ALL THE TIME IN CZECH

How to say "all the time" in Czech

S Synonyms

Results: 3233, Time: 0.4702

Click czech translation to filter results
pořád celou dobu neustále všechen čas každou chvíli celý čas furt tolik času celý den odjakživa veškerý čas

Examples of using "All The Time" in a sentence and their translations

Chloe, i tell you all the time how political this sport can be.
Chloe, pořád ti říkám jak, politický tento sport může být.
The user must hold the steering firmly with both hands all the time.
Uživatel musí celou dobu pevnì držet rukovìti obìma rukama.
Your father used to bring me flowers all the time- flowers and lingerie.
Tvůj otec mi pořád nosil květiny- květiny a spodní prádlo.
You could have been me and had a bad time all the time.".
Mohl bys být mnou a mít zlé časy pořád.".
My experience is that i do want something all the time.
Mou zkušeností je, že neustále něco chci: chci to, co je.
You wrote about him all the time when you were in school!
Psala jsi o něm celou dobu, co jsi byla ve škole!
Always record mode will record with every channel all the time.
Režim nepřetržitého záznamu bude nahrávat každý kanál neustále.
Peter has all the time in the world.
Peter má všechen čas světa.
That you have been with kate, all the time.
Že jste byl celou dobu s kate.
Then we can be together all the time!
Pak spolu můžeme být pořád!
Erzebet, young people change their mind all the time.
Erzebet, mladí lidé neustále mění své názory.
My two cousins at the hotel talk about you all the time.
Moje sestřenice z hotelu o vás pořád mluvily.
And all the time i sat in prison,
A já seděl celou dobu ve vězení.
We have all the time in the world, so... it's ok.
Máme všechen čas na světě, takže... to nevadí.
I will be here all the time!
Budu tu každou chvíli.
Your son must tell you all the time how proud he is of you.
Váš syn vám musí neustále říkat jak je na vás pyšný.
Cops and law enforcement are in here all the time.
Poldové a strážci zákona jsou tady každou chvíli.
And your father worked all the time.
A tvůj otec pořád pracuje.
But all the time he needs his woman!
Ale celou dobu potřebuje ženu!
During operation, the LCD display remains lit up all the time.
V průběhu práce displej LCD je celý čas podsvětlený.
I can give you all the time you want.
Mohu ti věnovat všechen čas, který budeš chtít.
He pinches her all the time, and hard.
On štípne ji celý čas, a tvrdý.
Probably gives you free lollipops all the time.
Asi ti furt dává lízátka.
That may be all the time we have.
To je možná všechen čas co máme.
Can't be juggling blood and fire all the time!
Nemůže být žonglérství krví a ohněm pořád!
Mothers do it all the time in the old days.
Matky to udělat celou dobu ve starých časů.
It's just, in my world, people die all the time.
Já jen, že v mém světě lidé neustále umírají.
The krauts need us all the time.
Skopčáci nás potřebují každou chvíli.
And evening and all the time.
A večery a celou dobu.
All the time you have had and you have learnt nothing.
Měla jsi tolik času, a nic ses nenaučila.

Results: 3233, Time: 0.4702

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "all the time"


all night
every day
support
all morning
always
continued
constant
at all times
all the while
kept
still
around the clock
at any moment
increasingly
and
offended
ever
are always
perpetual
everyday
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"All the time" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More