DO NOT MAKE ANY IN CZECH

How to say do not make any in Czech

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1473

neprovádějte žádné (8)

Examples of using Do Not Make Any in a sentence and their translations

Do not make any repairs to the device yourself.
Na přístroji neprovádějte žádné opravy samostatně.
Do not make any alterations or conversions to the device.
Neprovádějte žádné úpravy nebo změny přístroje.
Do not make any such modifications or changes.
Neprovádějte žádné takové úpravy nebo změny.
Do not make any trouble.
Nedělejte žádné problémy.

Do not make any changes or modifications to the device unless they have been approved by the manufacturer.
Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy, které nebyly schváleny výrobcem.
Expert inspection is required, do not make any adjustment by yourself, must contact makita authorized service centre:.
V následujících situacích je nutná prohlídka odborníkem, neprovádějte žádné úpravy – musíte kontaktovat autorizované servisní středisko makita:.
Do not make any repairs to equipment unless you are fully qualified, as described in the maintenance section.
Neprovádějte žádné opravy zařízení, pokud nejste plně kvalifikováni, jak je uvedeno v kapitole o údržbě.
Do not make any changes or settings that are not described in this user manual.
Neprovádějte žádné úpravy, změny nebo nastavení, které nejsou popsány v návodu k obsluze.
Do not make any changes to the appliance, its components or to the accessories supplied.
Neprovádějte žádné změny na přístroji, jeho součástech, ani na dodaném příslušenství.
I ask that you do not make any sudden movements and do exactly as i say.
Žádám vás, abyste nedělali žádné prudké pohyby a dělali přesně to, co řeknu.
Do not make any changes in electric circuits of protective oven door blocking system.
Nedělejte žádné změny v elektrických obvodech ochranných zařízení blokujících dvířka trouby.
Don't make any aggressive movements.
Nedělejte žádné agresivní pohyby.
That does not make any fucking sense.
Vždyť to ani nedává žádný smysl.
Those words don't make any s- sense.
To nedává žádný smysl.
So don't make any nuclear arms or missiles.
Tak nemáte dělat žádné atomové bomby.
What, you didn't make any mistakes today?
Copak vy jste dneska neudělali žádnou chybu?
Actually, you don't make any noise when you come.
Ve skutečnosti ty nevydáváš žádný zvuk, když se uděláš.
That didn't make any sense.
To nedávalo žádný smysl.
It just doesn't make any goddamn sense.
Prostě to nedává žádnej zatracenej smysl.
The costume doesn't make any sense.
Ten kostým nedává žádnej smysl.
Dead girls don't make any noise.
Mrtvé holky nedělají žádný hluk.
It really doesn't make any sense.
To opravdu nedává žádný smysl.
But i didn't make any copies.
Ale já si žádné kopie neudělala.
Don't make any more such bets.
neuzavírej žádné další takové sázky.
Don't make any decisions right now.
Poslyš, teď nedělej žádný rozhodnutí.
Just doesn't make any sense at all.
Prostě nedává žádný smysl vůbec.
Careful, patchi, don't make any sudden movements.
Opatrně patchi, nedělej žádný rychlý pohyby.
So don't make any plans.
Tak si nedělej žádné plány.
Bones, that doesn't make any sense.
Kostičko, to nedává žádný smysl.
Oh, and, carrie... don't make any deals with the real virgo.
Jo, a carrie... nedělej žádnou dohodu se skutečnou pannou.

Results: 30, Time: 0.1473

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "do not make any"


do not perform any

"Do not make any" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More