Translation of "the end of" in Czech

Results: 4279, Time: 0.0227

konci na konci ukončení končí skončení konečném důsledku sklonku kraji špičce skonání zánik všechno skončí

Examples of The End Of in a Sentence

Wash hands before breaks and at the end of workday.
Před přestávkami a na konci pracovní směny umýt ruce.
Are you the end of the line?
Jste na konci fronty?

After the end of operation or before cleaning.
Pokaždé po ukončení práce a před čištěním.
This is the end of your ride, sorry!
Slečno, tady končí tvá jízda.
Soon it will be the end of the year.
Ale brzy po skončení roku. 11.
And at the end of the day, inflation is theft.
A v konečném důsledku je inflace zlodějská.
And what's sex at the end of the day?
A co je sex na sklonku dne?

You know, Donny was at the end of the bench.
A Donny seděl na kraji lavičky.
You got a little wet smudge at the end of your nose.
Máš na špičce nosu něco hnědé.
We will wait until the end of the world.
Budeme čekat až do skonání světa.
I won't see the end of my son.
Neuvidím zánik svého syna.
I just don't seem to see the end of this.
Jen bych rád věděl, kdy to všechno skončí.
At the end of the training each participant received a certificate.
Na konci školení dostal každý účastník certifikát.
Yes, the end of the pleistocene.
Ano, na konci pleistocénu.
Perfect mood-setter for the end of your freedom.
Perfektní nástroj k ukončení tvé svobody.
Know the end of Butch Cassidy?
Pamatuješ, jak končí Butch Cassidy?
At the end of the program, the burners are automatically shut off.
Po skončení programu se hořáky automaticky vypnou.
But at the end of the day, is it convincing?
Ale v konečném důsledku, je to vůbec přesvědčivé?
Here, at the end of the world.
Tady, na kraji světa.
Almost at the end of the boot.
Skoro ve špičce boty.
And at the end of this thing,
A až to všechno skončí,
Fixed systems: cable on the end of the unit.
Fixní systém: kabel na konci jednotky.
That is the end of the test.
To je na konci zkoušky.
I was the end of your alimony problem.
Byl jsem ukončení tvých problémů s alimenty.
It's the end of the line, Tomashevsky.
Tady to končí, Tomashevsky.
At the end of tomorrow's work, they will all be killed.
Po skončení zítřejší práce budou všichni zabiti.
At the end of the day, that's two votes.
V konečném důsledku to jsou dva hlasy.
He lives in a chateau at the end of the village.
Bydlí v zámečku na kraji vsi.
There, on the end of my finger.
Tam, na špičce prstu.
Electrical connection Cable on the end of the unit.
Elektrické připojení Kabel na konci jednotky.

Results: 4279, Time: 0.0227

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"The end of" in other languages


Russian
Spanish
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More