ONE OF THEIR VICTIMS IN CROATIAN

How to say one of their victims in Croatian

S Synonyms

Results: 7670, Time: 0.055

one
jedan (90413) jednom (1988) prvi (435) jedna (36143) jednu (26943)

of their victims

Examples of using One Of Their Victims in a sentence and their translations

One of their victims was.
Jedan od njihovih žrtava bio.
Was she one of their victims?
Je li bila jedna od žrtava?
What if the vigilante is one of their victims?
Što ako je osvetnica jedna od njihovih žrtava?
They think one of their victims may be from here.
Misle jedan od njihovih zrtava mogu biti ovdje,

He's not part of the legion, he's one of their victims.
On nije dio legije, on je jedan od svojih žrtava.
And i have a forensics report on the wayne randall bodies that prove that you stabbed one of their victims to death.
Imam i forenzički izveštaj o žrtvama vejna randala koji dokazuje da ste vi izboli jednu žrtvu.
Turns out our victim was one of their informants.
Ispada našu žrtvu bio jedan od svojih obavještajaca.
Victim was discovered by her flatmates and one of their boyfriends.
Žrtva je otkrio njezine flatmates a jedan od njihovih momaka.
Only after one of their peers proudly reports stefani germanotta as the name of the murder victim.
Samo ako jedan od njihovih kolega ponosno priopći da je stefani germanotta ime žrtve umorstva.
They make slaves of their victims.
Prave robove od svojih žrtava.
Their caps in the blood of their victims.
Kape u krv svojih žrtava.
He took... each one of the victims from their homes.
Uzeo svatko od žrtava iz njihovih domova.
You know one of the victims had their limbs blown off?
Znaš jedna od žrtava su im udovi otpuhuje?
They, uh... they think their son is one of the victims.
Oni, uh... misle njihov sin jedna od žrtava.
Well, maybe one of those victims tracked him down to miami and made good on their threats.
Prije svog "samoubojstva". Pa, možda jedan od onih žrtava ga pronašao u miami i napravio dobro na njihove prijetnje.
Their daughter, of course, one of the tragic victims of the MAGLEV bombing that happened in the city exactly one month ago tomorrow.
Njihova kćerka, naravno, jedna od tragičnih žrtava napada na maglev... koji se dogodio prije točno jedan mjesec u gradu.
They kill their victims in one location and dispose of them in another.
Oni ubijaju njihove žrtve na jednom mjestu i raspolagati njima u drugoj.
Victims of their own greed.
Bili su žrtve svoje pohlepe.
One of our victims.
Jedna od žrtvi.
Was one of the victims.
Bio je jedan od žrtava.
We see children become victims of one of the most vicious crimes ever perpetrated against humanity within the walls of their own church!
Vidimo djecu kako postaju žrtve jednog od najgroznijih zločina protiv čovječnosti ikad počinjenih unutar zidova vlastite crkve.
One of his first victims?
Jedna od njegovih prvih žrtava?
One of Cory's victims.
Jedna od coryjevih žrtava.
They have attacked me in my own home, murdered one of our own, but they made a fatal error leaving behind their victim's fresh body.
Oni su me napali u svojoj kuće, ubijen jedan od nas,, ali su napravili fatalnu pogrešku ostavljajući iza svojih žrtava-ova svježa tijela.
One of their own is still a murder victim.
Jedan od njih žrtva je ubojstva.
The victim's parents have been notified and the family is requesting at this time that you respect their privacy and allow them to grieve over the loss of their loved one.
Roditelji žrtvin su obaviješteni i obitelj se traži u ovom trenutku da poštujete njihovu privatnost i omogućiti im tugovati zbog gubitka njihove voljene osobe.
Yeah, if i was one of their victims, i would do pretty much anything to call attention to this.
Da sam ja njihova žrtva, napravio bih skoro sve da privučem pozornost na ovo.
The thuggee cult were wanting to offer blood to kali because they didn't wanna spill even one drop of blood they would strange their victims so that kali would be able to have all of the victim's blood.
Kult"Davitelja" želio je ponuditi krv, kali, i zato nisu željeli proliti niti kapi krvi, pa su davili svoje žrtve, tako da bi kali mogla imati svu krv žrtava.
Member states shall ensure that their competent authorities cooperate among each other to ensure access to information for victims of terrorism who are residents of a member state other than that one where the terrorist offence was committed.
Države članice jamče da njihova nadležna tijela međusobno surađuju kako bi zajamčila pristup informacijama za žrtve terorizma s boravištem u državi članici različitoj od one u kojoj je kazneno djelo počinjeno.
Thus, in the name of the croatian world congress(HSK) we express our full solidarity with all those persecuted one way or the other in the whole world, but especially the solidarity with the croatian victims of the UN tribunal in hague and their families.
Stoga, u ime hrvatskog svjetskog kongresa(HSK) izrazavamo punu solidarnost sa svima na ovaj ili onaj nacin progonjenima u cijelom svijetu, ali posebice s hrvatskim zrtvama tribunala un-a u den haagu i njihovim obiteljima.

Results: 7670, Time: 0.055

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "one of their victims"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More