I JUST SAID IN CROATIAN

Translation of I just said in Croatian

S Synonyms

Results: 547, Time: 0.1655

samo sam rekao (110) sam upravo rekao (84) samo kažem (6) sad sam rekao (3) sam maloprije rekao (2) samo sam rekla (43) sam upravo rekla (31) upravo sam rekla (15) sam rekla samo (3) rekla sam samo (3)

Examples of using I just said in a sentence and their translations

Samo sam rekao

Well, i just said- welcome to our little camp.
Pa, samo sam rekao- dobrodošli na naš mali kamp.
Phil, i just said something really funny!
Phil, samo sam rekao nešto jako smiješno!

Sam upravo rekao

Did you hear what i just said, Susan?
Jesi li čuo što sam upravo rekao, Susan?
Everything i just said.
Sve što sam upravo rekao.

Samo kažem

I just said it's not fair to him.
Samo kažem, nije fer prema njemu.
I just said we had to quiet?
Samo kažem da trebamo biti tiho. Što?

Sad sam rekao

I just said what it means.
Sad sam rekao što znači.
I just said i was.
Sad sam rekao da jesam.
Other sentence examples
You know, i just said his name three seconds ago.
Znate, samo sam rekao njegov imenovati tri sekunde prije.
I think i just said that.
Mislim da sam upravo rekao to.
No, i just said that in one of your stories.
Ne, samo sam rekao da je u jednoj od svojih priča.
I just said we're right on it, neal.
Samo kažem da radimo na tome, neal.
I just said that!
But i just said that.
Ali samo sam rekao da je.
Also, everything i just said is a lie.
Također, sve sam upravo rekao je laž.
But i just said.
I just said that exact same thing a couple of days ago.
Samo sam rekao da je tocno istu stvar prijepar dana.
I just said that.
Sad sam rekao.
You didn't hear what i just said, right?
Nisi čula što sam upravo rekao, zar ne?
I just said, keep your hands off.
Samo kažem, drži ruke podalje.
I just said: anyone who does not.
Samo kažem da svako tko nije.
Um, i just said that nobody could own a church.
Ovaj, samo sam rekla da ne posjeduje crkvu.
About everything i just said.
Svime što sam upravo rekla.
Forget what i just said.
Zaboravi što sam upravo rekao.
I just said... just go outside and talk.
Samo sam rekao, samo... da izađemo ispred i popričamo.
Because of everything that i just said.
Zbog svega što sam upravo rekla.
Oh, i just said you seemed very busy.
Oh, samo sam rekla da si izgledao jako zauzeto.
I just said that.
So, one day, i prayed and i just said,
Dakle, jednog dana, molila sam i samo sam rekao,
I-I don't even think that i just said a full word.
II uopće ne mislim da sam upravo rekao pun riječi.

Results: 547, Time: 0.1655

See also


just as i said
kao što sam rekao
everything i just said
sve što sam upravo rekao
i said i just
rekao sam da samo kažem da sam upravo
but i just said
ali samo sam rekla ali upravo sam rekla -ali rekao sam ALI SAMO SAM REKAO
because i just said
jer sam samo rekao zato što sam upravo rekao zato što sam upravo rekla –jer sam upravo to rekao
that i just said
da sam samo rekao da sam upravo rekao
i just never said
samo nisam rekao upravo sam nikada nije rekao
i just said no
samo sam rekla ne upravo sam rekao , da nema
just remember what i said
samo upamti što sam rekla zapamti što sam vam rekao samo zapamti što sam rekla
hear anything i just said
čuo išta o čemu sam govorila čuo nešto što sam rekla čua što sam upravo rekla čula , što sam rekao čuli ništa samo sam rekao
i just said i don't
upravo sam rekao da ne

Word by word translation


just
- samo upravo jednostavno baš tek je
said
- rekao kaže izjavio govorio piše

S Synonyms of "i just said"


all i said was
i just told
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More