Translation of "i don't know what" in Czech

Results: 6659, Time: 0.0073

nevím , co netuším , co nechápu , co nevim , co nevim co

Examples of I Don't Know What in a Sentence

I do not know what happened, Thomas.
Nevím, co se stalo, Thomasi.
I don't know what you learnt in France, but rude and interesting are not the same.
Netuším, co vás učí ve Francii, ale být hrubý a zajímavý není to samé.
I don't know what they want, Genevieve.
Nechápu, co mi chtějí, Genevieve.
I don't know what it means, but it's got to be good.
-... nevim, co tím myslel, ale bude to asi fajn.
I know what the worst is, but I don't know what the best that can happen
Vím co je nejhorší... ale nevim co nejlepšího se může stát.
I do not know what could support the sexual and reproductive health of women more than curing fistulas in the area of the genital and excretory organs.
Nevím, co by mohlo sexuální a reprodukční zdraví žen podpořit víc než léčba píštělů v oblasti pohlavních a vylučovacích orgánů.
Oh, yes, Jesus. I don't know what you said, but thank you.
Oh, ano, Ježíš. Netuším, co jste říkal, ale děkuju vám.
I don't know what it is with you, daniel.
Nechápu, co se s tebou děje Danieli.
I don't know what the hell you want from me.
Nevim, co ode mě kurva chceš.
Hey, look. I don't know what your game is, all right, but I ain't playing.
Hele, nevim co je tohle za hru, ale já nehraju.
I do not know what you want, but if you come close, I cry and say,- You wanted raped.
Nevím, co chceš, ale když se přiblížíš, budu křičet a všem řeknu, že jsi mě chtěl znásilnit.
I don't know what the hell happened out there, but I know this:
Netuším, co se tam ksakru stalo, ale vím jedno:
I don't know what the birds see in it.
Nechápu, co na tom ti ptáci vidí.
you're his property. I don't know what you did, man, but your chances of survival just took a nosedive.
Nevim, co jsi udělal, kámo, ale tvoje šance na přežití právě prudce klesly.
" Hey, bro, I don't know what you're eating,' cause I don't have any eyes, but it's basically awesome, so keep sending it down Gullet Alley."
" Hele brácho, nevim co jíš, protože nemám oči, ale je to skvělý takže to nepřestávej posílat hltanovou stezkou."
I do not know what has gotten into my head today but I want...
Nevím, co mi to dnes vjelo do hlavy, ale chci...
I don't know what lorelai's told you about her father.
Netuším, co Vám Lorelai řekla o svém otci.
I don't know what you guys do around here all the time.
Nechápu, co tady celou dobu děláte.
I don't know what help means where you come from, but they'll shred Debbie.
Nevim, co znamená" pomoc" tam u vás, ale oni Debbie rozcupujou.
I don't know what could be in there that is more embarrassing than you going totally nuts at the sno-cone machine.
Nevim co by mohlo být víc ztrapňující než to když ses zbláznil u automatu na ledovou tříšť.
- I do not know what to choose.
Stále nevím, co si vybrat.
Look, I don't know what's going on over there, but I can guarantee you one thing:
Podívej, netuším, co se tam děje, ale můžu ti zaručit jednu věc:
I don't know what i'm supposed to do about it.
Nechápu, co s tím mám jako dělat.
I don't know what he is, sure as hell ain't like you or me.
Nevim, co je zač, ale vim určitě že není jako ty nebo já.
I don't know what it was, but he's done a lot of it.
Nevim co to bylo, ale udělal toho hodně.
I do not know what people do out there.
Nevím, co tu lidi celé dny dělají.
i've never seen him before so I don't know what the fuck you want from me...
Nikdy před tím jsem ho nevidel, takže netuším, co ode mě sakra chcete...
I don't know what the hell is happening here.
Nechápu, co se to tady děje.
I don't know what it was, but it was crap.
Nevim, co to bylo, ale byly to sračky.
I don't know what she saw in me, but when I finally got up the nerve to ask her out, she said yes.
Nevim co na mě vidí, ale když sem se nakonec zeptal jestli si se mnou nechce vyjít, řekla ano.

Results: 6659, Time: 0.0073

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More