Translation of "the end of" in Czech

Results: 6991, Time: 0.0061

konci skončení konečném důsledku ukončení sklonku končí špičce kraji

Examples of The End Of in a Sentence

Sarah, Joe, he's here, he's at the end of the street.
Sarah, Joe, už je tady. Je na konci ulice.
Your father was here... with other soldiers, I think it was three months after the end of the war.
Váš otec byl tady... s dalšími vojáky, myslím, že to byly tři měsíce po skončení války.
At the end of the day, ladies and gentlemen, progress is a question of ethics.
V konečném důsledku je pokrok, dámy a pánové, otázkou etiky.
The end of transitional arrangements means that more EU citizens can take advantage of one of the eu's
Ukončení přechodných opatření znamená, že více občanů EU může využívat jednu ze základních svobod EU a
And what's sex at the end of the day?
A co je sex na sklonku dne?
One ovary will pay for three cars, and that will be the end of it.
Jeden vaječník zaplatí tři auta a tím to končí .
If you question my honor, let me prove it to you... on the end of a sword.
Pokud pochybuješ nad mou ctí, dovol mi dokázat ti ji... na špičce meče.
Babies on my cold feet, at the end of my bed.
Teplé děti na mých studených nohách na kraji mojí postele.
At the end of the day she says," I want to see you in my trailer."
Na konci dne říká," Chci tě vidět v mém přívěsu."
Six months after the end of the war.
Šest měsíců po skončení války.
that is balanced, socially harmonious and ecologically effective, that is, at the end of the day, globally competitive.
harmonický a ekologicky účinný hospodářský rozvoj Evropy, který jí v konečném důsledku zajistí konkurenceschopnost na celosvětové úrovni.
there are also many benefits to be welcomed: the end of Korean customs duties, the recognition of European certifications,
že existuje mnoho výhod, které je třeba uvítat: ukončení korejských cel, uznání evropské certifikace, nové možnosti pro evropské služby, ochrana zeměpisného označení.
I know i've been sick at the end of my life.
Vím, že jsem byl na sklonku života nemocný.
Well, you're home now, so that's the end of it.
No, už jsi doma, takže tím to končí .
The waiter with the drip at the end of his nose?
Ten číšník s kapkou na špičce nosu?
The photograph at the end of the mantelpiece, it shows Pradeep and Mrs. Singh sitting on the sofa.
Fotografie na kraji krbu je Pradeepa a paní Singhové sedících na gauči.
At the end of the year we played Tristan and Isolde.
Na konci roku jsme hráli Tristana a Isoldu.
Furthermore, it was this idea which prevented future conflicts and the emergence of totalitarian regimes after the end of the War.
Navíc to byla tato myšlenka, která zamezila budoucím konfliktům a vzniku totalitních režimů po skončení války.
Why, at the end of the day, can we not start supporting European farmers once again, at a
Proč nemůžeme v konečném důsledku opět začít podporovat evropské farmáře? V době, kdy vznikl prostor na zvýšení
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, this evening we are coming to the end of the first phase of the work of examining
Pane předsedající, pane komisaři, dány a pánové, dnes večer přistupujeme k ukončení první fáze práce na zkoumání návrhu Komise na
At the end of November 2007, two major political decisions were made in favour of this major European project.
Na sklonku listopadu 2007 byla přijata dvě významná politická rozhodnutí ve prospěch tohoto velkého evropského projektu.
Well, it's the end of my shift, and my son has to be picked up from school.
Vlastně už mi končí směna a musím vyzvednout syna ze školy.
These are options. The prom is like a big pimple at the end of your nose. Or a giant disaster the entire world can see with one of a million possible outcomes.
Ples je jako beďar na špičce nosu, katastrofa, kterou vidí úplně každej a může dopadnout na sto způsobů.
One of us is at the end of the table giving conspiracy theories... and the rest of us
Jeden z nás je na kraji stolu a spřádá konspirační teorie... a zbytek si povídá o
At the end of the day, she is your daughter and she is your sister.
ale na konci dne, je to vaše dcera a tvoje sestra.
Why now, 62 years after the end of the war and 50 years since the Union came into being, have we been unable to guarantee people's basic rights?
Proč jsme nyní, 62 let po skončení války a 50 let po vzniku Unie, nebyli schopni zaručit lidem základní práva?
At the end of the day, it was never about figures, but about political will.
V konečném důsledku nikdy nešlo o čísla, ale o politickou vůli.
Liechtenstein, Andorra and San Marino) are an important step towards the end of a situation of complete imbalance.
vkladech( Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra a San Marino), představují důležitý krok k ukončení stavu naprosté nerovnováhy.
when your brain is developing but it's true even in adults and even at the end of life.
jste bezmocní a závislí. Ale je to pravdivé dokonce i u dospělých, i na sklonku života.
i'll write you this check and that's the end of it. Yes?
Napíšu vám šek a tím to končí , ano?

Results: 6991, Time: 0.0061

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More