PEOPLE OUT THERE IN CROATIAN

Translation of People out there in Croatian

Results: 219, Time: 0.1322

ljudi vani ljudi tamo ljudi ovdje ljudi napolju ljude vani ljude tamo ljudima vani ljudima tamo

Examples of using People out there in a sentence and their translations

There are so many people out there just like yourself,
Postoji toliko mnogo ljudi vani baš kao sebe,
A lot of people out there still think he killed that family.
Puno ljudi tamo još misli da je on ubio tu obitelj.
There's more people out there.
Postoji više ljudi vani.
You have got people out there who love you.
Imaš ljudi tamo koji te vole.
We have 50,000 people out there.
Imamo preko 50,000 ljudi ovdje.
There are people out there who are hurt, who need our help.
Postoje ljudi vani koji su povrijeđeni, koji trebaju našu pomoć.
There are very wicked people out there, very powerful people.
Ima vrlo zlih ljudi vani, vrlo moćnih ljudi.
Knowing people out there know what you're doing in here.
Jer ljudi napolju znaju šta oni ovde rade.
And all those people out there aren't talking for one reason.
Svi ovi ljudi tamo ćute, samo iz jednog razloga.
Sir, we have 50,000 people out there.
Gospodine, imamo 50,000 ljudi ovdje.
These people out there, the stools.
Ovi ljudi tamo, stulovi.
All those people out there?
I svi su ti ljudi ovdje?
There are people out there who must be stopped.
Postoje neki ljudi vani koji moraju biti zaustavljeni.
There's a lot of people out there.
Puno je ljudi napolju.
Laverne, all of those people out there, we have to protect them.
Laverne, sve te ljude vani, moramo ih zaštititi.
Cause there's some bad people out there and they can do anything.
Jer ima neke loše ljude vani i oni mogu učiniti ništa.
There are people out there trying to kill me.
Postoje ljudi vani pokušavate me ubiti.
There's a lot of people out there who are desperate enough to listen.
Ima puno ljudi tamo koji su dovoljno očajni da slušaju.
Huh, lot of wise people out there.
Pa, ima mnogo mudrih ljudi napolju.
And i couid see all these people out there in this pretend world.
I mogao sam vidjeti sve te ljude tamo u tom svijetu pretvaranja.
I have got these people out there.
Imam ove ljude tamo.
You just put people out there.
Potjerao si ljude vani.
Do we really have to give it to those people out there?
Moramo li ga doista predati tim ljudima vani?
There are people out there right now rollin' their eyes.
Postoje ljudi vani sada rollin'oči.
Because people out there are expecting it.
Jer oni ljudi tamo to očekuju.
You see those people out there?
Pogledajte te ljude vani?
We had people out there.
Imamo ljude tamo.
Think of all the bad people out there.
Razmisli o svim lošim ljudima tamo.
That's what happens to people out there.
To je ono što se događa s ljudima vani.
Those people out there lost everything.
Ti ljudi tamo izgubili sve.

Results: 219, Time: 0.1322

See also


people out there waiting
ljudi vani čekaju ljudi tamo vani čeka ljudi tamo čekajući
people out there willing
ljudi vani spremni
people out there who would
vani ljudi koji bi vani ima ljudi koji će ljudi tamo koji bi
good people out there
dobri ljudi vani dobrih ljudi tamo
other people out there
i drugi ljudi vani drugi ljudi tamo DRUGI LJUDI VANI
wonderful people out there
divni ljudi tamo prekrasnih ljudi vani predivni ljudi tamo vani
more people out there
više ljudi vani još ljudi tamo vani
there's a lot of people out there
tu je puno ljudi vani postoji puno ljudi vani
there are people out there
postoje ljudi vani
there are people out there who
postoje ljudi vani koji
many people out there
mnogo ljudi vani mnogim ljudima vani
those people out there who
ti ljudi vani koji onim ljudima tamo koji
all these people out there
sve te ljude vani sve te ljude tamo svi ti ijudi vani
all of those people out there
svi ti ljudi vani sve one ljude tamo vani
a lot of people out there who
puno ljudi vani koji
people go there
ljudi idu tamo
people out here
ljudi ovdje

Word by word translation


people
- ljudi narod osoba ijudi ijude
there
- tamo tu ima ondje postoji

S Synonyms of "people out there"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More