Translation of "i had to" in Czech

Results: 5769, Time: 0.006

musel jsem měl jsem měl

Examples of I Had To in a Sentence

I had to choose between you and your father.
Musel jsem si vybrat mezi tebou a tvým otcem.
But if I had to pick a favorite, I would go with the yellow-eyed demon.
Ale kdybych měl zvolit nejoblíbenějšího, šel bych s žlutoočkem.
Nothing... just the list of things I had to buy.
Nic... jen seznam věcí, které jsem měl koupit.
And I had to see you.
A musel jsem tě vidět.
If I had to be Farnsworth, could we do it temporary?
Sisku! Kdybysem měl bejt Farnsworth, mohlo by to bejt jen dočasný?
This is why I had to let Connie go.
To je to, proč jsem měl Connie nechat jít.
I had to hear your voice.
Musel jsem slyšet tvůj hlas.
If I had to choose one title, the Champions League would surely be the most important.
Kdybych měl vybrat jeden titul, nejdůležitější by byla Liga mistrů.
If all I had to do was die, Ben, then why did you stop me?
Když jsem měl umřít, proč jsi mě teda zastavil?
Well, I had to do something, and...
No, musel jsem něco udělat a...
All right, if-- if i'm thinking about it, of the two of us, if-- if I had to pick,
Dobře, když-- když o tom tak přemýšlím, jeden z nás, kdybych-- kdybych měl vybrat,
But that didn't mean I had to quit.
Ale to neznamenalo, že jsem měl odejít.
I had to tell Elaine that Noreen needed our money.
Musel jsem říct Elaine, že Noreen potřebuje naše peníze.
If I had to sum it up, and I do- Because, you know, it's, like, the end.
Kdybych to měl shrnout a já chci protože, tohle je konec, abyste věděli.
But if I had to lose to anybody, i'm glad it was Paul.
Pokud jsem měl prohrát, jsem rád, že s Paulem.
I had to be part of a ceremony with the Machiguenga.
Musel jsem být součástí obřadu s Machiguenga.
If I had to sacrifice a member of my family for my realm, I would do so.
Kdybych měl obětovat člena rodiny pro království, neváhal bych.
As I had to ...- in my alternate reality.- Mm-hm.
Jak jsem měl ... v mé alternativní realitě.
I had to kill him, Sage.
Musel jsem ho zabít, Sage.
And if I had to make the same trade all over again, I would.
A kdybych měl stejný obchod zopakovat, udělal bych to zas.
For my science homework, I had to make a shoebox diarrhea of the evolution of man.
Jako můj věděcký úkol jsem měl z krabice průjem ve vývoji člověka.
I had to choose, really, between Holly, Jane and Fabio.
Musel jsem si vybrat mezi Holly, Jane a Fabiem.
If I had to kill an ox, a claymore would be my first choice, Your Grace.
Kdybych měl zabít vola, sáhl bych po meči, milosti.
When I had to give that wife the key?
Jak jsem měl dát klíč jeho ženě?
I had to live with you. And now I might die with you, and it's not fucking fair.
Musel jsem s tebou žít, teď s tebou možná umřu a to není kurva fér!
I swear, if I had to live here, i'd probably hang myself from one of your... rotted beams.
Přísahám, že kdybych tu měl žít, nejspíš bych se oběsil na jednom z vašich ... schnilých trámů.
When I had to re-plate your socket set, I didn't back out.
Když jsem měl znovu zapojit tvoji sestavu zásuvek, taky jsem nevycouval.
But I had to let you go because I wanted you to live your life.
Ale musel jsem tě nechat jít, protože jsem chtěl, abys žila svůj život.
If I had to put it in a word...
Kdybych to měl vyjádřit slovy...
I had to find something new.
Musel jsem najít něco nového.

Results: 5769, Time: 0.006

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More