Translation of "i think that" in Czech

Results: 7850, Time: 0.0086

myslím , myslím , že myslím , že to myslím si , domnívám se , domnívám se , že to ,

Examples of I Think That in a Sentence

And I think that maybe Callie and I...
A myslím, že možná, že Callie a já...
You know, I think that Inigo is actually better than Wesley.
Víš, myslím, že Inigo je lepší než Wesley.
His funeral was last week and I think that is also important.
Jeho pohřeb byl minulý týden a myslím, že to je také důležité.
Sr. ª. Taylor, I think that you and your husband is created a miraculous thing, but...
Sr.Ş. Taylor, myslím si, že vy a váš manžel je vytvořen zázračné věc, ale...
Mr President, I think that one of the great developments in the modern world is the transition from totalitarianism to democracy in the eastern European countries.
Pane předsedající, domnívám se, že jednou z největších událostí v moderním světě je přechod od totality k demokracii v zemích východní Evropy.
Madam President, thanks and congratulations to Mrs Doyle, but I think that tomorrow will be a sad day for democracy in the European Parliament.
Paní předsedající, děkuji a blahopřeji paní Doyleové, ale domnívám se, že zítřek bude v Evropském parlamentu smutným dnem pro demokracii.
And I want to be me, whoever I am, and I think that being gay is part of who I am.
Chci být sama sebou, ať jsem jakákoliv. A to, že jsem lesba, je toho součástí.
Only one queen is hanging with the king tonight, and I think that we both know who that is.
Visí jen jedna královna s králem a myslím, že oba víme Kdo to je.
Look, two people are dead, and I think that that thing has...
Hele, dva lidé jsou mrtví, a myslím, že ta věc má...
I think that was more me than the car.
Myslím, že to bylo víc mnou než autem.
And I think that you do know where they are.
A myslím si, že víš, kde jsou.
However, Mr Vondra, the Member States must also cooperate and I think that with the Pact on Immigration and Asylum and
Avšak, pane Vondro, členské státy musí rovněž spolupracovat a domnívám se, že prostřednictvím Paktu o přistěhovalectví a azylu a
I think that cohesion policy should be the European union's flagship policy, and that its significance should grow in future years.
Domnívám se, že politika soudržnosti by měla být vlajkovou politikou Evropské unie a že její význam v budoucích letech dále poroste.
Meanwhile that is over and done with, and so I think that we in Parliament should be more flexible in the remainder of the procedure.
Prozatím je to ale za námi, a mám tedy za to, že bychom ve zbývající části postupu měli být v Parlamentu pružnější.
Yeah, but I feel... but what i'm saying is, that I think that ...
- Jo, ale cítím-- Co říkám je, že myslím, že...
I think that early warnings are important, but we all know how quickly the weather moves and how quickly the weather changes.
Myslím, že včasná varování jsou důležitá, ale všichni víme, jak rychle se počasí pohybuje a jak rychle se mění.
I think that was the worst day of my life.
Myslím, že to byl nejhorší den mého života.
But I think that you have a problem.
Ale myslím si, že máš problém.
Mr President, I think that human rights and women's rights should also be a high priority in the
Vážený pane předsedo, domnívám se, že vysokou prioritu ve vztazích mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou by
I think that the new legal basis will help accelerate the economic development process and adapt Member States' legal systems.
Domnívám se, že nový právní základ pomůže urychlit hospodářský rozvoj a uzpůsobit právní systémy členských států.
of the Council has answered my question, and I think that the Immigration Pact is an important step.
Rady na otázku uspokojivě odpovědělo, a mám za to, že Pakt o přistěhovalectví je důležitý krok.
I think that he's very dangerous.
Myslím, že je velmi nebezpečný.
I think that it can be better.
Myslím, že to může být lepší.
Yeah, I think that was in our vows.
Jo, myslím, že to bylo v našich slibech.
And I think that I was upset.
A myslím si, že jsem byla naštvaná.
Given that it is the European Year of Creativity and Innovation, I think that we must focus greater attention on cooperation between
Vzhledem k tomu, že je rok evropské tvořivosti a inovací, domnívám se, že musíme věnovat větší pozornost spolupráci mezi Evropskou
I think that Mr Schulz and the whole group have much to learn about Russian methods, Russian intrigues and Russian propaganda.
Domnívám se, že pan Schulz a celá skupina se ještě musí mnoho učit o ruských metodách, ruských intrikách a ruské propagandě.
I think that the current situation should lead us to undertake an in-depth discussion on the shift that
Mám za to, že stávající situace by nás měla vést k tomu, že podnikneme podrobnou diskusi
I think that you're doing all you can under pressure, and it's hard.
Myslím, že jsi pod tlakem a děláš, co můžeš. A to je těžký.
And I think that I can be happy with him, and I just want to be happy, Elijah.
A myslím, že s ním můžu být šťastná a já chci být šťastná, Elijahu.

Results: 7850, Time: 0.0086

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More