IF IT MEANT IN CZECH

How to say if it meant in Czech

Results: 128, Time: 0.2644

kdyby to znamenalo (21)

Examples of using If It Meant in a sentence and their translations

Even if it meant coming together.
Dokonce kdyby to znamenalo se spojit.
Even if it meant sacrificing mia.
I kdyby to znamenalo, že miu obětuješ.
Even if it meant i could go through life with you.
I kdyby to znamenalo, že by to mohl být život s tebou.
Even if it meant war?
I kdyby to znamenalo válku?

Even if it meant you would been faking this whole time.
I kdyby to znamenalo, že jsi celou dobu kóma jen předstíral.
Would you bring in the nurses if it meant losing me?
Přivedla byste si sestry, kdyby to znamenalo mě ztratit?
Even if it meant getting into trouble.
I kdyby to znamenalo dostat se do potíží.
Even if it meant selling your mother's soul.
I kdyby to znamenalo, že prodáte duši svoji matky.
So i would do it, even if it meant mine was over.
Udělám to, i kdyby to znamenalo konec mého.
But... even if it meant abandoning our comrades.
Ale... i když to zamená opustit naše přátele.
Even if it meant giving up his own life.
I kdyby měl obětovat vlastní život.
But what if it meant two separate things?
Ale co když tím myslel dvě odlišné věci?
Even if it meant me going home?
I pokud by to znamenalo že odjedu domů?
Not if it meant the lives the wraith might spare.
Ne, pokud by to znamenalo životy, které by jinak wraithové ušetřili.
If it meant you could have sex with angelina jolie.
Pomiloval by ses clevelendem, pokud by ses pak mohl milovat s angelinou jolie?
Not even if it meant saving her life?
Ani kdyby jí to mělo zachránit život?
Even if it meant getting stared at once in a while.
I když to znamenalo, že na mě sem tam někdo zíral.
If it meant protecting earth and every living creature on it.
Pro záchranu země a každého živého stvoření na ní, ano.
He was willing to give up his business if it meant having a child.
Chtěl se vzdát své firmy, jestli to znamenalo mít dítě.
I would have gladly given my life if it meant bringing that monster to justice.
Rád bych obětoval svůj život, jen kdyby to znamenalo předání toho netvora spravedlnosti.
Would you work for me if it meant i would let you walk out of here?
Mohla by jste pro mě pracovat, kdyby to znamenalo, že vás odsud nechám odejít?
She might welcome my death if it meant she was elevated to the continuing committee.
Uvítala by mou smrt kdyby to znamenalo, že bude zvolena do trvalého výboru.
I would give up any number of young men if it meant i could lose a few kilos.
Vzdala bych se jakéhokoli počtu mladých mužů, kdyby to znamenalo, že bych shodila pár kil.
Even if it meant striking a deal with shota to make you the calthrop.
I kdyby to znamenalo dohodu s šotou, aby z vás udělala calthropa.
I told him that i was going to tell my parents, even if it meant getting kicked out of hanover.
Řekl jsem mu, že se to chystám říct svým rodičům, i kdyby to znamenalo, že mě vyhodí z hanoveru.
If it meant no more foster care, no more group homes, social services, yeah.
Kdyby to znamenalo konec pěstounské péče, žádné pasťáky, sociálky, tak ano.
Well, maybe i would be willing to lose one brother if it meant killing yours.
No, možná bych byl ochoten ztratit bratra, kdyby to znamenalo zabít tvého.
He would keep coming until you were dead, even if it meant his own death.
Šel by po vás dokonce, než byste zemřeli, i kdyby to znamenalo jeho vlastní smrt.
You would do anything to feel that way again, even if it meant killing someone.
Udělal bys cokoliv, abys to opět cítil, i kdyby to znamenalo někoho zabít?
And i believe my granddaughter would always want to protect her friends, even if it meant lying.
A já věřím, že moje vnučka by vždycky chtěla chránit její přátele, i kdyby to znamenalo, že bude lhát.

Results: 128, Time: 0.2644

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More