Translation of "i don't want" in Czech

Results: 11194, Time: 0.0052

nechci nestojím

Examples of I Don't Want in a Sentence

Oh, Lulu, I do not want to sell cars.
Oh, Lulu, nechci prodávat auta.
But what if I don't want it?
Ale co když o to nestojím ?
And no, I do not want to be married.
A ne, nechci být oženěný.
Donna wanted to keep it hush-hush until after the lock-in, and I agreed because I don't want any drama.
Donna to chtěla ututlat až do té Zamykačky a já s tím souhlasil, protože nestojím o drama.
I do not want to be Marisina shadow.
Nechci být Marisinin stín.
I don't want anything of his or any part of him.
Nestojím o nic co je jeho nebo co k němu patří.
But... I do not want to talk about Max now.
Ale... teď nechci mluvit o Maxovi.
I don't want your protection, Dan.
Nestojím o vaši ochranu, Dane.
I do not want more than five minutes of your time.
Nechci víc než pět minut vašeho času.
I don't want them... but I have them.
Nestojím o ně,.... ale mám je.
And I do not want to talk about your brother.
A nechci se bavit o vašem bratrovi.
I don't want words on a screen.
O slova na monitoru nestojím .
Kane, I do not want any incidents?
Kane, nechci žádný incidenty.
- What? I am not your darling, and I don't want your kisses.
- Nejsem váš drahoušek a o vaše polibky nestojím .
I do not want to marry you, Karim.
Nechci si tě vzít, Karime.
I don't want to do this as much as you do too.
Nestojím o to tolik, jako Vy.
I do not want to criticise or defend the government today.
Nechci dnes kritizovat ani obhajovat vládu.
The real reason is that I don't want you.
pravý důvod je ten, že o tebe nestojím .
- I do not want to hear the language of losers from you, Charlie.
- Nechci od tebe slyšet jazyk poražených, Charlie.
I just can't take it anymore, like, I don't want help.
Bellini už budou. Já už nemůžu. Nestojím o pomoc.
I do not want to hurt you, Jeremy Niles.
Nechci ti ublížit, Jeremy Nilesi.
I don't want advice or instructions.
Nestojím o rady nebo instrukce.
I do not want to see what Francis Gibson does
Nechci vidět, co Francis Gibson udělá,
I don't want a servant who will agree with everything.
Nestojím o služebníka, který souhlasí se vším.
The motivation of wanting to beat somebody else definitely helps me, and I do not want to lose this competition.
Ta motivace přeprat někoho jiného mi určitě pomáhá. A v téhle soutěži prohrát nechci .
- let's make ourselves some money.- I don't want money.
Vydělejme si nějaké peníze Nestojím o peníze.
I do not want to talk about subsidiarity, but about the basic issue that, from my perspective, the European
Nechci hovořit o subsidiaritě, ale o základní skutečnosti, že evropské hodnoty solidarity, subsidiarity a svobody jsou
I don't want that kinda life, Ringo.
O takový život nestojím , Ringo.
( IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
( IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nechci kazit tuto radostnou atmosféru.
I don't want to hear your attitude or your eye-rolling or your crap, honestly.
Nestojím o tvoje koulení očima nebo tvoje nesmysly.

Results: 11194, Time: 0.0052

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More