VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN IN ENGLISH

Translation of Van De Overheidsdiensten in English

S Synonyms

Results: 244, Time: 0.0746

of public services (36) public administration (32) of administrations (7) of the governmental (5) of government services (4) public administrations (4) from the administrations (2)

Examples of using Van De Overheidsdiensten in a sentence and their translations

Modernisering van de overheidsdiensten.
Modernisation of public services.
De gebrekkige efficiëntie van de overheidsdiensten blijft een groeibelemmerende factor.
The low efficiency of public services remains an obstacle to growth.
Het moderniseren van de overheidsdiensten.
Modernising public administration.
Modernisering van de overheidsdiensten.
Modernisation of public administration.

Voortgaan met de hervorming van de overheidsdiensten en de derugulering van de nutsbedrijven bespoedigen.
Continue to reform public services and accelerate deregulating process of utilities.
Modernisering van de overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening;
Modernisation of public employment services;
Personele, financiële en technische middelen van de overheidsdiensten in de begunstigde lidstaat.
Human, financial and technical resources of the administration of the recipient state.
Voorbereidingen van de overheidsdiensten.
Preparations by administrations.
Voorbereidingen van de overheidsdiensten.
Preparations of public administration.
Cruciale rol van de overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening.
Crucial role of public employment services.
Cultuur en organisatie van de overheidsdiensten in de begunstigde lidstaat.
Culture and organisation of the public authorities of the recipient state.
Verhoging van de capaciteit van de overheidsdiensten in kosovo.
Increasing capacity of the public administration in kosovo.
Steun bij de hervormingen en de modernisering van de overheidsdiensten.
Support of reform and modernisation of government.
Gedetailleerd overzicht van de voorbereiding van de overheidsdiensten 0.
Detailed account of the preparations undertaken by the public administrations.
De ICT wordt gezien als een katalysator voor bestuurlijke vernieuwing en verbetering van de overheidsdiensten.
ICT is seen as a catalyst for administrative modernisation and service improvement.
Voorts dient voorrang te worden gegeven aan de hervorming van de overheidsdiensten.
Priority should also be given to reform of the public administration.
Ten derde, de geleidelijke afschaffing van de overheidsdiensten, waartoe in 2000 tijdens de europese top van lissabon is besloten.
Thirdly, the gradual abolition of public services, as decided in 2000 during the lisbon european summit.
Verdere stappen ter verbetering van de kwaliteit van de overheidsdiensten en het regelgevingskader, alsook van de kwaliteit van het tertiair onderwijs, zijn cruciaal voor het concurrentievermogen.
Further steps to improve the quality of public services and the regulatory framework, as well as the quality of tertiary education, are crucial for competitiveness.
De trage uitvoering van hervormingen van de overheidsdiensten en hervormingen in specifieke sectoren zoals onderzoek, innovatie en energie bemoeilijken de verbetering van het investeringsklimaat.
The slow implementation of public administration reforms and reforms in specific sectors such as research, innovation and energy hamper progress in improving the investment climate.
Maar liefst 94% van de overheidsdiensten verwacht geen grote problemen met de omschakeling.
As much as 94% of administrations do not expect major problems with the conversion.
In letland zouden het ondernemingsklimaat en de kwaliteit van de overheidsdiensten eveneens gebaat zijn bij drastischer maatregelen tegen belangenconflicten en corruptie.
In latvia, the business climate and the quality of public services would also benefit from stronger measures against conflict of interest and corruption.
Versterking van de institutionele en bestuurlijke capaciteit: er zijn geen vorderingen gemaakt met de hervorming van de overheidsdiensten.
Reinforcement of institution and administrative capacity: no progress was achieved in overall public administration reform.
De voortdurende verbetering van de administratieve procedures, met het oog op de behoeften van de overheidsdiensten en belastingbetalers, door de ontwikkeling en verbreiding van goede administratieve praktijken.
Ensure continuing improvement of administrative procedures to take account of the needs of administrations and taxpayers through the development and dissemination of good administrative practice.
Met andere woorden, dit artikel van het verdrag bevat een garantie voor een soort algemene bescherming van de overheidsdiensten.
In other words, this article of the treaty offers a guarantee, a kind of general protection of public services.
Dankzij de vooruitgang die werd geboekt bij de begrotingsconsolidatie en de hervorming van de overheidsdiensten zijn de overheidsfinanciën gezonder geworden.
As a result of progress in fiscal consolidation and public administration reform, public finances have become sounder.
E‑overheid is een ander leidend beleidsterrein, waarover kan worden gemeld dat meer dan 50% van de overheidsdiensten nu volledig online beschikbaar is.
Egovernment is another leading policy area, with over 50% of government services now fully available online.
De commissie en de deelnemende landen organiseren gezamenlijk seminars die worden bijgewoond door ambtenaren van de overheidsdiensten, vertegenwoordigers van de commissie en, in voorkomend geval, andere deskundigen.
The commission and the participating countries shall together organise seminars to be attended by officials from the administrations, commission representatives and, if appropriate, other experts.
Om al die redenen moeten we onze steun dus altijd koppelen aan een programma voor de hervorming van de overheidsdiensten.
Our aid must therefore always be linked to reform programmes for public administration.
Een ander overbekend thema in de problematiek van consumenten heeft te maken met de ontoegankelijkheid van de overheidsdiensten.
Another all-too-common theme in consumer problems relates to the inaccessibility of public services.
De commissie en de deelnemende landen organiseren gezamenlijk seminars die worden bijgewoond door ambtenaren van de overheidsdiensten, vertegenwoordigers van de commissie en, indien nodig, andere deskundigen.
The commission and the participating countries shall together organise seminars to be attended by officials from the administrations, commission representatives and, if appropriate, other experts.

Results: 244, Time: 0.0746

See also


de modernisering van overheidsdiensten
the modernisation of public administrations
de levering van overheidsdiensten
delivery of public services
de kwaliteit van overheidsdiensten
quality of public services
de rol van overheidsdiensten
the role of public services
de verstrekking van overheidsdiensten
delivery of public services
van de overheidsdiensten zijn
the public administration have been government departments will be
de decentralisatie van overheidsdiensten
decentralisation of administrations the decentralization of government services
de evaluatie van overheidsdiensten
evaluation of public services
de interoperabiliteit van overheidsdiensten
interoperability of government services the interoperability of public services
de kosten van overheidsdiensten
costs of public services costs , the costs of government departments
van de bevoegde overheidsdiensten
from the competent public authorities of the competent administrations in relevant government services
de modernisering van de overheidsdiensten
the modernization of public services modernisation of administrations modernisation of public administration
de hervorming van de overheidsdiensten
reform of the public administration
de werking van de overheidsdiensten
the functioning of the public administration functioning of public services the operation of public administrations functioning of the public service
het functioneren van de overheidsdiensten
the functioning of government services functioning of the public service functioning of government services has been
de doelmatigheid van de overheidsdiensten
increase the efficiency of public administration increasing the efficiency of the public administration the efficiency of public services efficiency in public services

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More