THE MIDDLE EAST IN CZECH

Translation of The middle east in Czech

Results: 1426, Time: 0.1094

střední východ blízký východ blízkovýchodní blízkém východě středním východě střednímu východu middle east středovýchodě středního východu blízkého východu blízkým východem středním východem blízkovýchodního

Examples of using The middle east in a sentence and their translations

The European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.
Evropská výzva k míru na Blízkém východě zůstává jako vždy silná.
In the Middle East, appearances are very important.
Na středním východě, je vzhled důležitý.
Peace in the Middle East requires a united Arab world.
Mír na Blízkém východě vyžaduje jednotný arabský svět.
In the Middle East, endless wars will continue.
Na středním Východě budou pokračovat nekonečné války.
In the Middle East, everything is interconnected.
Na Blízkém východě je vše propojené.
Suez. Suez- the key to the Middle East.
Suez je klíčem ke Střednímu východu.
Vice President Daniels is about to launch a nuclear strike against the Middle East.
Viceprezident Daniels se chystá zahájit jadernou útok proti Střednímu Východu.
In the Middle East.
Na Blízkém východě.
Europe, the Middle East, South America, and Asia.
Evropě, Středním východě, Jižní Americe a Ásii.
The other impediment is the Middle East problem.
Jinou překážkou je blízkovýchodní problém.
I certainly have not forgotten the Middle East peace process.
Samozřejmě jsem nezapomněla na blízkovýchodní mírový proces.
Vice President Daniels is about to launch a nuclear strike against the Middle East.
Viceprezident Daniels chystá nukleární úder proti Střednímu východu.
Legends of air travel are also found in ancient Africa and the Middle East.
Legendy o leteckém cestování jsou rovněž nalézány ve starověké Africe a Blízkém východě.
Peace to the Middle East Go, planet!
Mír Middle East, Do toho, planeto!
He was held somewhere in the Middle East, probably tortured.
Byl držen někde na Středním východě, pravděpodobně mučen.
Connor, I think this thing in the Middle East.
Connore, zdá se mi, že ta záležitost na Blízkém Východě.
She's in the Middle East, 60 miles north of Kahndaq City.
Je na Středním východě 60 mil severně od Kahndaq City.
Maybe we should resume our talks about the Middle East tomorrow.
Možná bychom měli pokračovat v hovoru o středovýchodě zítra.
We're not sending you to the Middle East.
Jedeš do Middle East.
The Middle East.
Střední východ.
Role of the European Union in the Middle East debate.
Role Evropské unie na Blízkém východě rozprava.
The conflict could spread across all the Middle East.
Konflikt by se mohl rozšířit po celém středovýchodě.
We're in the Middle East.
Jsme na Středním Východě.
Rwanda, Latin America, the Balkans, the Middle East.
Ve Rwandě, Latinské Americe, na Balkáně, ve středovýchodě.
Isn't the middle east already kind of a cloud of dust?
Není už teď střední východ tak trochu oblak prachu?
The Middle East.
Role of the European Union in the Middle East vote.
Role Evropské unie na Blízkém východě hlasování.
Iran is a key country in the Middle East.
Írán je klíčovou zemí na Středním východě.
The middle east, religion.
Blízký východ, náboženství.
Larry is discussing the middle east crisis with qaddafi and charo.
Larry probírá krizi středního východu s Omarem Qaddafim a Charem.

Results: 1426, Time: 0.1094

See also


the middle east is
blízký východ je
the middle east quartet
kvartetu pro blízký východ blízkovýchodního kvartetu blízkovýchodním kvartetu
the middle east crisis
blízkovýchodní krize krizi středního východu krize na blízkém východě
the entire middle east
celý blízký východ blízky východ celý střední východ
the middle east debate
blízkém východě rozprava
the middle east region
oblasti středního východu oblastí blízkého východu
the middle east have
na středním východě měli blízkém východě mají
in the middle east is
na blízkém východě je
the middle east and north
blízký východ a severní
countries in the middle east
zeměmi na blízkém východě
stability in the middle east
stabilita na blízkém východě
back to the middle east
zpátky na blízký východ zpět na střední východ zpátky na střední východ zpět na blízký východ

Word by word translation


middle
- střední middle uprostřed blízký středověká
east
- východ east východu východě východem

The middle east in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More