I HAVE BEEN TELLING YOU IN CZECH

How to say i have been telling you in Czech

S Synonyms

Results: 46, Time: 0.1858

Examples of using I Have Been Telling You in a sentence and their translations

The concert i have been telling you about all week?
Ten koncert, o kterém jsem ti říkal celý týden?
That's what i have been telling you, huh?
To je to, co jsem ti říkal, co?
This is my boy i have been telling you about.
To je můj kluk, o kterém jsem vám říkal.
Here, this is the woman i have been telling you about.
Tady je ta žena o které jsem vám říkal.

Like i have been telling you, you can't beat father time.
Jak jsem ti říkala, nemůžeš porazit čas.
What i have been telling you.
Like i have been telling you, i have changed.
Jak jsem ti říkal, já jsem se změnil.
The same one i have been telling you needed a new battery?
Ten stejný, o kterém jsem ti říkala, že potřebuje novou baterii?
The ones i have been telling you about.
I have been telling you to slow it down.
Jsem vám říkal zpomalit.
I have been telling you for years you had it in you.
Léta jsem ti říkal, že to máš v sobě.
That's the one i have been telling you about.
To je ta, o které jsem vám říkal.
Now do you believe everything i have been telling you?
Teď už věříš všemu, co jsem ti říkala?
I have been telling you thatl am not a smuggler, haven't i?
Říkal jsem vám, že nejsem pašerák, ne?!
Must be those teenagers i have been telling you about.
Musí to být ti mladiství, o kterých jsem ti říkal.
It's that commercial i have been telling you guys about.
To je ta reklama, o které jsem vám říkal.
Wally, this is the guy i have been telling you about!
Wally, to je ten chlap, o kterém jsem ti říkal.
This is that moment that i have been telling you about.
To je ta chvíle, o které jsem ti říkal.
The sculptor i have been telling you about.
Ten sochař, o kterém jsem ti říkal.
It's like i have been telling you, mr.
Je to jak jsem vám říkala, pane connore.
Pete, i have been telling you what's happening.
Pete, říkala jsem vám, co se děje.
I have been telling you for weeks that you should tell her how you feel.
A říkala jsem ti, že bys s ní měl promluvit.
I'm gonna tell him what i have been telling you.
Řeknu ti to, co jsem říkala tobě.
They're the ones i have been telling you.
To je ten, o kterým jsem vám vyprávěl.
This is my friend, tony montana, i have been telling you about.
Waldo, tohle je kamarád tony montana, říkal jsem ti o něm.
That's why i have been telling you to study hard.
To je důvod, proč ti říkám, abys pořádně studovala.
I have been telling you for years that this man is dangerous.
Pořád ti říkám, že je nebezpečný.
I have been telling you for a week to get that thing fixed.
ti říkám týden, abys to nechal spravit.
I have been telling you for months that you need glasses.
Už měsíce ti říkám, že potřebuješ brýle.
Alfie, i have been telling you! he forced himself on me!
Alfie, říkám ti, že se na mě vrhl.

Results: 46, Time: 0.1858

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"I have been telling you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More