BUT I MUST IN CZECH

Translation of But i must in Czech

Results: 561, Time: 0.1352

Examples of using But i must in a sentence and their translations

But I must ask you.
Ale musím vás požádat.
Thanks, but I must go.
Díky, ale musím jít.
But I must, as ever, remain impartial.
Ale musím zůstat jako vždy nestranný.
But I must say, you do possess a rare degree of physical appeal.
Ale musím říci, vlastníš vzácný stupeň fyzické přitažlivosti.
But I must say.
Ale musím říci.
I'm sorry, but I must insist.
Omlouvám se, ale musím trvat na tom.
But I must finish the paella!
Ale musím dodělat paellu!
But I must see him once again.
Ale musím ho ještě jednou vidět.
No, but I must warn Robin.
Ne, ale musím Robina varovat.
But I must speak to your husband.
Ale musím mluvit s tvým manželem.
I have quelled your revolution... but I must say, your bravery is inspiring.
Přemohl jsem tvou revoluci... ale musím říct, tvá statečnost je inspirující.
But I must learn to live without Paco.
Ale musím se naučit žít bez Paka.
Excuse me, but I must handle a delicate matter.
Pardon, ale musím vyřešit delikátní záležitost.
I'm sorry. But I must go back to the city.
Omlouvám se, ale musím zpátky do města.
It doesn't matter, but I must have a big garden.
To je jedno, ale musím mít velkou zahradu.
I'm sorry to insist, but I must see the dauphin.
Nechci nalehat, ale musím vidět prince.
Forgive me, Benito, but I must summon the Chains of Krakkan.
Odpusť mi, Benito, ale musím přivolat Krakkanovy řetězy.
I'm sorry, sir, but I must insist.
Je mi líto, pane, ale musím na tom trvat.
I am sorry about your weapons, but I must continue my journey.
Je mi líto vašich zbraní, ale musím pokračovat v mé cestě.
But I must tell you to forget that you have made a mistake.
Ale musíte přestat myslet na to, že jste udělala chybu.
But I must know one thing.
Musím ale vědět jednu věc.
But I must weather the storm.
Ale musíme ustat bouři.
But I must admit it's an interesting idea.
Víte, musím ale přiznat, že to je velice zajímavý nápad.
But I must tell you, you're making a mistake.
Musím ale říct, že děláte chybu.
I went down the right trail but I must have used the wrong car.
Jel jsem správnou cestou ale musel jsem mít špatný auto.
But I must admit that I'm not completely satisfied with the situation.
Musím ale přiznat, že s Vaší situací nejsem zcela spokojen.
But I must exact an agreement.
Musím ale trvat na dohodě.
They're here, but I must tell them you are a friend.
Jsou tady, ale musíte jim říct, že jste přítel.
But I must wait for the Holy Door to open.
Ale musíš počkat až se otevře Svatá brána.
I will tell you everything in person, but I must speak to you alone.
Vše vám řeknu osobně, ale musí s vámi mluvit o samotě.

Results: 561, Time: 0.1352

Word by word translation


but
- ale
must
- musí třeba nutné určitě nesmí

S Synonyms of "but i must"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More