Translation of "i don't know" in Czech

S Synonyms

Results: 33532, Time: 0.007

nevím neznám nechápu netuším nevim já nevim

Examples of I Don't Know in a Sentence

Nihad, I do not know what he saw or heard.
Nihad, nevím , co viděI nebo slyšel.
I do not know the motivation of the people who are so stubbornly pushing for the implementation of the House of European History in a period of continuing financial and economic problems in the EU.
Neznám motivaci osob, které v období přetrvávajících finančních a hospodářských problémů Evropské unie tak tvrdohlavě prosazují realizaci Domu evropských dějin.
I do not know how you have paralyzed our vessel.
Nechápu , jak jste ochromili naši loď.
I do not know who he is talking to.
Netuším , s kým to mluví.
And now it's just... I don't know .
A teď je to jen... nevim .
I don't know . New people, new school.
Já nevim , nový lidi, nová škola.
- I am still together, but I do not know how.
- Jsem pořád pohromadě, ale nevím jak.
I do not know the answer, but the question ought to have been examined.
Neznám odpověď, avšak tato otázka by měla být prozkoumána.
I don't know why people think that's crazy.
Nechápu , proč si lidi myslí, že je to šílené.
I don't know who you are but Bob and I were married six years ago.
Netuším , kdo jste, ale já a Bob jsme svoji už šest let.
- I don't know exactly but somewhere in the EU...
- Nevim přesně ale někde v EU...
I don't know what you're doing here.
Já nevim co tady děláte.
And now I do not know if I want or not to be priest.
A teď nevím , jestli mám být knězem nebo ne.
Though I do not know the way.
Ačkoli neznám cestu.
I don't know what they want, Genevieve.
Nechápu , co mi chtějí, Genevieve.
I don't know what you learnt in France, but rude and interesting are not the same.
Netuším , co vás učí ve Francii, ale být hrubý a zajímavý není to samé.
I don't know , but it's your last day of freedom.
Nevim , ale je to poslední den tvojí svobody.
I don't know . Maybe three.
Já nevim , možná tři.
I do not know how, But we'll come and get you.
Nevím jak, ale budeme přijít a dostat vás.
i'm with you... But I don't know your name.
Jsem s tebou, ale neznám tvé jméno.
I don't know how you could sit there with them.
Nechápu , jak jsi tam s nimi mohla tak sedět.
I don't know where Jay Santos is, but if he were here, i'm sure of one thing.
Netuším , kde Jay Santos je, ale kdyby byl tady, jsem si jistý jednou věcí.
I don't know if there are animals, but that would be cool.
Nevim , jestli tam jsou zvířata, ale bylo by to fajn.
His killer is still around and I don't know if I can get him.
Jeho vrah tu stále někde je a já nevim , jestli ho dostaneme.
I do not know what's with you, but the way you are now...
Nevím , co to s tebou je, ale jaký jsi teď...
I don't know the words, but I can...
Neznám slova, ale můžu...
I don't know how your dad can stand her.
- Nechápu , jak ji tvůj táta může vystát.
I don't know how cyper got into my blood.
Netuším , jak se cyper dostal do mé krve.
I don't know , but he's funny.
Nevim , ale je vtipný.
I don't know , but something stinks.
Já nevim , ale něco tu smrdí.

Results: 33532, Time: 0.007

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "i don't know"


i dunno
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More