FOR FOREIGN AFFAIRS IN CZECH

Translation of For foreign affairs in Czech

Results: 292, Time: 0.0535

pro zahraniční věci pro zahraniční záležitosti

Examples of using For foreign affairs in a sentence and their translations

A high representative for foreign affairs and security.
Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
EL May I extend a welcome to the High Representative for Foreign Affairs.
EL Dovolte mi přivítat zde vysokou představitelku pro zahraniční věci.
I will need to run this by my State Councilor for Foreign Affairs.
Musím to projít se státním radou pro zahraniční věci.
I can't agree to the terms without the approval of my State Councillor for Foreign Affairs.
Nemohu na ně přistoupit bez souhlasu státního rady pro zahraniční věci.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security takes part in its work.
Jejího jednání se účastní vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
The post of EU High Representative for Foreign Affairs & Security Policy.
Na základě smlouvy vznikla funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a.
High representative for foreign affairs: Who will get the job?
Vysoký představitel pro zahraniční politiku: Kdo to bude?
For foreign affairs, seek Zhou Yu.
Na zahraničních věci Čou Jüa.
Logically, this new edition follows the strategy of the Turkish Minister for Foreign Affairs.
Toto nové vydání logicky navazuje na strategii tureckého ministra zahraničních věcí.
Things look similar with regard to the European Union Minister for foreign affairs.
Podobě to vypadá s ministrem zahraničních věcí Evropské unie.
As Secretary of State for Foreign Affairs.
Z funkce ministra zahraničních věcí.
Both North Wind and the Ministry for Foreign Affairs confirm it, too.
Mluvil jsem s firmou Severní Vítr a také s Ministrem zahraničních věcí. Oba to potvrdili.
of the Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the situation in Côte d'Ivoire.
Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Pobřeží slonoviny.
House and the EU's new High Commissioner for Foreign Affairs, Catherine Ashton, to support the Irish Government's efforts to have
Proto tuto sněmovnu a novou vysokou komisařku EU pro zahraniční záležitosti Catherine Ashtonovou vyzývám, aby podpořily úsilí irské vlády o okamžité zahájení nezávislého vyšetřování.
We therefore wanted the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and we succeeded in getting this post in place.
Požádali jsme proto o pozici vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a uspěli jsme.
Welcome to the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Vítám místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Well, Roseberry is Secretary of State for Foreign Affairs... and Francis is his private secretary.
No, Roseberry je státní tajemník pro zahraniční záležitosti... a Francis je jeho osobní sekretář.
by the Vice-President of the Commission and EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy on Sudan and South Sudan 2011/2717 RSP.
místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Súdánu a Jižním Súdánu 2011/2717 RSP.
The institutions of the President of the Council and the High Representative for Foreign Affairs and the reallocation of competences and resources will give this
Úřad předsedy Rady a úřad vysokého představitele pro zahraniční záležitosti a nové rozdělení pravomocí a prostředků dodá této politice větší důraz a kontinuitu.
a different and more powerful role; it has a Minister for Foreign Affairs and a more powerful Parliament.
Dnes má Evropská komise odlišnou a silnější úlohu; má ministra pro zahraniční záležitosti a silnější Parlament.
The High Representative for Foreign Affairs, Baroness Ashton, should take up and support this call, for
Vysoká představitelka pro zahraniční věci, baronka Ashtonová, by se měla přijmout a podpořit tuto výzvu
Dear President-in-Office Chastel, dear High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission Lady Ashton, dear guests.
vysoká představitelko Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise paní Ashtonová, vážení hosté.
Prefect, celebrated his promotion to Paris as Secretary of State for Foreign Affairs.
Raymond Pointrenaud, bývalý prefekt, slavil povýšení do Paříže na místo Státního tajemníka pro zahraniční záležitosti.
Furthermore, the statement of the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy on Yulia Tymoshenko was exceptionally cautious.
Kromě toho prohlášení vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Julii Tymošenkové bylo mimořádně opatrné.
as the President of the Council and the High Representative for Foreign Affairs.
Nyní přibyli noví aktéři, jako je předseda Rady a vysoká představitelka pro zahraniční věci.
of the Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy on the rule of law in Russia.
a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k právnímu státu v Rusku.
of the Commission, but also High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
není jen místopředsedkyní Komise, ale je také nejvyšší představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
slova jménem místopředsedkyně Komise/ vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
However, will the newly appointed High Representative for Foreign Affairs and Security Policy do this?
Učiní tak nicméně nově jmenovaný vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku?
We can be pleased that the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy is a woman.
Může nás těšit, že vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je žena.

Results: 292, Time: 0.0535

See also


for the ministry of foreign affairs
pro ministerstvo zahraničních věcí byl určen ministerstvu zahraničních věcí
foreign affairs ministry
ministerstva zahraničních věcí
the foreign affairs council
rada pro zahraniční věci
the foreign affairs department
odděleníí zahraničních záležitostí oddělení zahraničních záležitostí ministerstvu zahraničních věcí
foreign affairs and other
zahraničními záležitostmi a jinými zahraničních věcí a za ostatní

Word by word translation


foreign
- zahraniční cizí zahraničí cizinec ciziny
affairs
- záležitosti věci vnitřní věci aféry aférky
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More