SEE HER FACE IN CZECH

How to say see her face in Czech

S Synonyms

Results: 15, Time: 0.0414

Examples of using See Her Face in a sentence and their translations

I can't ever see her face, but i know her.
Nikdy nemohu vidět její tvář, ale znám ji.
I couldn't see her face.
Nemohla jsem vidět její tvář.
Still can't see her face.
Ještě nemůžeme vidět její tvář.
I wanna see her face when she puts it together.
Chci vidět její tvář, až jí to dojde.

And see her face.
A vidím její tvář.
I must see her face again and speak to her once more.
Musím opět spatřit její tvář a znovu s ní mluvit.
No, i wanna see her face when we tell her the news.
Ne, chci vidět její výraz, až jí to oznámíme.
I would see her face and hear her voice and smell her perfume.
jsem viděl její tvář a slyšel její hlas a cítil její parfém.
I mean, everywhere i look, i see her face.
Vlastně všude kam se podívám, vidím její obličej.
You ever close your eyes and see her face staring back at you?
Někdy, když zavřeš oči, vidíš jeho tvář, jak na tebe kouká?
And then her head falls back, and i see her face, and it's megan.
A pak jí spadne hlava dozadu a já jí vidím do obličeje.
She gets on the train with a whole bunch of people, and i never see her face.
Leze do vlaku vždycky s velkou bandou lidí, takže jí nevidím do obličeje.
Doesn't keep me from seeing her face every time i close my eyes.
To mi nezabrání vidět její obličej, pokaždé, když zavřu oči.
I just... i keep seeing her face.
Pořád ... vidím její obličej.
Keep seeing her face and how hard it's gonna be... to lose her... forever.
Pořád vidím její tvář a jak bude těžké ztratit ji... navždycky.

Results: 15, Time: 0.0414

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "see her face"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More