MY FELLOW MEMBERS IN CZECH

Translation of My Fellow Members in Czech

Results: 809, Time: 0.056

Examples of using My Fellow Members in a sentence and their translations

Therefore, I call on my fellow Members to vote in favour of these amendments.
Proto vyzývám kolegy poslance, aby pro tyto pozměňovací návrhy hlasovali.
Now I turn to my fellow Members who have just spoken in opposition.
Nyní se obrátím na kolegy poslance, kteří vystoupili proti dohodě.

Svým kolegům poslancům

I should like to thank my fellow Members for their most constructive cooperation.
Rád bych poděkoval svým kolegům poslancům za konstruktivní spolupráci.
I would like to thank my fellow Members for their comments.
Chtěla bych poděkovat svým kolegům poslancům za jejich poznámky.
My fellow Members have talked about matters such as the reasons for immigration.
Mí kolegové poslanci hovořili například o důvodech přistěhovalectví.
My fellow Members will do that in a minute.
Mí kolegové poslanci to za okamžik udělají.
Other sentence examples
I should like to ask my fellow members to place their trust in this directive.
Rád bych požádal kolegy poslance, aby této směrnici důvěřovali.
I call on my fellow Members, the Council and Commission to support this.
Vyzývám kolegy poslance, Radu a Komisi, aby to podpořili.
Many of my fellow Members have called for additional funding.
Mnozí kolegové poslanci požadují vyčlenit další finanční prostředky.
I would like to thank all my fellow Members for the discussion.
Dovolte mi, abych poděkoval všem svým kolegům poslancům za účast v diskusi.
Some of my fellow Members here have echoed this and that is why they signed.
Někteří mí kolegové poslanci se k tomu připojili, a proto návrhy podepsali.
I am much obliged to all my fellow Members.
Jsem všem svým kolegům poslancům nesmírně zavázán.
I am counting on the intelligence and efficiency of my fellow Members.
Spoléhám na inteligenci a efektivitu kolegů poslanců.
I would like to ask my fellow Members to take this into consideration as well.
Chtěla bych požádat kolegy poslance, aby vzali v úvahu i tuto skutečnost.
I hope, therefore, that my fellow Members will now support the compromise.
Proto doufám, že kolegové poslanci nyní tento kompromis podpoří.
I agree with my fellow Members who do not support the budget reductions proposed by the Council.
Souhlasím s kolegy poslanci, kteří nepodpořili Radou navrhovaná snížení rozpočtu.
I am waiting for the show of hands by Madam President and my fellow Members.
Čekám, až paní předsedající a kolegové poslanci zdvihnou ruku.
Mr President, I welcome the Commissioner and my fellow Members.
( HU) Pane předsedající, vítám pana komisaře a kolegy poslance.
We have accomplished this, and for this I am grateful to all my fellow Members.
Toho jsme dosáhli a jsem za to vděčná všem svým kolegům poslancům.
I know that some of my fellow Members dispute this.
Vím, že někteří mí kolegové poslanci s tím nebudou souhlasit.
Mr President, I would like to thank all my fellow Members for their speeches.
Pane předsedající, rád bych poděkoval všem svým kolegům poslancům za jejich projevy.
I must come back here to the rapporteur and appeal to my fellow Members.
Musím se zde vrátit k panu zpravodaji a obrátit se na kolegy poslance.
I hope that my fellow Members will approve everything tomorrow.
Doufám, že mí kolegové poslanci zítra vše schválí.
I share this view of many of my fellow Members.
Ztotožňuji se s tímto názorem, který zastávají mnozí kolegové poslanci.
I totally agree with the criticism levelled by my fellow Members.
Plně souhlasím s kritikou vyjádřenou kolegy poslanci.
I will not take issue with the statistical data that my fellow Members are giving you.
Nebudu polemizovat se statistickými údaji, které vám poskytují mí kolegové poslanci.
I support the Libicki report and call on my fellow Members to join me.
Podporuji zprávu pana Libického a vyzývám kolegy poslance, aby se přidali.
Madam President, I would thank all my fellow Members for their contributions.
Paní předsedající, rád bych poděkoval všem svým kolegům poslancům za jejich příspěvky.
This is not at all the case here, my fellow Members.
O to tady vůbec nejde, kolegové poslanci.
However, I would like to ask my fellow Members to react calmly.
Chtěl bych však požádat své kolegy poslance, aby reagovali umírněně.

Results: 809, Time: 0.056

Word by word translation


my
- můj své mi
fellow
- kolegové chlapík příteli drazí kolegům
members
- členy poslanci příslušníky členské členech
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More