Translation of "on the other" in Czech

Results: 5787, Time: 0.0066

na druhé na opačné na ostatní na další na jiné na protější

Examples of On The Other in a Sentence

He was on one side and a duke was on the other .
ten byl na jedné straně a...- a vévoda byl na druhé .
So the fire started here, right, but I found a kick hole in the basement on the other side.
Takže tady začalo hořet, jo, ale našla jsem ve sklepě díru ve zdi, na opačné straně.
it was just cassidy's muscle spasms, but she always blamed it On the other people in the house.
jsou jen svalové křeče, které Cassidy mívala, ale ona to vždycky sváděla na ostatní lidi v domě.
turned to the inside story and his wife was on the other page and she was like this:
jsem to na hlavní příběh a jeho žena byla na další stránce a byla tam vyfocená takhle:
Yeah, your B... were on the other line.
Jo, tvojeB.. byly na jiné lince.
I do believe that there is no big bang, but I don't know what is on the other side for sure.
Věřím, že nebyl žádný velký třesk, ale nevím s jistotou, co je na protější straně.
John and Tommy are dovvn on the other side there.
John a Tommy, ti jsou tam, na druhé straně.
When I woke up, Aidan was on the other side of the bed.
Když jsem se probudila, Aidan byl na opačné straně postele.
I feel the rigours of prison life tell on her... more than on the other women.
Mám pocit, že tvrdost vězeňského života na ní působí víc... než na ostatní ženy.
Now the shoe's on the other foot.
Teď je bota na další noze.
But i'm on the other side now.
No, už jsem ale na jiné straně.
Park on the other side of the street.
Zaparkujte na protější straně ulice.
On the other side is a black circle.
Na druhé straně je černý kruh.
away from her and left her excommunicated in the old house on the other side of the island.
Henrik mě i mou sestru odebral a ji nechal odvrženou ve starém domě na opačné straně ostrova.
on the one hand and other policy areas on the other hand, such as trade, agriculture and migration.
soudržnosti mezi rozvojovými aktivitami, a na druhé straně na ostatní oblasti politiky, jakými jsou například obchod, zemědělství a migrace.
At the same time, we should also focus on the other categories of disadvantaged people, and in particular young
Zároveň bychom se měli zaměřit také na další kategorie znevýhodněných lidí, zejména na mladé lidi, pro které
Moved over two rows, meaning that the second spitter was on the other side.
Přesunul se o dvě řady, což znamená, že druhý foukač byl na jiné straně.
Meet me on the other side in three minutes.
Z tři minuty na protější straně.
Seven days later, on the other side of the world,
O sedm dní později, na druhé straně světa,
Santa Monica-- that's on the other side of the world from the gym.
Santa Monica... to je na opačné straně světa od tělocvičny.
With what effect on the other indigenous species?
S jakým efektem na ostatní původní druhy?
i've got windows on one wall, door to get in on the other, kitchen on the other, mirrored wall on the other .
Na jedné stěně jsou okna, na druhé dveře, na další kuchyň a na poslední zrcadlo.
All the decent men are on the other bus.
Všichni slušní chlapi jsou na jiné lodi.
The most beautiful moment is when I see a shape, actually, two silhouettes on the other tower.
Nejkrásnější na tom bylo, když jsme na protější věži uviděli siluety dvou postav.
You were always on the other side.
Vy jste byl vždycky na druhé straně.
And I am standing on a beach on the other side of time!
A já stojím na pláži na opačné straně času!
You might wanna have someone keep an eye on the other prisoners.
Možná by někdo měl dohlídnout na ostatní vězně.
you need to remember what's on that space on the other screen as if the game is forcing you
si pamatovat, co je na tom samém místě na další obrazovce, jakoby vás hra nutila myslet čtyřdimenzionálně.
He was working for to years on the other platform..
Dva roky pracoval na jiné platformě...
Truck on the other side.
Náklaďák na protější straně.

Results: 5787, Time: 0.0066

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More