ARE ONE OF THE MAIN IN CZECH

How to say are one of the main in Czech

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1574

jsou jedním z hlavních (4)

Examples of using Are One Of The Main in a sentence and their translations

Consumer rights are one of the main pillars of the internal market.
Práva spotřebitelů jsou jedním z hlavních pilířů vnitřního trhu.
Roma are one of the main targets of racism and discrimination.
Romové jsou jedním z hlavních terčů rasismu a diskriminace.
Free and independent media are one of the main pillars of democracy.
Svobodná a nezávislá média jsou jedním z hlavních pilířů demokracie.
The structural funds are one of the main tools for implementing the economic and social policy of the union.
Strukturální fondy jsou jedním z hlavních prostředků pro provádění hospodářské a sociální politiky unie.

And our barren forests are one of the main causes of the global warming the green house effect.
A naše zničené pralesy jsou jednou z hlavních příčin globálního oteplování.... skleníkového efektu.
The european union is one of the main international human rights actors.
Evropská unie je jedním z hlavních mezinárodních činitelů v oblasti lidských práv.
It's one of the main reasons i agreed to move.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem souhlasila se stěhováním.
Ensuring intergenerational justice is one of the main objectives of european social policy.
Zajištění mezigenerační spravedlnosti patří k hlavním cílům evropské sociální politiky.
What's one of the main differences between greek and american coffee?
Jaký je jeden z hlavních rozdílů mezi řeckou a americkou kávou?
This is one of the main points of our document.
To je jeden z hlavních bodů našeho dokumentu.
This is one of the main problems.
To je jeden z hlavních problémů.
This is one of the main requirements of the democratic transformation of tunisia.
To je jeden z hlavních požadavků demokratické transformace tuniska.
Rabbi abraham is one of the main financial support of the crown.
Rabín abraham je jednou z hlavních finančních posil koruny.
Meat production is one of the main causes of forest destruction in amazonas.
Produkce masa je jednou z hlavních příčin odlesňování v amazonii.
Unemployment is one of the main problems affecting the european economic area.
Nezaměstnanost je jedním z hlavních problémů postihujících evropský hospodářský prostor.
This problem is one of the main reasons for the high unemployment among women.
Tento problém je jedním z hlavních důvodů vysoké nezaměstnanosti mezi ženami.
René is one of the main creators of the successful NO campaign.
René je jedním z hlavních tvůrců úspěšné kampaně NE.
That should be one of the main priorities.
To by měla být jedna z hlavních priorit.
The food crisis is one of the main threats hanging over peace and stability in the world.
Potravinová krize je jednou z hlavních hrozeb, které ohrožují mír a stabilitu ve světě.
We actually don't have family meetings, which is one of the main reasons you're still here.
My vlastně nemíváme rodinné porady, což je jeden z hlavních důvodů, proč tu pořád jsi.
The right to consular protection in third countries is one of the main features of european union citizenship.
Právo na konzulární ochranu ve třetích zemích je jedním z hlavních rysů občanství evropské unie.
Expenditure on purchasing and renting buildings is one of the main administrative cost items of EU institutions.
Výdaje na koupi a pronájem budov jsou jednou z hlavních složek správních výdajů institucí EU.
Excitement was one of the main reasons for doing it- apart from the good reason.
Vzrušení bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsem to dělal- kromě dobrých úmyslů.
That is one of the main routes by which counterfeit drugs end up on the european market.
To je jedna z hlavních cest, díky které tyto padělané léky skončí na evropském trhu.
That is one of the main things we owe to the people who are currently living in uncertainty.
To je jedna z hlavních věcí, kterou jsme zavázáni lidem, kteří v současné době žijí v nejistotě.
Unfortunately, the EU is one of the main markets for the illegal trade in wild species.
Bohužel, EU patří k hlavním trhům nezákonného obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.
Solidarity between generations is one of the main social challenges of european policy and of national policies for the years to come, as we face an ageing european population.
Solidarita mezi generacemi je jedním z hlavních sociálních problémů evropské politiky a vnitrostátních politik v nadcházejících letech, jelikož se musíme vyrovnat se stárnutím evropské populace.
Harmonisation of family and working life is one of the main prerequisites for increasing female employment.
Sladění rodinného a pracovního života je jedním z hlavních předpokladů zvyšování zaměstnanosti žen.
See, that is one of the main reasons i do not date models.
Vidíte, to je jeden z hlavních důvodů, proč nechodím s modelkami.
Like it or not, he is one of the main reasons that people watch the hour.
Ať se vám to líbí nebo ne, on je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé na hodinu dívají.

Results: 30, Time: 0.1574

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Are one of the main" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More