Translation of "all the time" in Czech

S Synonyms

Results: 5355, Time: 0.0059

pořád celou dobu neustále všechen čas každou chvíli celý čas furt pokaždé

Examples of All The Time in a Sentence

And then John started saying" ring" all the time , and, Lauren, maybe this is it.
A pak John začne říkat pořád prstýnek. A Lauren, možná to je ono.
But, no, because we're just all living in hannah's world, and it's all Hannah, Hannah, Hannah all the time and...
Ale ne, protože my všichni žijeme ve světě Hannah a je to jen Hannah, Hannah, Hannah celou dobu a...
it's sad, but parents die all the time .
Je to smutné, ale rodiče umírají neustále .
And we have all the time in the world.
A máme všechen čas na světě.
Look, your husband talked about you all the time .
Váš manžel o vás mluvil každou chvíli .
We see other people do it all the time and now, we did it ourselves.
Vidíme to dělat druhé celý čas a teď jsme to zvládli taky.
He can only say a few words now, and he just drools all the time .
Teď dokáže říct jen pár slov a furt jen slintá.
Look, you can't just go run off and be the hero all the time .
Podívej, ty nemůžeš jen tak vyběhnout a být pokaždé hrdina.
Your parents are absolutely wonderful people, that's quite clear, and they love you and think about you all the time .
Vaši rodiče jsou naprosto báječní lidé, to je úplně jasné, a milují vás a pořád na vás myslí.
All the time both Parliament and the Commission said clearly: yes, we need the Agency, we see the
Parlament a Komise celou dobu říkaly: Ano, potřebujeme agenturu, vidíme v této instituci smysl a předpokládáme dobrou
Now you are fake and lie all the time .
Teď jsi falešná a neustále lžeš!
For you, all the time in the world.
Pro vás, všechen čas světa.
it's a relationship... men and women lie to each other all the time ;
Je to vztah... muži a ženy si navzájem lžou každou chvíli .
But he talked about her all the time .
Ale celý čas o ní vyprávěl.
Beckham does it all the time .
Beckham to dělá furt .
common element-- a woman who gets what she wants when she wants it all the time without exception.
společný prvek. A to ženu, která dostane, co chce, kdy chce a to pokaždé bez výjimky.
And your father worked all the time .
- A tvůj otec pořád pracuje.
and evening and all the time .
a večery a celou dobu .
But blind parents raise children all the time With help.
Ale slepí rodiče vychovávají s pomocí děti neustále .
Young people often change their minds... because they think they have all the time in the world.
Mladí lidé často mění své názory... protože si myslí, že mají všechen čas světa.
A man in my position, people try to steal from me all the time .
Muže v mé pozici se lidé snaží okrást každou chvíli .
Because if you focus on just one thing all the time , your brain gets stuck on it.
Protože, když se soustředíš celý čas jen na jednu věc, tvůj mozek se na tom zasekne.
Yeah, I ran all the time and boys just thought I was weird.
Já běhala furt a kluci si mysleli, že jsem divná.
Every NASA project, any large project that involves lots of people, conditions, weather, of a construction nature, goes over all the time .
Každý projekt NASA, jakýkoliv velký projekt, který zahrnuje lidi, podmínky, počasí a je stavební povahy, pokaždé přeroste.
I can't think or talk and my stomach hurts all the time .
A nemůžu uvažovat nebo mluvit a můj žaludek mě pořád bolí.
Why do you think I want to see you all the time ? Hmm?
Proč myslíš, že jsem tě chtěl celou dobu vidět?
We just leave the camera on all the time , and it's like we're together.
Prostě necháme kameru neustále zapnutou a je to, jako bychom byli spolu.
Ichabod gave me all the time in the world.
Ichabod mi dal všechen čas světa.
Look, dov, people date the wrong people all the time . Okay?
Dove, podívej, lidi chodí se špatnými lidmi každou chvíli , jasné?
She deals with life and death and all that stuff all the time .
Pohybuje se mezi životem a smrtí a podobnými věcmi celý čas .

Results: 5355, Time: 0.0059

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More