IF YOU CAN IN CZECH

Translation of If you can in Czech

Results: 2199, Time: 0.0626

Examples of using If you can in a sentence and their translations

If you can run away, don't come back.
Jestli můžeš utéct, tak se už nevracej.
If you can.
See if you can get some gear.
Zjisti jestli můžeš získat nějakou výbavu.
Let's see if you can beat a man.
Uvidíme, jestli dokážeš porazit muže.
And if you can, forgive me.
A jestli můžeš, odpusť mi.
If you can prove he committed murder, I mean, prove.
Pokud můžete dokázat že se dopustil vraždy, myslím tím dokázat.
See if you can find out where my dolls are.
Podívejme se, jestli dokážeš zjistit, kde jsou moje panenky.
Keith, see if you can rerout power through substation 5.
Keithe, podívej se, jestli můžeš přesměrova energii přes rozvodnu 5.
If you can talk, you can teach.
Když můžeš mluvit, můžeš učit.
If you can do better, help yourself.
Pokud můžete udělat lépe, poslužte si.
If you can buy my half, that would be wonderful.
Jestli můžeš koupit moji polovinu, bylo by to báječné.
If you can airbrush her acne, you can airbrush the track marks.
Když můžeš vyrutošovat její akné, můžeš vyretušovat i stopy po vpichu.
Just seeing if you can take a hit, lad.
Jen zjišťuju, jestli dokážeš přijmout ránu, chlapče.
If you can come to Antarctica, please do.
Pokud můžete přijet na Antarktidu, do toho, prosím.
If you can get a book out of him by Christmas.
Pokud dokážete dostat knihy ven okolo Vánoc.
So has Randall asked you if you can roll your tongue?
Ptal se tě Randall jestli umíš srolovat jazyk?
If you can be anonymous?
Když můžeš být anonymní?
Get out if you can.
Vylez ven, jestli můžeš.
See if you can catch up with the rest of the class.
Uvidíme, jestli dokážeš dohnat zbytek třídy.
If you can cure a giraffe, a lion, a rhinoceros.
Pokud můžete vyléčit žirafu, lva, nosorožce.
If you can love your enemy, you already have the victory.
Pokud dokážete milovat nepřítele, dosáhli jste vítězství.
I don't care if you can dunk.
Nezajímá mě, jestli můžeš smečovat.
And if you can survive a family vacation.
A pokud dokážete přežít rodinnou dovolenou.
If you can yell, you can definitely breathe.
Když můžeš křičet, můžeš dýchat.
If you can fill the empty bottles you get more score.
Pokud můžete zaplnit prázdné láhve dostanete více bodů.
If you can catch the black one, you're the greatest.
Když dokážeš chytit tu černou, tak jsi frajer.
See if you can break Ronan's connection to Mandala.
Zjisti jestli dokážeš zrušit Ronanovo spojení s Mandalou.
She wants to know if you can drive?
Chce vědět, jestli umíš řídit?
If you can find light in this wish.
Když můžeš najít světlo v přání.
It would be if you can quiet the dog.
Bylo by, kdybys mohl utišit toho psa.

Results: 2199, Time: 0.0626

Word by word translation


you
- měl jsi vás vám
can
- může dokáže možné umí můžou

S Synonyms of If you can


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More