I HAVE BEEN SITTING IN THIS IN CROATIAN

How to say i have been sitting in this in Croatian

Results: 137528, Time: 0.0567

sjedio sam (22) sjedim (25) sjedila sam (14) sam sjedio (7) ja sam bio sjedi (3)

in this
u ovom (15677) na ovome (199) na toj (37) u takvoj (39) po ovoj (70)

Examples of using I Have Been Sitting In This in a sentence and their translations

I have been sitting in this car for--.
Sjedim u tom autu već.
I have been sitting in this cell for over 20 years.
Sjedim u ovoj ćeliji preko 20 godina, skrivam se u utrobi našeg pravosudnog sustava.
Do you know how long i have been sitting in this box?
Znate li koliko dugo sjedim u ovoj kutiji?
I have been sitting in this scary forest in the dark since you dropped me off three hours ago.
Sjedila sam u ovoj strašnoj šumi po mraku od kada si me ostavio prije tri sata.

As long as you understand that i have been sitting in this chair long enough to know that, eventually, that's also the guy that breaks.
Dokle god vi razumijete da sjedim na ovom stolcu dovoljno dugo da znam da je, s vremenom, to tip koji će puknuti.
I was doing okay, considering i have been sitting in a motel room for three days, but let me get this straight.
Dobro, s obzirom da sam sjedio u motelskoj sobi tri dana, ali da razjasnimo ovo.
I have been sitting in a car staring at an empty building for over a week now, waiting for this bust.
Kakvo sranje. Sjedio sam u autu buljeći u praznu zgradu sedam dana, čekajući ovo hapšenje.
I can't tell you how many times i have been sitting in my living room with a nut thinking,"if only i had a way to crack this.".
Ne mogu ti opisati koliko puta sam sjedio u svojoj dnevnoj sobi s orahom misleći,"da barem postoji način da zdrobim ovo.".
I have been sitting in this bar two hours now,""trying to make sense of the world on a piece of paper.".
Leng, sjedim u ovom kafiću satima pokušavajući naći smisao svijeta na papiru.
I have been sitting in garbage!
Sedeo sam u smecu!
I have been sitting in his room. It's empty and it's lonely and it hurts.- but... this is.
Sjedila sam u njegovoj sobi i prazna je i usamljena sam i boli.
I have been sitting patiently, quietly in this chair all day.
Sam sjedio strpljivo, tiho u ovoj stolici cijeli dan.
I have been sitting on this mop bucket in this tiny closet for the last hour and a half waiting for you to show up.
Sjedio sam na ovoj kanti za čišćenje u ovom malom ormaru posljednjih sat i pol, čekajući da se pojaviš.
I have been sitting here all day in my own blood, flies on me, bullets in me, sharing a van with three dead people who were talking to me this morning,
Sjedim ovdje cijeli dan... u svojoj krvi... muhe na meni... metci u meni... dijelim kombi sa tri mrtva čovjeka s kojima sam pričala ovo jutro.
I have been sitting here keeping my mouth shut... wondering how far you will go in letting this man make a fool out of you.
Sjedila sam ovdje držeći usta zatvorena... pitajući se koliko daleko ćete ići dopuštajući tom čovjeku da pravi budale od vas.
Well, i have been thinking about it and i saw this deserted white-sand beach in a magazine, and there i am sitting in front of a thatched hut bungalow sipping a mojito.
Pa, ja sam razmišljao o tome i vidio sam ovu napuštenu bijelo-pješčane plaže u časopisu, a ja sam sjedi ispred slamnati kolibe bungalov ispijanju mojito.
I was thinking this pheromone-spewing 20-year-old has been sitting in the front row of my class making eyes at me for three semesters running, and now she's inviting me for a latte.
Razmishljao sam o tome da 20-godishnjakinja puna feromona sjedi u prvom redu na mojim predavanjima i baca mi poglede vech tri semestra, a sada me zove na kavu.
I had been sitting idle in this lamp for the past twenty years.
Ja sam čamio u ovoj lampi posljednjih 20 godina.
Perhaps sitting at this bar is the most dangerous thing i have done in my life.
Mozda je sjedjenje u ovom kaficu je najopasnija stvar koju sam ucinio u mom zivotu.
This is the most uncomfortable chair i have ever sat in.
Ovo je najneudobnija stolica na kojoj sam ikad sjedio.
And there's a wonderful man sitting in this audience, and i don't know where he is, who said to me a few days ago-- because i did a little rehearsal-- and he said,"I have been thinking about this day and imagining it as a square with 365 squares, and one of them is white.".
Nevjerojatan čovjek sada sjedi u publici, no ne znam točno gdje, ali on mi je prije nekoliko dana rekao- naime, imao sam kratku probu- i on mi je rekao:"Razmišljao sam o ovom danu i zamišljao ga kao veliki kvadrat u kojemu su 365 manja kvadrata i jedan od njih je bijele boje.".
I have been sat in this stinking room long enough.
Dovoljno dugo sjedim u ovoj smrdljivoj sobi.
You know, i don't like to have a meeting like this, but when i find jean-pierre duman sitting in a restaurant with FBI agents outside, it is my obligation to sit down.
Znaš, ja ne bih da imam sastanak ovako, ali kad nađem jean-pierre duman da sedi u restoranu sa FBI agentima ispred, moja je obaveza da sednem.
Last time i had this on, i was sitting in the Riggses' cabin.
Prošli sam put u njoj sjedila u kolibi riggsovih.
I know I'm gonna have to sit in this chair for the rest of the day.
Moram sjesti u ovu stolicu i ostati do kraja dana.
What made me a man was sitting here in this room, singing songs i hated next to the biggest collection of losers you have ever seen.
Muškarcem me učinilo sjedenje u ovoj učionici, pjevanje pjesama koje mrzim skupa s najvećom grupom luzera ikada.
I have got two friends that are sitting in jail right now, and this person might be able to help them.
Kakvu veliku grešku? imam dvije prijateljice koje sjede u zatvoru trenutno, a ova osoba bi im možda mogla biti od pomoći.
I don't have much that was my mom's, but, um, you know, this was just sitting in the drawer, and i know, uh, she's a dancer.
Nemam puno toga što je pripadalo mojoj mami, ali, znaš, ovo je samo stajalo u ladici, a znam da je ona plesačica.
I apologize, mrs beckitt, but you're sitting in that chair, playing arm chair quarterback saying that my client could have prevented this tragedy.
Izvinjavam se Gđo. Beckitt ali vi sedite u toj stolici, i glumite naslonjenog odbrambenog beka i govorite da je moj klijent mogao da spreči ovu tragediju.
Although i have been sat in this freaking chair so many times...-... this is kind of restful.- That's right, isn't it?
S druge strane, sjedio sam u ovoj jebenoj stolici toliko puta da mi je ovo nekako smirujuće.

Results: 137528, Time: 0.0567

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More