VAN BELANG ZIJN IN ENGLISH

Translation of Van belang zijn in English

Results: 385, Time: 0.0704

be important be of interest are important are of interest are relevant are of importance are of relevance be significant are of concern are key be relevant is important are significant

Examples of using Van belang zijn in a sentence and their translations

U heeft signalen afgegeven die van belang zijn voor de verdere internationale beleidsvorming.
You have sent out signals that are important for future international policy-making.
Gericht zijn op hervormingsbehoeften die van belang zijn voor alle deelnemende cards-landen;
Address reform needs which are relevant for all participating CARDS countries;
Gelieve verder te gaan en de aandacht te richten op kwesties die van belang zijn.
So move on and deal with issues which are important.
Gericht zijn op hervormingsbehoeften die van belang zijn voor alle deelnemende tacis-landen;
Address reform needs which are relevant for all participating tacis countries;
Dat kan van belang zijn!
That could be significant!
Er zijn nog twee andere onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst.
There are two other issues which are important for the future.
Dus zelfs een glimp van een witte haai kan van belang zijn.
So even the slightest sign of great white activity here could be significant.
Het zijn de eigenschappen en lichamelijke houding van het personage die van belang zijn.
It is the character's characteristics and the physical posture that are important.
Zou dat van belang zijn?
Would that be important, Irina?
Elk detail kan van belang zijn.
At this point, any detail could be significant.
Dat kan van belang zijn voor abdullah.
That may be of interest to abdullah.
Dit kan van belang zijn.
This may be important.
Dit materiaal kan eveneens van belang zijn voor gebruikers van buiten het EP.
This material might also be of interest to other outside users.
Het kan van belang zijn.
It may be important.
Het kan van belang zijn voor een huidige dreiging.
It could be relevant to a current threat.
Het kan van belang zijn!
It might be relevant!
Dit kan ook van belang zijn voor industrieën die met complexe bedrijfsuitdagingen worden geconfronteerd.
This may also be important for industries facing complex operational challenges.
Dit is belangrijk. en het kan voor jou van belang zijn, diane.
This is important, and it could be of interest to you, diane.
Het zal van belang zijn de alternatieven voor wegvervoer in de toekomst te ondersteunen.
It will be important to support the alternatives to road transport in future.
Wat kan er nog meer van belang zijn?
What else in that lab might be of interest to me?
Bepalingen ter bestrijding van belastingfraude en belastingontwijking zullen ook van belang zijn.
Provisions to combat tax fraud and tax avoidance will also be important.
Misschien kan een" ik-rijd-onbeladen”-vlag van belang zijn.
Perhaps an'I'm running unladen' flag would be of interest here.
Coach, dit kan van belang zijn.
Coach, this could be important.
De gevolgen voor de handel zullen eveneens van belang zijn.
Impact on trade will also be important.
Slachtoffer, werkwijze en locaties kunnen van belang zijn.
The victim, the method and the places can be important.
Het kleinste detail kan van belang zijn.
The smallest detail may be important.
Goede resultaten zullen van belang zijn voor groei, werkgelegenheid en innovatie in europa.
Successful responses will be key to growth, jobs and innovation in europe.
Het tweede punt van belang zijn de loodsdiensten.
The second point of interest is pilotage services.
Mensen die van belang zijn.
Peopte who matter.
Hun communicatie kan van belang zijn voor de zaak?
Whatever communication transpired might be material to the case. Communication?

Results: 385, Time: 0.0704

Word by word translation


belang
- interest importance important relevant significance
zijn
- are his its have be

S Synonyms of "van belang zijn"


zijn belangrijk

"Van belang zijn" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More