Translation of "it would be" in Czech

S Synonyms

Results: 6753, Time: 0.0079

bylo by bylo by to to mohlo být by nebylo byl bych

Examples of It Would Be in a Sentence

It would be great for Jake to have both parents in one house.
Bylo by pro Jaka skvělé mít oba rodiče v jednom domě.
It would be like you two kissing or something.
Bylo by to , jako jste vy dva líbání nebo tak něco.
With 3 miles to go, it would be about maneuverability, not speed.
Za 3 míle by to mohlo být o manevrovatelnosti, ne o rychlosti.
Josh... it would be in your best interests if...
Joshi... bylo by v tvém nejlepším zajmu...
But it would be easier for you without me.
Ale, bylo by to pro tebe jednoduší beze mě.
And I talked to Chief Walker over at District, and he thinks it would be great for CFD morale.
Mluvil jsem s velitelem Walkerem na okrsku a ten si myslí, že by to mohlo být skvělé pro hasičskou morálku.
It would be better if you pretended it wasn't here.
Bylo by lepší, kdyby jsi předstírala, že tu není.
And it would be good for John if Amy and I did do this sooner than later.
A bylo by to dobré pro Johna, kdyby Amy a já to udělali dříve než později.
I don't know. I thought it would be fun.
Nevím. Myslela jsem, že by to mohlo být zajímavé.
It would be nice if they knew exactly where to start.
Bylo by hezké, kdyby věděli, kde přesně začít.
If he were dead, it would be the same.
Kdyby byl mrtvý, bylo by to stejné.
I wish to specifically mention the amendments on the purpose and scope, since it would be beneficial for promotion to be carried out in
Zvláště ráda bych zmínila pozměňovací návrhy o účelu a rozsahu, protože by to mohlo být přínosné pro propagaci, která se vykonává ve vztahu
It would be fantastic if it was.
Bylo by fantastické, kdyby byla.
It would be good for me.
Bylo by to dobré pro mě.
He said he will not give up something beautiful just because it would be difficult.
Že se nevzdá něčeho, co by mohlo být krásné, jen proto, že by to mohlo být i náročné.
It would be better for her if you were here.
Bylo by pro ni lepší, kdyby jsi tu byl.
But it would be worse.
Ale bylo by to horší.
you know, like, when we did it... so it would be like that... except for with lights and skates.
jako třeba když jsme to dělali... takže by to mohlo být skoro stejný... až na ty světla a brusle.
It would be good to see you.
Bylo by dobré tě vidět.
And it would be really, really dangerous for you to come.
A bylo by to pro tebe opravdu, opravdu nebezpečné, kdybys šel.
I knew it would be bad. I didn't know it would be that.- Alan, i'm sorry.
Věděl jsem, že by to mohlo být zlý, ale ne takhle.
It would be better for me if I said goodbye now.
Bylo by pro mě lepší, kdybych se teď rozloučil.
It would be accurate but incomplete.
Bylo by to přesné, ale nekompletní.
what's more, for her it would be ...
A navíc- pro ni by to mohlo být ...
And it would be nice if my husband understood that.
A bylo by milé, kdyby to můj manžel chápal.
- Steve, it would be harassment.
- Steve, bylo by to obtěžování.
can't imagine what it would be .
Nedokážu si představit, co to mohlo být .
It would be best for you to come with us to the hospital.
Bylo by pro vás nejlepší, kdybyste s náma jela do nemocnice.
- It would be like old times.
- Bylo by to jako za starých časů.
I just didn't figure that it would be ... Locked.
Jen mě nenapadlo, že by to mohlo být ... zamčené.

Results: 6753, Time: 0.0079

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "it would be"


not
i should
i might
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More