HE WAS INSIDE IN CZECH

Translation of He Was Inside in Czech

Results: 30, Time: 0.044

byl uvnitř (18) byl v (3)

Examples of using He Was Inside in a sentence and their translations

Byl uvnitř
He was inside.
Byl uvnitř.
He was inside for just under five minutes, and then Van Zandt left.
Van Zandt byl uvnitř jenom něco kolem pěti minut a pak odešel.
Apparently, he was inside the building.
Zřejmě byl v té budově.
He was inside Ultra when the bomb.
Byl v Ultra, když ta bomba.
Other sentence examples
Once he was inside, everything changed.
Jakmile byl uvnitř, všechno se změnilo.
Because he was inside you, right?
Protože byl uvnitř tebe, že?
And I don't know how, but he was inside my head.
A nevím jak to, ale byl v mé hlavě.
No, he was inside the whole time.
Ne, byl uvnitř po celou dobu.
If he was inside trading, we couldn't find any evidence of it.
Jestli byl uvnitř obchodu, nenajdeme o tom žádný důkaz.
He was inside my mind.
Byl uvnitř mýho mozku.
He was inside my mom.
Byl uvnitř mé matky.
He was inside the building.
Byl uvnitř budovy.
He was inside the cell.
Byl uvnitř buňky.
He was inside our battlements.
Byl uvnitř našeho opevnění.
Do you even have any evidence that he was inside the car?
Máš vůbec důkaz toho, že byl uvnitř auta?
I sent him letters when he was inside San Quentin.
Poslal jsem mu dopisy, když byl uvnitř San Quentin.
Lieutenant Anderson is a traitor. He was inside that dome.
Poručík Anderson je zrádce, byl uvnitř té kopule.
He was inside when we went over.
Byl v kabině, když jsme se otočili.
He was inside with Dorothy.
Byl vevnitř s Dorothy.
And the next thing you know, he was inside me.
A pak už si pamatuju, že už byl ve mě.
There was intense pain inside his head when he was inside your head.
Bylo to vyčerpávající, být v jeho hlavě, zatímco on byl ve vaší.
You walked by the doorway in your panties without batting an eye that he was inside.
Prošla jsi kolem dveří v kalhotkách a nemrkla jsi ani oknem, že byl uvnitř.
But... the switch didn't last long then, and when he was inside me, I changed back.
Ale... Výměna netrvala dlouho, a když byl uvnitř mě, tak jsem se vrátila.
When Wagner clicked the link, the target got his login credentials, and just like that, he was inside the bank's network.
Když Wagner kliknul na odkaz, pachatel získal jeho přihlašovací údaje, a úplně jednoduše byl uvnitř bankovní sítě.
We brought you on to be Ian Conroy's handler while he was inside the militia.
Přivedli jsme vás jako spojku pro Iana Conroye, když byl uvnitř milice.
He was inside when the Mercedes exploded, started experiencing chest pains when he learned it was his son.
Byl v budově, když Mercedes explodoval, začal pociťovat bolest na hrudi, když se dozvěděl, že je to jeho syn.
So, how much money did you collect for Bo Crowder while he was inside?
Takže kolik peněz jste vybral pro Boa, zatímco byl v base?
And I would wait in the truck listening to the radio stations... and he was inside doing whatever it was that he did.
A já čekal v náklaďáku a poslouchal rádio... a on byl vevnitř a dělal všechno to, co dělal.
her husband Kiko and his business partner Fernando Galeano, the guys who were running his business while he was inside.
provedl jejímu manželi Kikovi, a jeho obchodnímu partnerovi Fernandu Galeanovi, chlapům, co řídili jeho podnik, když byl ve vězení.
He is inside.
Je uvnitř.

Results: 30, Time: 0.044

Word by word translation


he
- on to ho mu
was
- byl jsem byl měl šlo bylo
inside
- uvnitř dovnitř do vevnitř vnitřní
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More