Translation of "i believe that" in Czech

Results: 5237, Time: 0.0048

domnívám se , že věřím , že přesvědčen , že myslím , že myslím si , že přesvědčený , že toho názoru , přesvědčená , že

Examples of I Believe That in a Sentence

I believe that the financial and economic situation is much more serious than he described.
Domnívám se, že finanční a hospodářská situace je mnohem vážnější, než ji popsal.
I believe that this should be a dialogue between a man and a woman.
Věřím, že tohle by měl být dialog mezi mužem a ženou.
I believe that cohesion policy is one of the pillars of an EU economic policy favouring a long-term investment strategy and social inclusion.
Jsem přesvědčen, že politika soudržnosti je jedním z pilířů hospodářské politiky EU upřednostňující dlouhodobou investiční strategii a sociální začlenění.
I believe that agriculture is an area which can contribute to the European union's development and is, at
Myslím, že zemědělství je oblastí, která může přispět k rozvoji Evropské unie a současně je důležitým sektorem,
( PT) Mr President, I believe that the rate should be lower not just for Portugal, but also for Ireland and Greece.
( PT) Pane předsedající, myslím si, že by sazba měla být nižší nejen pro Portugalsko, ale i pro Irsko a Řecko.
I believe that , in the spirit of the report, it is important to take into account the real
V duchu zprávy jsem přesvědčený, že je důležité vzít v úvahu skutečné potřeby africké populace: zajistit náležité
( IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe that the topic we are discussing this evening is only a small part of a much bigger problem.
( IT) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, jsem toho názoru, že téma, o němž dnes večer diskutujeme, je jen zlomkem daleko většího problému.
I voted in favour of the report on food prices in Europe because I believe that political action is necessary to tackle the rise
Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o cenách potravin v Evropě, protože jsem přesvědčená, že je zapotřebí politického opatření, které by řešilo nárůst
I believe that the conservation of this valuable European multicultural and multidenominational heritage, including cemeteries, monuments, buildings and
Domnívám se, že uchování tohoto hodnotného evropského multikulturního a multikonfesijního dědictví včetně hřbitovů, pomníků, budov a kostelů v
I believe that we can expect a fruitful cooperation with all groups.
Věřím, že můžeme očekávat plodnou spolupráci se všemi skupinami.
I believe that for this mechanism to be truly European, it must be created inside the European union's
Jsem přesvědčen, že proto, aby byl tento mechanismus skutečně evropským, musí být vytvořen uvnitř institucionálního rámce Evropské
I believe that someone or something... has abducted Ensign Mayweather and left this facsimile in his place.
Myslím, že někdo nebo něco unesl praporčíka Mayweathera a nechal na jeho místě tuto kopii.
I believe that the tax on financial transactions is an effective financing measure that would help reduce speculation and public deficits.
Myslím si, že daň z finančních transakcí je účinným finančním opatřením, které by pomohlo omezit spekulace a veřejné schodky.
I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with
Jsem přesvědčený, že firma, která je první, nejlepší, má příležitost vyrábět s nejvyšší frekvencí a na těch
I believe that progress with the process of serbia's integration into the European Union must not be subject to the recognition of kosovo's independence.
Jsem toho názoru, že pokrok v procesu integrace Srbska do Evropské unie nesmí být podmiňován uznáním nezávislosti Kosova.
I believe that the budget should be the fundamental political act of each public institution, but also of
Jsem přesvědčená, že rozpočet by měl být základním politickým činem každé veřejné instituce, ale i soukromých subjektů,
I believe that this is an excellent initiative, and I would say that we need to know more about Europe.
Domnívám se, že je to vynikající iniciativa a řekl bych, že toho o Evropě potřebujeme vědět více.
Mr President, I believe that this House, together with the Commission and the Council and every politician in
Vážený pane předsedající, věřím, že tato sněmovna, spolu s Komisí a Radou, a každý politik v Evropě
This is one of the reasons why I believe that an analysis of the progress in achieving this single market instrument is both important and necessary.
To je jeden z důvodů, proč jsem přesvědčen, že analýza pokroků ve vytváření tohoto nástroje jednotného trhu je důležitá a potřebná.
I believe that in this regard, we have a good foundation for our work in the coming years and, after this debate, I feel encouraged- and I believe that my colleagues do too- by your words of support and, in certain cases, by your demands.
Myslím, že v tomto ohledu máme pro naši práci v nadcházejících letech dobrý základ, a po této debatě se cítím povzbuzen- a myslím, že i moji kolegové- vašimi slovy podpory a v několika případech vašimi požadavky.
I believe that the European Parliament and the European Commission, as typical Community institutions, have a special duty towards our citizens.
Myslím si, že Evropský parlament a Evropská komise, jako typické orgány Společenství, mají vůči našim občanům zvláštní povinnost.
I believe that , from a political and, indeed, a democratic perspective, it is not sensible to hold so-called
Jsem přesvědčený, že z politického a jistě i z demokratického hlediska není rozumné vést takzvané rozpravy v
in writing.-( IT) I support the wording of this resolution because I believe that the monetary policy of the euro should remain
písemně.-( IT) Podporuji znění tohoto usnesení, protože jsem toho názoru, že měnová politika eurozóny by měla zůstat ve
in terms of stable economic growth and therefore I believe that the provision of greater support for development is essential.
pokud jde o stabilní hospodářský růst, a jsem proto přesvědčená, že je zásadní zajistit větší rozvojovou pomoc.
I believe that the relations between Europe and Russia are of the greatest importance and that Europe owes much to Russia.
Domnívám se, že vztahy mezi Evropou a Ruskem mají tu největší důležitost a že Evropa Rusku hodně dluží.
I believe that children are the future, unless we stop them now.
Věřím, že děti jsou budoucnost, ledaže je teď zastavíme.
Finally, I believe that it is important to stress and call for greater coherence and responsibility in the
A konečně jsem přesvědčen, že je důležité zdůraznit a požadovat větší důslednost a odpovědnost v dohodách o
I believe that the proposal is very good and that competition has been sufficiently acknowledged.
Myslím, že je návrh velmi dobrý a že byla dostatečně zohledněna hospodářská soutěž.
( ES) Madam President, I believe that Lampedusa has become a symbol of the inhumanity of the European union's immigration policy.
( ES) Paní předsedající, myslím si, že Lampedusa se stala symbolem nelidskosti imigrační politiky Evropské unie.
rights are important objectives of the European Union, I believe that we need an approach at European level, with
práva pacientů jsou důležitými cíli Evropské unie, jsem přesvědčený, že v oblasti poskytování informací pacientům, jakož i v

Results: 5237, Time: 0.0048

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More