WHAT I SAID IN CROATIAN

Translation of What I Said in Croatian

S Synonyms

Results: 1783, Time: 0.0459

što sam rekao (471) što sam rekla (183) što sam govorio (7) šta sam rekla (3) ono što ja kažem (4) što smo rekli (4) što sam govorila (3) čemu sam govorio (3)

Examples of using What I Said in a sentence and their translations

Just remember what i said.
Samo zapamti što sam rekao.
Remember what i said about looking for new partners?
Sjećaš se što sam rekao o potrazi za novim partnerom?
Look, just forget what i said.
Zaboravite sve što sam govorio.
I meant what i said.
Mislila sam šta sam rekla.

Alicia, remember what i said about things moving fast.
Alicija, sjećaš se što sam rekao da se stvari brzo kreću.
They know what i said.
Oni znaju što sam govorio.
Just tell john what i said.
Samo reci johnu što sam rekao.
That's what i said.
To je ono što ja kažem.
You just misunderstood what i said.
Nisi dobro razumela šta sam rekla.
Remember what i said about having a son? yeah.
Sjećaš se što sam govorio o tome da imamo sina?
I know what i said.
Znam što sam govorio.
You're too drunk to know what i said.
Previše si pijan da bi znao šta sam rekla.
Mademoiselle, you don't have to repeat what i said.
Gospođice, ne morate da ponavljate ono što ja kažem.
Just remember what i said.
Samo upamti što sam rekla.
I'm so sorry about what i said, hayley.
Ja sam tako žao zbog što sam rekao, hayley.
Andy, what i said earlier.
Andy, što sam rekla ranije.
Do you remember what i said about conspicuous behaviour?
Sjećaš se što sam govorio o upadljivosti?
Hey, remember what i said about crossing the streets?
Sjećaš li se što smo rekli o prelasku preko ceste?
I don't think it would matter what i said.
Ne mislim da će biti bitno ono što ja kažem.
Now, you remember what i said about a roman á clef?
Sada, sjećaš se što sam rekao o rimskom á muzički ključ?
You don't know what i said.
Vi ne znate što sam rekao.
Remember what i said when we first started?
Što smo rekli na početku?
I don't care what i said. just do it. okay.
Nije me briga što sam govorio, samo uradi to.
Just tell me what i said last year.
Samo mi reci što sam rekla prošle godine.
Melanie, i know what i said.
Melanie, znam što sam govorila.
So what about what i said?
Što je sa onim što sam govorio?
You know what i said, gemma adams. Oh!
Znaš ti dobro što sam rekla, gemma adams.
Think about what i said too.
Razmisli o čemu sam govorio.
And remember what i said about the bigger picture?
A sjećaš li se što sam govorila o široj slici?
Okay, forget what i said earlier.
Ok, zaboravi što sam rekao ranije.

Results: 1783, Time: 0.0459

See also


for what i said
za ono što sam rekao
what i said before
ono što sam rekao prije
what i said earlier
ono što sam rekao ranije
what have i said
što sam rekao
do what i said
učiniti ono što sam rekao
what i said yesterday
onog što sam jučer rekao
that what i said
to ono što sam rekao
i said what you
rekao sam ono što govorila sam ono što si ti -rekla samo ono �to si rekla sam ono što si
repeat what i said
ponovi što sam ti rekao ponoviti ono što sam rekao ponavljate ono što ja kažem ponavljam ono što sam već rekao
what i said then
što sam tada govorila ono što sam rekao tada što sam tada rekla što sam onda sve izgovorila što sam onda rekla
because what i said
ono što sam rekao zato što sam rekao jer ono što sam rekla
what i said today
ono što sam danas rekao ono što sam ti rekla danas

Word by word translation


what
- što čemu čega čime
said
- rekao kaže izjavio govorio piše

S Synonyms of "what i said"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More