Translation of "i would like" in Czech

S Synonyms

Results: 12865, Time: 0.0059

rád bych chtěl bych přál bych chtěla bych

Examples of I Would Like in a Sentence

- I would like to invite you and your son as my special guests.
Rád bych pozval vás a vašeho syna, jako mé speciální hosty.
( BG) Commissioner, Mr López Garrido, ladies and gentlemen, I would like to express my view on the discharge of responsibility by European agencies.
( BG) Pane komisaři, pane Lópezi Garrido, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit svůj názor na udělení absolutoria za odpovědnost evropských agentur.
Therefore, I would like us, today, while speaking about Iraq, to remember the thousands of soldiers from the
Přál bych si proto, abychom dnes, když tu hovoříme o Iráku, měli na paměti tisíce vojáků ze
I would like to see your daughter.
Rád bych viděl vaši dceru.
I would like to clarify two things, ladies and gentlemen.
Chtěl bych objasnit dvě věci, dámy a pánové.
I would like scientists and researchers from the new countries also to be selected for, and involved in,
Přál bych si, aby vědci a výzkumníci i z nových zemí byli rovnocenně vybíráni a zapojováni do
I would like to help you, but...
Rád bych vám pomohl, ale...
( HU) Mr President, I would like to congratulate the Hungarian EU Presidency that this extremely important topic
( HU) Pane předsedo, chtěl bych blahopřát maďarskému předsednictví EU k tomu, že toto mimořádně důležité téma
I am not interested in party affiliation, but I would like Moldova to consolidate, to build a better future
Nezajímají mě stranické vztahy, ale přál bych si, aby se Moldavsko sjednotilo, vybudovalo pro sebe lepší budoucnost
But I would like to start new life with you.
Ale rád bych začal nový život s tebou.
Vice-President of the Commission.-( DE) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to make two brief comments.
místopředseda Komise.-( DE) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych učinit dvě krátké poznámky.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
Přál bych si, abychom jednali pozitivně a vyvíjeli tlak tam, kde je to zapotřebí.
i'm Detective Swarek, and, uh, I would like to be your friend here.
Jsem detektiv Swarek a rád bych byl tvým kamarádem.
( NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to begin by thanking Mr Stockmann for his excellent report and good cooperation.
( NL) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych začít poděkováním panu Stockmannovi za jeho vynikající zprávu a dobrou spolupráci.
I would like the' blue' group- President Yanukovych, Prime Minister Azarov, the Party of the Regions- to hear
Přál bych si, aby" modrá ” skupina- prezident Janukovyč, předseda vlády Azarov, Strana regionů- od této sněmovny
Mr Quigley, I would like you to meet my son.
Pane Quigley, rád bych vás seznámil s mým synem.
( ES) Mr President, I would like to ask you, along with Mrs Mann, who cannot be here
( ES) Vážený pane předsedo, chtěl bych vás požádat, společně s paní Mannovou, která tu dnes nemůže
What I would like , however, and I believe I am expressing the viewpoint of the Members in this
Přál bych si však, a domnívám se, že vyjadřuji názor kolegů v tomto sále, aby tento nový
I would like to know more about your family.
Rád bych věděl o vaší rodině víc.
( FR) Mr President, I would like to know if Mr Bloom is aware that Spain is less
( FR) Pane předsedající, chtěl bych vědět, zda si je pan Bloom vědom toho, že je Španělsko
You don't have to call him anything, Taco, you just take the picture to the paint store, tell the man," Sir, I would like some color in this specific shade of cinnamon."
Neříkej mu nijak, Taco, prostě vem tu fotku do obchodu a řekni," Pane, přál bych si barvu přesně v tomto odstínu."
I would like to speak with please, Mr. Robert Lamm or members of Chicago band.
Rád bych prosím mluvil s panem Robertem Lammem nebo členama kapely Chicago.
( IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to emphasise several aspects of this important report, beginning with the European union's revenue system.
( IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na několik aspektů této důležité zprávy, počínaje systémem příjmů Evropské unie.
Nuclear energy forms part of the energy mix and I would like it to operate under the same conditions as those which apply to other sources of energy.
Jaderná energie tvoří součást energetického mixu a přál bych si, aby fungovala za stejných podmínek, jaké jsou uplatňovány u jiných zdrojů energie.
But I would like to hear more.
Ale rád bych slyšel víc.
I would like to find those faces for you, with you.
Chtěl bych ty tváře pro tebe najít, s tebou.
I would like this resolution to be followed by a focus on other characteristic regions, too, including perhaps the Odra Corridor.
Přál bych si, abychom se po tomto usnesení zaměřili na další charakteristické regiony, například oderský koridor.
rapporteur.- Mr President, I would like to thank the Commission.
zpravodaj.- Pane předsedající, rád bych poděkoval Komisi.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to express my deep solidarity with all those who have been hit by this natural disaster.
Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit moji hlubokou účast se všemi, kteří byli zasaženi touto přírodní katastrofou.
I would like the surreal debate of this Tuesday evening- which was held in a half-empty Parliament- to
Přál bych si, aby tuto fantaskní rozpravu úterního večera- která je vedena před poloprázdným Parlamentem- slyšelo několik

Results: 12865, Time: 0.0059

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "i would like"


i wish
i want to be
i should like
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More