opop het spel
in gevaarop het spelin gevaar hebt gebracht
in het spelin playin spelen

Examples of using Op het spel in a sentence and their translations

Het leven van een FBI-agente staat op het spel, er wordt niet onderhandeld.
An FBI agent's life is in jeopardy, there's no bargaining here.
Met Engeland op het spel.
Now with England in play.
Het hele onderzoek staat op het spel.
The entire study may be in jeopardy.
Ze staan al op het spel.
They're already in play.
Zijn record staat op het spel.
His record is in jeopardy.
Het verbaast me iedere keer weer hoeveel ouders hun kinderen op het spel zetten.
Never ceases to amaze me how many parents put their kids in play.
Michael had 'n auto gekocht en nu stond het bedrijf op het spel.
Michael had bought a car... and it had helped put the company in jeopardy.
We zetten drie staten op het spel.
Bruno thinks we will put three states in play.
Dat staat nu allemaal op het spel.
And all that's in jeopardy now.
Nee, alles staat nu op het spel.
No! Everything is in play now.
Je zet jezelf en het hele schip op het spel!
You're putting yourself and everybody else on that ship in jeopardy!
Er staat veel op het spel, George.
WE GOT LOT AT STAKE, GEORGE.
Je job staat op het spel.
YOUR JOB'S ON THE LINE.
Dit was mijn bedoeling niet, maar m'n huwelijk stond op het spel.
I DIDn't WANNA DO THIS, BUT MY MARRIAGE WAS ON THE LINE.
En toen zette je je leven op het spel.
THAT TIME YOU PUT YOUR LIFE ON THE LINE.
Er staat te veel op het spel… en we kunnen geen compromissen maken.
There is too much at stake… and we cannot compromise.
Voor de toekomst staan in dat verband belangrijke zaken op het spel.
The following important issues come into play in this future context.
De vrede op sociaal en internationaal gebied staat hier op het spel.
Peace itself is at stake, at both a social and international level.
In jullie huidige wereld… staat er veel op het spel… zouden velen zeggen.
In your world at present… much is at stake… many would say.
Zo staat er meer op het spel. Meer drama.
It's called increasing the stakes, raising the drama.
Hij zet zijn leven op het spel om die dealers in de cel te krijgen.
He's risking his life to put these dealers in jail.
U zette alles op het spel. En ze bood u een heerlijk leven.
You risked it all and she showed you a wonderful life,
Ik zette alles op het spel om je te redden.
I risked everything in saving you.
Zij zetten vaak veel op het spel, zelfs hun leven.
They often risk a great deal, even their lives.
Ik wil alles op het spel zetten.
I wanna risk it all.
Ze kunnen allemaal geld op het spel hebben staan.
Any one of them could have money on this game.
Er staat hier meer op het spel dan jij moet weten.
There's more at play here than you need to know about.
Nee, je zet alles op het spel, wat ik doe.
No. Right now, you're risking everything that I'm doing on the outside.
Ik zette mijn carrière op het spel om dingen op te ruimen.
I was willing to risk my career to tidy things up.
Er staan grotere dingen op het spel dan u kunt bevatten.
There are larger things at play than you can possibly imagine.

Results: 2327, Time: 0.1148