Translation of "in the world" in Czech

Results: 8013, Time: 0.0046

na světě na světe ve světové na svete světových

Examples of In The World in a Sentence

you're the best parents in the world .
Jste nejlepší rodiče na světě .
Oh, and it's your favorite thing in the world .
A je to tvoje nejoblíbenější věc na světe .
We can also remember how well representation of the Union worked in the World Trade Organisation or in the Food and Agriculture Organisation.
Pamatujeme si také, jak dobře fungovalo zastoupení Unie ve Světové obchodní organizaci nebo v Organizaci pro výživu a zemědělství.
Yeah, I mean I know what I want, and all the good intentions in the world ... won't save the planet.
- Jo, vím, co chci. A všechny dobré úmysly na svete tuhle planetu nezachrání.
( PL) Mr President, Korea is one of the leading economies in the world , but at the same time it has the greatest difference in income among the OECD states.
( PL) Vážený pane předsedající, Korea představuje jednu z předních světových ekonomik, ale současně má největší rozdíl v příjmech mezi státy OECD.
Yes, and the worst father in the world , and a terrible son.
Ano, a nejhorší otec na světě a hrozný syn.
Because this is the third largest city in the world .
Protože tohle je třetí největší město na světe .
Do you know how often that happens in the world series?
Víš jak často se to ve světové sérii stane?
All the good intentions in the world aren't going to save the planet.
Všechny dobré úmysly na svete planetu nezachrání.
It is a positive step that the G8, comprising the eight largest economies in the world , has agreed to reduce carbon dioxide emissions by 50% by 2050.
Pozitivním krokem je, že skupina G8, zahrnující osm největších světových ekonomik, souhlasila se snížením emisí oxidu uhličitého o 50% do roku 2050.
I already think the Ferrari F430 is the best car in the world .
Myslel jsem si, že Ferrari F430 je nejlepší auto na světě .
I know i'm not the only kid in the world to get picked on but my situation is unique in a few ways.
Vím, nejsem jediné dítě na světe na dobírání ale moje situace je unikátní v několika směrech.
that respect we must welcome its observer status in the World Trade Organisation; that is clearly a positive step in the right direction.
v této souvislosti musíme přivítat jeho status pozorovatele ve Světové obchodní organizaci. Toto je jednoznačně pozitivní krok správným směrem.
She told me I had the most beautiful blond hair in the world and I told her that when I became
Řekla mi, že mám nejkrásnejši svetle vlasy na svete , a já jsem ji zase řekl, že až
one side, and there's the faculties of all, the great universities in the world , on the other side.
v maličké kanceláři v centru města, a na druhé straně jsou fakulty všech největších světových univerzit.
You know what is the saddest thing in the world ?
Víš, co je nejsmutnější věc na světě ?
Everything I have in the world is here.
Všechno, co na světe mám, je tady.
In the u s, the Yankees defeated the Braves 6-2 in the World Series, the American version of football.
Newyorští Yankees porazili Milwaukee 6:2 ve světové sérii, v americké verzi fotbalu.
Until Israel understands that to win the war against the Arabs they must appear to lose it, nothing will be right in the world .
Dokud Izrael věří, že může vyhrát válku proti Arabům musí se jim zdát, že když ji prohrají, na svete nebude nic dobrého.
I have railed against it in every significant journal in the world !
Protestovala jsem proti tomu ve všech světových magazínech!
Joe and Rita had three children... the three smartest kids in the world .
Joe a Rita měli tři děti. Tři nejmoudřejší děti na světě .
If I could bang one woman in the world it'd be Carly Simon, and you look like her!
Kdybych měl mít jednu ženu na světe , byla by to Carly Simon, a ty vypadáš jako ona!
On the question concerning the participation of Taiwan in the World Meteorological Organisation from Mrs Lulling and Mrs Andrikienė,
Pokud jde o otázku účastiTchaj-wanu ve Světové meteorologické organizaci, kterou vznesla paní Lullingová a paní Andrikienėová a
The meaning of this is that I have decided to prove, beyond any doubt that the greatest criminologist in the world is sitting at this table and you are all looking at him.
Znamená to, že jsem se rozhodl bez pochybností dokázat, že nejlepší kriminalista na svete sedí u tohoto stolu, a všichni se na neho díváte.
Some of the biggest banks in the world would be there.
Některé z největších světových bank by tam měly být.
- Paris is the best city in the world .
- Paříž je nejlepší město na světě .
The reason it's the oldest profession in the world , Martin.
Důvodem je to nejstarší povolání na světe .
One of these teams will be, tomorrow, playing in the World Series.
Jeden z těchto týmů bude zítra hrát ve Světové sérii.
- Oceana being the largest and most influential in the world , and others- of their discussions.
- Oceana je nejvetsi a nejvlivnejsi na svete , a dalsi- jejich jednani.
Yesterday, 25 men, all military, were hired by one of the largest gem brokers in the world .
Včera bylo najato 25 mužů, vojáků, jedním z největších světových obchodníků s drahokamy.

Results: 8013, Time: 0.0046

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More