TO PURSUE ALL IN CROATIAN

How to say to pursue all in Croatian

Results: 223421, Time: 0.073

to pursue
nastaviti (110) slijediti (38) progoni (10) za (17) nastaviti s (10)

all
samo (9618) sve što (4064) čitav (575) jedino (1006) sve (113555)

Examples of using To Pursue All in a sentence and their translations

The defense must be allowed to pursue all aspects of the case.
Obrana mora biti dopušteno da nastaviti sve aspekte slučaja.
The defense must be allowed to pursue all aspects of the case.
Obrana mora moći ispitati sve aspekte.
Intelligence officials vowed to pursue all possible angles, no matter where they may lead.
Obaveštajni izvori govore da će ispitati sve moguće pravce zavere, bez obzira kuda oni vodili.
the move by Karadzic's wife, while stressing that they will continue to pursue all fugitives wanted by the UN tribunal.
također su pozdravili ovaj potez karadžićeve supruge, no naglasili su kako nastavljaju gonjenje svih bjegunaca koje traži un-ov tribunal.

professionalism was recognized, and at the end he expressed his confidence that they would continue to pursue all the goals.
je prepoznat njihov rad i profesionalizam, na kraju je izrazio uvjerenje da će i ubuduće ostvarivati sve zacrtane ciljeve.
All member states need to pursue responsible fiscal policies and ensure growth-friendly composition of their budgets.
Sve države članice trebaju nastaviti provoditi odgovorne fiskalne politike i osigurati strukturu proračuna kojom se pridonosi rastu.
Greater efforts will be needed to pursue policy coherence at all levels(national, regional and global).
Trebat će povećati nastojanja u postizanju usklađenosti politika na svim razinama(nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj).
We want to pursue money instead of the one who provides all things.
Želimo nastaviti novac umjesto onome koji pruža sve.
All i know is that we are no longer to pursue mr.
Sve što znam je da više ne lovimo g.
Friends reported that the man had ignored all advice and stated that he intended to pursue his own course.
Prijatelji su izvjestili da je čovjek ignorirao sve savjete... i potvrdio da ima namjeru... slijediti svoj pravac.
Tell albert if he wants to pursue this, i will fight him all the way to Washington!
Reci albertu ako želi proslijediti s ovime, borit ću se s njim sve do Washingtona!
We all have IP clauses in our contracts that allow us to pursue projects outside the company.
Svi imamo IP klauzule u našim ugovorima koje nam omogućuju da slijede projekte izvan tvrtke.
The same day, the primary victim in the case, JSTOR, formally drops all charges against swartz, and declines to pursue the case.
Istoga dana, glavna žrtva u slučaju, JSTOR službeno odbacuje sve optužbe protiv swartza i odbija nastaviti slučaj.
The same day, the primary victim in the case, JSTOR, formally drops all charges against swartz, and declines to pursue the case.
Istoga dana, glavna žrtva u slučaju, JSTOR službeno odbacuje sve optužbe protiv swartza i odbija nastaviti slučaj.
When he was removed out of the highway, all the people went on after joab, to pursue after sheba the son of bichri.
Kad je amasa bio uklonjen s puta, svi ljudi pođoše za joabom da gone bikrijeva sina šebu.
After all, there is a forum for mrs. altmann to pursue her case in austria... without resorting to american courts and american taxpayers' money.
Uostalom, tu je forum gospođa altmann slijediti svoj slučaj u austriji... bez pribjegavanja američkim sudovima i novcem američkih poreznih obveznika.
Knowing all that, you need to think hard about whether or not you're going to pursue permanent guardianship of louie.
Znajući sve to, trebate razmisliti o tome da li ili ne ideš u potjeru trajno skrbništvo louie.
What we're trying to do here, scott, is to connect kids from all over the state and give them the support and encouragement to pursue careers in technology.
Ono što mi pokušavamo učiniti ovdje, scott, je povezivanje djece iz cijele države i dati im potporu i ohrabrenje nastaviti karijeru u tehnologiji.
The humanitarian projects are designed to alleviate the present difficulties and allow the best-qualified leaders to pursue projects that can begin to solve and creatively permit success in all fields.
Humanitarni projekti su dizajnirani da razriješe sadašnje teškoće i omoguće najsposobnijim liderima da pokrenu projekte koji mogu početi rješavati i kreativno omogućiti uspjeh u svim područjima.
For wickham to pursue miss king all the way to barnet, just for her 1 0,000 pounds!
Wickham je slijedio Gđicu. King sve do barneta, samo zbog njenih 10.
All our economies need to continue to pursue structural reforms.
Sva naša gospodarstva trebaju nastaviti provoditi strukturne reforme.
All military units sent to pursue and capture the creature, have been recalled due to the risk of infection.
Sve vojne postrojbe koje su poslane da progone i uhvate biće, su opozvane zbog rizika od infekcije.
The first great king of india starved himself to death in this cave, witness to the age-old injunction to pursue knowledge and liberation above all other things.
Prvi veliki indijski kralj izgladnio se do smrti u ovoj spilji, svjedočeći prastarom nalogu za stjecanjem spoznaje i oslobođenja iznad svega drugoga.
The accent is given on demonstration of ability in all these aspects rather than to force students to pursue some work intensive repetitive activities in order to fully complete a product.
Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.
Would it not be better to rejoin all our armies and then pursue houston on the offensive?
Zar ne bi bilo bolje skupiti svu našu vojsku i tada potjerati Houstona?
That i will tirelessly pursue justice on behalf of all of starling's citizens... impartially, to the best of my abilities.
To ću neumorno nastaviti pravdu u ime svih starling je građana... nepristrano, za najbolje moje sposobnosti.
Albania will need to vigorously pursue this process with the constructive cooperation of all stakeholders, including through continued cooperation with the venice commission.
Albanija će morati energično nastaviti taj postupak u suradnji sa svim dionicima, uključujući putem trajne suradnje s venecijanskom komisijom.
All i wanted to do was discredit reyga so that no one would pursue his technology except me.
Želio sam samo diskreditirati reygu da nitko osim mene ne nastavi njegovo istraživanje.
At this high school, he excelled in all his subjects and it was not clear to him what subjects he should pursue further:.
U ovom srednja škola, on je odlično u svim svojim temama i nije jasno kako bi ga što subjekata on bi trebao nastaviti dalje:.
And all the people that were in ai were called together to pursue after them: and they pursued after joshua, and were drawn away from the city.
Ajani nato pozvaše sve iz grada i dadoše se za njima u potjeru te, goneći jošuu, odvoje se od grada.

Results: 223421, Time: 0.073

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"To pursue all" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More