IF HE COULD IN CZECH

Translation of If he could in Czech

Results: 494, Time: 0.1671

Examples of using If he could in a sentence and their translations

Captain Ri asked me if he could watch the footage yesterday.
Kapitán Ri mě požádal, jestli by mohl vidět včerejší záznam.
Jeremy has asked if he could get children to work in a factory.
Jeremy se zeptal, jestli by mohl dostat děti na práci v továrně.
If he could read.
Kdyby uměl číst.
I know. That's why I asked the captain if he could park.
Proto jsem požádala kapitána, jestli by mohl Vím.
If he could act, he wouldn't be playing a minotaur.
Kdyby dokázal hrát, nehrál by Minotaura.
Because if he could talk, I think he would have an italian accent.
Protože kdyby uměl mluvit, měl by podle mě italský přízvuk.
If he could read my mind he would be like"What?
Kdyby uměl číst myšlenky, řekl by:" Cože?
I would be curious if he could name even one thing I like to do.
Jsem zvědavá, jestli dokáže říct alespoň jednu věc,
If he could score for us, we would be champions again.
Kdyby dokázal skórovat, zvítězili by jsme.
That's why I asked the captain if he could park I know.
Proto jsem požádala kapitána, jestli by mohl Vím.
If he could talk, he would tell you.
Kdyby uměl mluvit, tak by vám to řekl.
What if he could sense when it was coming on?
Co když dokázal vycítit, kdy se jeho schopnost projevuje?
If he could talk, he could tell us about that cloaking frequency.
Ale kdyby dokázal mluvit, mohl by nám říct o té maskovací frekvenci.
If he could act, he wouldn't be playing the Minotaur.
Kdyby dokázal hrát, nehrál by Minotaura.
So would your brother if he could distinguish shapes.
A tvůj brácha určitě taky, kdyby uměl rozlišovat tvary.
If he could find an excuse,
Kdyby se mu podařilo najít dostatečnou omluvu,
And what would he have said, if he could?
A co by řekl, kdyby uměl mluvit?
If he could turn into her.
Kdyby se mu podařilo proměnit v ní.
He called collect once more to ask if he could come by and stay.
Pak ještě zavolal jednou, jestli by nemohl přijít a zůstat.
James asked if he could have a sibling.
James se ptal jestli by nemohl mít sourozence.
So I asked Jeff if he could give me some more.
Tak sem požádal Jeffa, jestli by mi nemohl dát další.
I asked him if he could find out anything.
Zeptal jsem se ho, jestli by nemohl něco zjistit.
If he could let the Giants.
Jestli by mohli Obři.
If he could read my mind he would be like"What?
Kdybyste uměli číst myšlenky, věděli byste to?
This man wants to know if he could stay the night?
Ten pán se ptá, jestli by tu nemohli jednu noc přespat?
If he could, would you want him?
Kdyby mohla, chtěli by jste ji?
I mean, he would have radioed by now if he could, right?
Kdyby moh, tak už by přece volal vysílačkou,
What if he could get the dragon to fight on our side?
Co když dokáže přemluvit draka, aby bojoval na naší straně?
But if he could walk at any time,
Ale pokud může kdykoliv odjet, proč zabil mého poručíka?
Because you just didn't know if he could be trusted.
Protože nevěděl, jestli mu může věřit.

Results: 494, Time: 0.1671

See also


if he could come
kdyby sem mohl přijít
if he could stay
jestli může zůstat zda-li může zůstat jestli bych nemohla zůstat kdyby zůstal
if he could use
jestli může použít pokud by mohl použít
here if he could
tady , kdyby mohl
if he could make
jestli by mohl udělat kdyby zařídil když mohl nadělat když jich může udělat
if he could learn
pokud se dokáže naučit kdyby byl schopný se naučit pokud se on mohl naučit
if he could put
jestli by mohl vsunout
wondered if he could
uvažoval , jestli by mohl
if he could play
jestli by mohl zahrát zda mùže hrát
asked me if he could
požádal mě , zda by nemohl
he asked if he could
se mě zeptal , jestli by mohl požádal , jestli by mohl se zeptal , jestli může
that if he could find
pokud se mu podaří najít když se mu podaří zjistit kdyby našel
he would if he could
by , kdyby mohl
if he could do this
pokud toto dokázal udělat když mohl udělat tohle

If he could in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More