CAN BE OPERATED IN CZECH

How to say can be operated in Czech

S Synonyms

Results: 26, Time: 0.1868

lze provozovat (6) lze ovládat (4)

Examples of using Can Be Operated in a sentence and their translations

Asynchronous drum motors can be operated with frequency inverters.
Frekvenční měniče asynchronní bubnové motory lze provozovat s frekvenčními měniči.
The device can be operated either using batteries or a power supply unit.
Přístroj lze provozovat pomocí baterií nebo sít'ového zdroje.
However, on/ off can be operated directly when the backlight is not lit.
Tlačítko zapnuto/vypnuto však lze ovládat přímo, i když podsvícení nesvítí.
This machine can be operated in the inverted position.
Tento stroj lze provozovat v obrácené poloze.

The measuring tools can be operated by gestures in the workspace.
Měřicí nástroje lze ovládat gesty v pracovní oblasti.
The appliance can be operated and stored at temperatures between + 5 and + 40 C.
Přístroj lze provozovat a skladovat při teplotách v rozmezí+5 až+40C.
The cooler can be operated with 12 v or 24 vg.
Chladicí box můžete provozovat na stejnosměrném napětí 12 v nebo 24V.
This machine can be operated in the following modes:.
Vozidlo může být používáno s následujícími převody:.
This equipment can be operated in other non-european countries.
Toto vybavení může být použito v ostatních neevropských zemích.
This equipment can be operated by any individual with no previous training.
Tyto zdroje mohou používat osoby bez zvláštního školení.
Other functions can be operated using the control wheel, MENU button, etc.
Další funkce můžete ovládat pomocí řídicího kolečka, tlačítka MENU apod.
The receiver can be operated by rechargeable battery or with external AC adaptor.
Přijímač lze napájet z dobíjecí baterie nebo z externího síťového adaptéru.
The cooling device can be operated with DC or AC voltage.
Ledničku lze napájet stejnosměrným nebo střídavým proudem.
The lawnmower can be operated without the grass collector.
Sekačku trávy lze používat i bez sběrače trávy.
All the cameras in the building can be operated from hartmann's computer.
Všechny kamery v budově mohou být ovládány z hartmanova počítače.
The gearboxes can be operated under the same degrees of protection as those defined for AC and DC motors.
Převodovky lze provozovat jen pod stejnými typy ochran, jaké jsou stanoveny pro motory AC a DC.
The hair and beard clippers can be operated as a cordless device or from the mains adapter.
Zastřihovač vlasů/ vousů lze provozovat jak zařízení na akumulátor, tak i na síť.
A wireless relay can be operated via SMS sent to gdp-04i RF or from the phone's menu.
Bezdrátové relé lze ovládat pomocí SMS poslaných přístrojigdp-04i RF nebo z menu telefonu.
The screen can be operated with gestures such as are commonly used on mobile devices.
Displej lze ovládat gesty, na jaká jste zvyklí z mobilních zařízení.
K'MX plus can be operated directly on the machine or externaly on the PC.
VK'MX PLUS můžeme pracovat jak přímo na stroji, tak externě na PC.
The unit can be operated with one, two or three sets of teeth on each side see:.
Jednotku mùžete provozovat s jedním, dvìma nebo třemi sadami metel na každé stranì viz:.
Synchronous motors can be operated with frequency inverters that are sold by interroll between 7 hz and 200 hz.
Synchronní motory se mohou provozovat mezi 7 hz a 200 hz s frekvenčními měniči, které dodává společnost interroll.
The machine can be operated with one, two or three rotors on each side.
Stroj lze používat s jedním, dvěma nebo třemi rotory na každé straně.
Not applicable for switzerland this function can be operated with the domestic hot water comfort key().
Tuto funkci je možné ovládat pomocí tlačítka pro komfortní ohřev teplé užitkové vody().
With 87-hz technology, asynchronous motors can be operated up to a maximum frequency of 87 hz.
Asynchronní motory se mohou provozovat s technikou 87 hz až do maximální frekvence 87 hz.
After inserting the blind rivet, the blind riveting tool can be operated in two different modes:.
Po zastrčení trhacího nýtu se nýtovací přístroj může provozovat dvěma různými způsoby:.

Results: 26, Time: 0.1868

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More