I ONLY HAVE IN CZECH

Translation of I Only Have in Czech

S Synonyms

Results: 386, Time: 0.068

mám jen (244) mám jenom (88) mám pouze (22) zbývá mi (6) musím jen (5) už mi zbývá jen (3) stačí (3) mi stačí (1)

Examples of using I Only Have in a sentence and their translations

But in your case, i only have one question.
Ale v tvým případě mám jen jednu otázku.
Look, i only have 12 hours.
Podívejte, mám jen 12 hodiny.
I only have two children.
Mám jenom dvě dcery.
Because i only have two eyes, and they were busy looking for hunters!
Protože mám pouze dvě oči a ty byly zaneprázdněny hledáním lovců!

Well, i only have a few minutes.
Takže, mám jenom pár minut.
Well, i only have 98 francs in my drawer.
No, mám jen 98 franků v šuplíku.
Look, i only have four deputies.
Podívejte, mám pouze čtyři zástupce.
Now i only have 3.
Teď mám jenom tři.
I only have five brothers.
Mám jen pět bratrů.
I only have 47 more pages to go.
Zbývá mi už jen 47 stránek.
Dear, i only have two hands.
Drahoušku, mám jenom dvě ruce.
I only have to convince the mother.
Musím jen přesvědčit matku.
No in fact i only have hair on my head and sole.
Vlastně je mám pouze na chodidlech a na hlavě.
I only have a month.
Zbývá mi měsíc.
I only have four napkins.
Mám jen čtyři ubrousky.
I only have to get high enough.
Musím jen vyšplhat dost vysoko.
I only have six men.
Mám jen šest mužů.
It's my lunch hour, and i only have 43 minutes left.
Mám jen hodinu na oběd, už mi zbývá jen 43 minut.
Uh... i only have the big bills.
Uh... mám pouze velké bankovky.
Oh, god, i only have one hand.
Bože, mám jenom jednu ruku.
I only have a few hours left, at most.
Zbývá mi nanejvýš pár hodin.
I only have one shot left.
Už mi zbývá jen jedna fotka.
I only have two minutes.
Mám jen dvě minuty.
I only have to drive.
Musím jen ujet 0,595 km.
Then i only have to request a duplicate.
Tak stačí požádat o duplikát.
I only have a few days left with him.
Zbývá mi s ním pár posledních dnů.
Oh, baby, i only have $150 in cash.
Ah, zlato, mám pouze 150 hotově.
Yeah, yeah, i only have one more question.
Jo, jo, mám jenom jednu další otázku.
I only have the one daughter.
Mám jenom jednu dceru.
I only have stew to mop before lunch.
Musím jen před obědem setřít ten guláš.

Results: 386, Time: 0.068

Word by word translation


only
- pouze jediná teprve jedině pouhých
have
- mít musím dát dostat
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More