Translation of "i love you" in Czech

Results: 7816, Time: 0.0067

miluju tě mám tě rád zbožňuju tě mě miluješ miluji vás

Examples of I Love You in a Sentence

I love you , and I want to be with you here.
- Miluju tě a chci být s tebou tady.
you're like my brother... and I love you and all.
Jsi jako můj bratr... a mám tě rád avšechno.*
- Willow, I love you but... bye!
-Willow, zbožňuju tě , ale... ahoj.
♬ let me hear you saying I love you
Chci slyšet, že mě miluješ .
I love you , and... I want to be with you.
Miluju tě a chci být s tebou.
Because you're my daughter and I love you .
Protože jsi moje dcera a mám tě rád .
You are the world's most adorable baby and I love you !
Jsi nejrozkošnější dítě na světě a zbožňuju tě !
You can't get on a plane without saying" I love you ".
Neodletí aniž bys mi řekla, že mě miluješ .
But i'm your father, and I love you .
Ale já jsem tvůj otec a miluju tě .
I love you , and nothing can change that.
Mám tě rád a nic to nemůže změnit.
I love you , Ultrawank.
Zbožňuju tě , ultrahoniči.
it's the reason I bailed when you said" I love you ," it's the reason...
Proto jsem vzal roha, když jsi řekla, že mě miluješ .
You know, I love you , son, but Nate...
Víš, miluju tě , synu, ale Nate
it's beautiful and I love you .
Je to krásné a mám tě rád .
Taco, I love you , and I love the EBDB.
Taco, zbožňuju tě a zbožňuju EBDB.
' Cause it's the only time you ever said" I love you ."
Protože to bylo jedinkrát, co jsi řekl, že mě miluješ .
Mary... you are my life and I love you .
Mary. Jsi můj život a miluju tě .
But i'm still your father, and I love you .
Ale pořád jsem tvůj otec a mám tě rád !
Sweetie, I love you , but don't ever say any of that again.
Zlatíčko, zbožňuju tě , ale už nikdy nic z toho neříkej.
What about the I love you part?
A co ta část, kde mě miluješ ?
- Everything and I love you .
- Všechno a miluju tě .
I love you but please. No.
- Mám tě rád , ale prosím...
i'm so happy. I love you , Angie!
Mám takovou radost, zbožňuju tě , Angie!
This was really sweet of you, but you saying" I love you " was the only Christmas present I really want.
Tohle je od tebe opravdu milé. Ale řekl jsi mi, že mě miluješ . A to je jediný vánoční dárek, jaký chci.
But... I love you , and I hope...
Ale miluju tě a doufám...
You are still my son and I love you .
Jsi pořád mým synem a mám tě rád .
I love you - I hate you.
Zbožňuju tě - Nenávidím tě.
So when you said, uh, you said..." I love you ," it took everythingto this whole other place, this dark placewhere the stakes were high.
Takže když jsi řekl, že mě miluješ , vzalo to všechno zpátky na to temné místo, kde je hodně v sázce.
Hank, I love you ... but I can't be with you.
Hanku, miluju tě . Ale nemůžu s tebou být.
You are my darling daughter, and I love you .
Jsi moje milovaná dcera, a mám tě rád .

Results: 7816, Time: 0.0067

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More