INTO THE WOODS IN CZECH

Translation of Into the woods in Czech

Results: 557, Time: 0.0994

Examples of using Into the woods in a sentence and their translations

Into the woods behind the cabin.
Do lesa, za chatou.
Let's pull into the woods.
Zastav v lese.
You're dragging us into the woods against our will.
Taháš nás do lesa proti naší vůli.
Go, run into the woods and hide.
Jdi, běž do lesa a schovej se.
Iwantboththese detachments into the woods to ambush the nearer of their columns.
Chci oba tyto oddíly v lese, aby zaútočily na nejbližší kolonu.
I'm gonna head into the woods, circle back.
Půjdu lesem, obejdu to.
I went back into the woods and I found her.
Šla jsem zpátky do lesa a našla jsem ji.
I saw someone running into the woods where Daniel stood.
Viděla jsem někoho běžet lesem od místa, kde stál Daniel.
Into the woods at Grandma's house.
V lese v babičině domě.
He's run off into the woods, and we can't find him!
Utekl do lesů a nemůžeme ho najít!
Brody hit a reporter and then he took off into the woods.
Brody praštil jednoho reportéra a pak zmizel v lese.
Get Out Into The Woods Often?
Chodíte často do lesa?
Say Hobbes disappears into the woods.
Co kdyby Hobbes zmizel v lesích.
Into the woods, away from town.
Do lesů, pryč z města.
It's a hiking trail into the woods.
To je turistická stezka lesem.
Went into the woods and didn't come back.
Šel do lesů a už se nevrátil.
About a mile into the woods.
Asi míli v lese.
We will disappear like phantoms into the woods.
Ztratíme se jako přízraky v lesích.
Many a man would drag you into the woods just to experience it.
Spousta mužů by vás zatáhla do lesa, jen pro tu zkušenost.
We figure he rabbited into the woods.
Spočítali jsme si, že se ukryl v lese.
Into the woods, split up, hide.
Do lesů, rozdělit se, schovat.
If we run into the woods now and get caught, it's over.
Když teď poběžíme do lesa, chytí nás, a je konec.
I threw the phone into the woods, and he got mad.
Zahodil jsem mu mobil do lesa a on se naštval.
Either she got away from him and fled into the woods or the city or.
Buď mu utekla a zmizela v lese, ve městě.
We ran into the woods where it was safe.
Odběhli jsme do lesů, kde to bylo bezpečné.
And when she went into the woods, you followed her.
A když se vydala do lesů, sledoval jste ji.
Clark must have been killed somewhere else and then dragged into the woods and abandoned.
Clarka určitě zabili jinde, pak ho odtáhli a nechali v lese.
Are you sure you go into the woods to hunt bear?
Jseš si jistý, že jdeš do lesa lovit medvěda?
I went into the woods to take a leak.
Šel jsem si do lesa odskočit.
Go into the woods and forage for nuts and berries.
Běž do lesů a sbírej ořechy a bobule.

Results: 557, Time: 0.0994

See also


into the woods alone
samotné do lesa sama do lesa
into the woods when
do lesa , když
into the woods and find
do lesa a najdu si do lesa a vymyslete
into the woods to sell
do lesa prodat INTO lesa , aby prodat
deep into the woods
hluboko do lesa
ran into the woods
utéct do lesa
walking into the woods
jít do lesa nakráčí do lesa
body into the woods
tělo do lesa
get into the woods
švihej do lesa se dostanou do lesa
she went into the woods
zajela do lesa se vydala do lesů šla někam do lesů šla do lesa
ran off into the woods
utekla do lesa zdrhne do lesa utekl do lesů
they went into the woods
odešli do lesa utekli do lesa se vydali do lesů
you go into the woods
vás , jak jdete o lesů si , že jdeš do lesa
walked off into the woods
odejít pěšky lesem odkráčela do lesů
lay way into the woods
leží cestou do lesů

Word by word translation


woods
- lesy woods dřeva woodsovou woodsové

S Synonyms of "into the woods"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More