FINDS IN CZECH

Translation of Finds in Czech

Results: 2760, Time: 0.2965

Examples of using Finds in a sentence and their translations

Anyone finds a watch, it's mine!
Každý, kdo najde hodinky, jsou moje!
If anyone finds this, tell my family I love them.
Pokud tohle někdo najde, řekněte mojí rodině, že jsem je miloval.
Finds Lucas in the end zone.
Nachází Lucase v end zóně.
Zimbabwe now finds itself in an extremely grave situation.
Zimbabwe se nyní nachází v mimořádně závažné situaci.
The court finds that there's insufficient evidence to Mr. Harmon to answer.
Soud shledává, že je zde nedostatek důkazů proti panu Harmonovi.
So? So, he finds him offensive!
Takže ho shledává útočným!

Zjistí

( finds out , discovers , know )
What if anyone finds I'm holding evidence?
Co když to někdo zjistí, že zadržuju důkaz?
Is a new escape that finds between escapes 10 and 11.
Je nový únik zjistí, že mezi uniká 10 a 11.
Auto Tuning only finds programmes that are currently broadcasting.
Funkce Automatické ladění nalezne pouze programy, které se aktuálně vysílají.
The hotel finds refuge especially one who loves nature and active holiday.
V hotelu nalezne útočiště především ten, kdo má rád přírodu a aktivně strávenou dovolenou.
Log your finds right in the field, don't wait till you're home.
Zalogujte své nálezy přímo na místě, nečekejte, až přijdete domů.
These finds are sometimes reburied without allowing for any testing at all.
Tyto nálezy jsou někdy znovu pohřbeny aniž by bylo vůbec dovoleno jejich otestování.
Other sentence examples
But if he finds his grandmother.
Ale když najde svou babičku.
If he finds me, he will kill me.
Jestli mě najde, tak mě zabije.
She finds it everyday.
Nachází ho každej den.
Kamal finds you.
Kamal najde vás.
But Harriet finds the air suits her.
Ale Harriet shledává jeho ovzduší vyhovujícím.
The European Union finds itself in a complicated international situation.
Samotná Evropská unie se nachází ve složité mezinárodní situaci.
Even God finds that sometimes people just have bad luck.
Dokonce i Bůh občas zjistí že lidi mají prostě pech.
The jury finds the defendants not guilty.
Porota shledává obžalované nevinnými.
Registry Reviver finds and fixes registry errors it detects in the Windows Registry.
Registry Reviver najde a opravy registru chyby zjistí, v registru systému Windows.
Modeling of wind finds application across many industry sectors.
Modelování větru nachází uplatnění napříč mnoha průmyslovými obory.
Everyone finds something weird sexy.
Každýmu přijde sexy nějaká úchylárna.
If the court martial finds against you. you will be shot.
Jestli vojenský soud zjistí proti vám budete zastřelen.
The seeker finds, and the door is open to anyone who knocks.
Azyl nalezne, a dveře se otevřou pro každého, kdo zaklepe.
This edict finds you guilty of disseminating pernicious doctrines.
Tento edikt tě shledává vinným z rozšiřování špatného učení.
Identification if the mouse cursor finds itself over the graphic item.
Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad grafickým prvkem.
Registry Reviver finds and fixes the errors.
Registry Reviver najde a opraví chyby.
I will bet Leavitt finds the organism shows no growth on some of the blood cultures.
Leavittová jistě zjistí, že organismus v určitých krevních kulturách neroste.
He goes to look, and finds Angie.
Jde se podívat, a nachází Angie.

Results: 2760, Time: 0.2965

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More