I WOULD HAVE IN CZECH

Translation of I would have in Czech

Results: 8356, Time: 0.2969

Examples of using I would have in a sentence and their translations

I would have, have rathered... that he hated me.
Byl bych raději… kdyby mě nenáviděl.
You think I would have time for all this if I had some man.
Myslíš, že bych měla čas na tohle všechno, kdybych měla muže.
I would have won.
Ale byl bych vyhrál.
Then I would have attractive-looking women waving and smiling at me all the time.
Atraktivní ženy. Pak by se na mě usmívaly.
I would have, if I just wanted you and nothing else.
Byl bych prišel. Kdybych po tobe jen toužil.
In the Middle Ages, I would have a fifty-fifty percent chance of surviving the birth.
Ve středověku bych měla padesátiprocentní šanci, že porod přežiju.
I would have held out.
Byl bych odolal.
I would have a fifty-fifty percent chance of surviving the birth.
Ve středověku bych měla padesátiprocentní šanci, že porod přežiju.
Because he would say that I would have to tell my mom.
Abych to pověděla mámě. Protože by řekl.
I would have liked to have offered my personal apology.
Právě odešel. Byl bych se mu nesmírně… rád omluvil.
If I had a car, I would have a license plate that said VEGAN4LIFE.
Kdybych měla auto, jako značku bych měla VEGAN4LIFE.
But they would have killed my son. I would have done it myself.
Udělal bych to sám, ale zabili by mého syna.
That by the end of the night, I would have another notch on my utility belt.
Na konci večera jsem měl další nacho na svém pásku.
Oh, I wish I would been there. I would have.
Oh, kéž bych tam byl.
I would have come to you. Sir John.
Sire Johne, byl bych přišel k vám.
I would have settled for just cranberry juice.
Mně by stačil i brusinkový džus.
I would have, if it would have changed something.
A byl bych to udělal, kdybych tím něco změnil.
All right? It-it started when I would have my seizures.
Začalo to, když jsem měl záchvaty… Viď? Já.
If I knew, I would have been a better son.
Kdybych to věděl, byl bych lepší syn.
If I weren't, I would have robbed her first.
Kdybych tam nebyla, okradli by nejdřív ji.
I would have settled for Travis.
Mně by stačil Travis.
If I wasn't an astrophysicist, I would have been a party planner.
Že kdybych nebyl astrofyzik, byl bych plánovačem akcí.
If I did, I would have, uh.
Kdybych věděl, byl bych, uh.
I would have told you. No.
Ne. Řekla by jsem ti to.
I would have brought you and your crew blankets.
Přinesla by jsem ti a ostatním deky.
Boy, if it wasn't for the storm, I would have.
Bože, kdyby nebylo toho hurikánu, byl bych.
I would have lied to the King.
Králi bych byla lhala.
I would have been better off in military school.
Mně by bylo lépe na vojenské škole.
If I lived here back then, I would have been a black fella.
Kdybych tu tehdy tady žil, byl bych černý fella.
I would have thought he would have called them right away.
Já jsem myslela že jim volal.

Results: 8356, Time: 0.2969

Word by word translation


would
- by chceš bych bys jsi
have
- mít jsi musím ještě

S Synonyms of I would have


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More