Translation of "i don't think" in Czech

S Synonyms

Results: 14673, Time: 0.0044

nemyslím si , nemyslím , bych , podle mě nemyslim si , nezdá se mi , myslim , nemyslim ,

Examples of I Don't Think in a Sentence

I do not think they are laughing with you.
Nemyslím si, že se smějou s tebou.
But I do not think Mother Earth is very fond of you.
Ale nemyslím, že by Matka příroda byla nadšená z tebe.
" Sookia." I don't think it's a real spanish name.
" Sookia." Neřekla bych, že je to pravé španělské jméno.
Sir, I don't think Harry Brown is a witness.
Pane, podle mě Harry Brown není svědek.
I don't mean to be rude but I don't think you're taking me seriously.
Nechci bejt hrubej, ale nemyslim si, že mě bereš vážně.
I don't think Gorbachev was a dancer.
Nezdá se mi, že by Gorbačov byl tanečníkem.
I don't think you know how to love anything.
Myslim, že nevíš, jak něco milovat.
I don't think I want to see that.
Nemyslim, že to chci vidět.
I do not think people in Europe want these artificial colourings, and I think we should be looking more
Nemyslím si, že lidé v Evropě chtějí tato umělá barviva a domnívám se, že bychom se měli
I do not think we have done this in the past and I hope we will not do so in the future, either.
Nemyslím, že jsme to v minulosti dělali a doufám, že to nebudeme dělat ani v budoucnosti.
I don't think you know where you are.
Řekl bych, že nevíš kde seš.
George, I don't think this is a very good idea.
Georgi, podle mě to není moc dobrý nápad.
I don't think you understand how much you fucked everything up.
Nemyslim si, že chápeš, jak moc jsi to všechno posrala.
I don't think you understand that word.
Nezdá se mi, že tomu slovu správně rozumíte.
Look, I don't think there should be cameras in the lounge, but...( STUDENTS CLAMORING)
Hele, myslim, že by ve studentský hale neměly být kamery, ale...
So I don't think it's any of your business.
Takže si nemyslim, že to je tvoje starost.
Wadiwah, I do not think people will accept it.
Wadiwah, nemyslím si, že lidé se ji přijmout.
I do not think you will need whatever is in your handbag to listen to Poirot.
Nemyslím, že budete potřebovat cokoli ze své kabelky, abyste poslouchala Poirota.
Nibbler, I don't think we're in New New York anymore.
Otíku, řekla bych, že už nejsme v Novém New Yorku.
I don't think this truck's been on the streets since.
Podle mě , tenhle náklaďák nebyl od té doby na ulici.
I don't think I can shave my head.
Nemyslim si, že si můžu oholithlavu..
But I don't think he was working much lately.
Ale nezdá se mi, že by v poslední době moc pracoval.
When it happened, before the bus, he was on the phone and he said something I don't think he remembers.
Když se to stalo, předtim autobusem, volal mi a řekl něco, so si myslim, že si nepamatuje.
I don't think she's in on it, man.
Stejně si nemyslim, že by v tom jela.
No, I do not think you're sexy.
Ne, nemyslím si, že jsi sexy.
I do not think I heard you properly, Ragnar Lothbrok.
Nemyslím, že jsem tě slyšel dobře, Ragnare Lothbroku.
I don't think Hugo Chavez owes him any favors.
Neřekl bych, že Hugo Chavez mu dluží laskavost.
Well, what if I told you I don't think he did it?
A co kdybych vám řekla, že podle mě to neudělal?
I don't think my daddy would like you very much.
Nemyslim si, že by tě měl můj otec zrovna v lásce...
i've been observing your behaviour. I don't think you're an addict. I think you're an idiot.
Sleduju vaše chování, nezdá se mi, že by jste byl závislák, spíš jste idiot.

Results: 14673, Time: 0.0044

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "i don't think"


to me
i believe
in my opinion
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More