STARTED WORKING THERE IN CROATIAN

How to say started working there in Croatian

Results: 30, Time: 0.0654

Examples of using Started Working There in a sentence and their translations

So i--i started working there a couple weeks ago.
Tako sam počeo raditi tamo pred nekoliko tjedana.
He started working there in 1997.
On je počeo raditi tamo u 1997.
So i started working there.
Tako sam počeo raditi tamo.
Well, i just started working there.
Pa, ja sam upravo počela raditi tamo.

He wouldn't even buy me a new name tag when i started working there.
Ne bi ni kupiti me novu oznaku s imenom kada sam počeo raditi tamo.
I only started working there, and we left hours before it happened.
Tek sam počela raditi tamo a otišli smo satima prije no se to dogodilo.
I happened to buy that motel about three months after vivian started working there.
Ja sam kupio taj motel tri mjeseca nakon što je vivian počela tamo raditi.
I mean when i first started working there, they had the staff that acted like dunn was geppetto.
Mislim, kad sam tek počeo da radim tamo, imali su personal koji se ponašao kao da je dunn geppetto.
When i started working there i thought i was at the source of information and in fact, i was in a blind spot.
Kada sam počela raditi ondje mislila sam da se nalazim na izvoru inormacija, a zapravo sam bila u mrtvom kutu.
Georges cuvier was a young, 26-year-old anatomist, who had just started working there at the museum of natural history.
Georges cuviere bio je mlad, 26-godišnji anatomist, koji je upravo počeo tu raditi, u muzeju prirodne povijesti.
I don't know anything about any DVD, and I'm sorry, but, like i said, i haven't heard from melissa since she started working there.
Nemam pojma ni o kakvom dvd-u i žao mi je, ali, kao što sam rekao, nisam se čuo s melissom od kad je počela tamo raditi.
In the beginning, when i started working there and nobody knew me, lots of these guys, with girls at their
U početku, kada sam počeo raditi tamo i nitko me nije znao, puno tih dečki, a djevojke u svojim rukama,
She just starting working there.
Tek je počela raditi tamo.
When the hell did you start working there?
Kad si počeo tamo raditi?
a valuable person to undertake work on deciphering codes at bletchley park and, in january 1941, he started work there.
vrijednu osobu da preuzme rad na deciphering kodova u bletchley parku te, u siječnju 1941, on je počeo raditi tamo.
She started working there when she first got here from mexico.
Počela je raditi ondje kad je došla iz meksika.
It just happened... got there, started working.
I to samo tako... dosao tamo, poceo raditi.
Well, it's been there since i started working here.
Pa, tu je otkada sam krenula raditi ovdje.
So this started happening the first night that you were working there?
Znači, to se počelo događati od prve noći od kako tamo radiš?
The hospital. Started working there a couple weeks ago.
Počela je tamo raditi prije nekoliko tjedana.
Your kidneys start working- there is another test.
Ako ti bubrezi počnu raditi... ima još jedan test.
But you didn't start working there till you were 28.
Ondje si počeo raditi s 28 godina.
I do not want to alarm you and without complicated. But we urgently need to go to Badajoz just start working there.
Oprostite, ne bih pravio probleme, imate ih dovoljno, ali moram hitno u badajoz, zvali su me tamo raditi.
Jaulin was working there when blanco started That's where they must have met.
Jaulin je još radio za njih kad je blanco došao.
When we started working together, for a moment there it was like it used to be.
Kad smo počeli zajedno raditi, na trenutak je sve bilo kao nekada.
I never really finished, but then i started working and there was just no real time to go back.
Nikad nisam završio,, ali onda sam počeo raditi i nije bilo baš ni realnom vremenu za povratak.
I'm gonna go over there and start working on it.
Otići ću tamo i početi da radim na tome.
Start there and work your way down.
Počneš gore i kreneš na niže.
They're starting to work out there.
Oni su počeli raditi vani.
I started working there two years into the war.
Došla sam 2 g. nakon početka rata.

Results: 30, Time: 0.0654

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Started working there" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More