Translation of "i don't have" in Czech

Results: 5460, Time: 0.0058

nemám nemusím

Examples of I Don't Have in a Sentence

I do not have your pillow.
Nemám váš polštářek.
I don't have to kill you to kill you.
Nemusím vás zabít abych vás zabil.
Personally, I do not have a problem with transferring selected personal data on European citizens, such as air passengers,
Osobně nemám problém s předáváním vybraných osobních údajů evropských občanů, např. cestujících letecky, do rozvinutých demokratických
I don't have to jump into bed with some guy and hide there.
Nemusím hupsnout do postele s nějakým klukem a schovat se tam.
As you can see, Madam President, I do not have the time to tell you here about everything else
Jak vidíte, paní předsedající, nemám čas hovořit o všech dalších bodech, které se mi ve směrnici
This is my reunion, and I don't have to take your crap tonight!
Tohle je moje setkání a nemusím dneska poslouchat tvoje blbosti.
Unfortunately I do not have time to address the points raised in the texts submitted by our fellow Members,
Nemám bohužel čas, abych se věnovala všem bodům uvedeným v textech předložených mými kolegy, ani těm,
So if i'm really twenty-eight years old, Then I don't have to go to school anymore, right?
Takže jestli mi je opravdu 28, pak už nemusím chodit do školy, že?
Michael, I do not have eyes.
Michaele,já nemám oči.
I don't have to talk to you without a lawyer.
Nemusím s vámi mluvit bez právníka.
Member of the Commission.- I do not have that information available to me.
člen Komise.- Nemám tyto informace k dispozici.
So I don't have to go to school?
- Takže nemusím do školy?
There are two points which Mr Barroso made and which I do not have any doubts in clearly and definitively supporting.
Pan Barroso zmínil dva body, o nichž nemám žádné pochyby a nemám důvod je nepodpořit.
I don't have to listen to your sayings.
Nemusím poslouchat tvoje přísloví.
I do not have much time, so I can only touch on the most important questions which concern farmers in my country.
Nemám moc času, mohu se tedy vyjádřit jen k nejdůležitějším otázkám, které zneklidňují zemědělce v mé zemi.
I don't have to wait until tomorrow.
Nemusím čekat do zítra.
Because the cluster is two-dimensional I do not have enough direct evidence to support that assumption.
Jelikož je shluk dvourozměrný, nemám k tomuto předpokladu dostatek důkazů.
I don't have anything to prove to you.
Nemusím ti nic dokazovat.
As a museum dosen I do not have the access code to shut down the system.
Jako muzejní pomocnice nemám přístupový kód k vypnutí systému.
I don't have to kill him to stop him.
Nemusím ho zabíjet, abych ho zastavil.
I do not have time to listen to you whining about your son.
Nemám čas poslouchat, jak si naříkáte na svého syna.
I don't have to be with you, I don't have to care for you or this godforsaken baby!
Nemusím být s tebou, nemusím se místo tebe starat o tohle Bohem zavržené dítě!
I do not have time for you.
Nemám pro tebe víc času.
Amy, I don't have to get into that school and I don't want to get into that school.
Amy, nemusím se dostat na tu školu, a nechci se na tu školu dostat.
his or her human rights violated but, as regards that specific case, I do not have enough information here.
s jakoukoli osobou, jejíž lidská práva byla porušena, ale konkrétně o tomto případu nemám dostatečné informace.
I don't have to be at the airport till midnight, so till then, i'm all yours.
Nemusím být na letišti dřív než o půlnoci, takže do té doby jsem celá tvá.
Look, I do not have time to explain so you have to trust me.
Podívej, nemám čas na vysvětlování, takže mi budeš muset věřit.
Look, I don't have to fight him.
Podívej, nemusím s ním bojovat.
( FR) Madam President, to reply to the honourable Member, I do not have the exact figure in my head.
( FR) Paní předsedající, pro odpověď na otázku váženého pana poslance nemám v hlavě přesná čísla.
I don't have to be on her side to see what's happening here.
Nemusím být na její straně, abych viděl, o co tu jde.

Results: 5460, Time: 0.0058

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More