THE ONLY DECENT IN CZECH

How to say the only decent in Czech

Results: 48, Time: 0.2148

Examples of using The Only Decent in a sentence and their translations

It's the only decent bar around.
Je to jediný slušný bar v okolí.
That was the only decent thing i ever did for them.
Tohle byla jediná dobrá věc co jsem pro ně kdy udělal.
The only decent i . d guy left in the east 40s is devlin.
Jediný slušný člověk, který dělá totožnosti východně od 40.
You should be glad, the only decent thing apple are doing.
Měl bys být rád, jediná dobrá věc co apple dělá.

Correct me if i'm wrong, but isn't that the only decent suit you own?
Nemýlím-li se, tohle je tvůj jediný slušný oblek.
But it's the only decent thing to do.
Ale je to jediná slušná věc.
The only decent soul in this den of cutthroats.
Jediná dobrá duše v týhle hnusný díře.
That was the only decent response to be heard at european level.
To byla jediná slušná reakce, kterou bylo možné slyšet na evropské úrovni.
The only decent song of this whole holocaust is a cheap weepy hun ballad.
Jediná slušná písnička tohohle holocaustu je německá levná ubrečená balada.
The only decent thing they invented was wine.
Jediná slušná věc, kterou vynalezli je víno, a i to se naučili falšovat.
And you were the only decent cop on that beat.
A vy jste tam byla jediná slušná policajtka.
The only decent thing about him was his wife.
Jediná slušná věc na něm byla jeho žena.
You're the only decent folks we have come across.
Vy jste jediní slušní lidé, na které jsme natrefili.
Is that the only decent excuse for a visit?
To je jediný pořádný důvod na návštěvu?
You are the only decent boyfriend i have ever had.
Ty si jediný pořádný přítel, jakého jsem kdy měla.
Yes, it was the only decent photo i had.
Jo, byla to jediná normální fotka, kterou jsem našla.
You... you were the only decent thing in my life.
Ty... tys byl jediná rozumná věc, co mě v životě potkala.
Yeah? he and i are the only decent items in here.
On a já jsme tady jediný slušný lidi.
That's when i got the only decent idea i had all day.
A pak jsem dostal nápad, jedinej kloudnej za celej den.
Yes, and i may very well be the only decent human being left.
Ano, a možná že jsem jediný slušný člověk, který tady zůstal.
The only decent news... he left a good DNA sample for the rape kit.
Jediná dobrá zpráva je,... že zanechal dobrý vzorek DNA pro databázi násilníků.
The only decent guy in miami, and someone just had to go and shrink the dating pool.
Jediný slušný chlap v miami a někdo musel zmenšit výběr.
The only decent costume in the whole play is the dress that you made for cinderella.
Jediný slušný kostým v celé hře je ten, který jsi ušila pro popelku.
And the only decent thing that he has ever done in his life is supply half of your DNA.
A jedinou slušnou věcí, kterou v životě udělal, je to, že poskytl půlku tvé DNA.
I'm afraid your meddling has cost mary the only decent offer she will ever get.
Obávám se, že tvoje skvělé rady stály mary jedinou slušnou nabídku k sňatku, kterou kdy dostane.
I'm a constant disappointment to my mom, who's the only decent person in my life.
Jsem neustálým zklamáním mojí mámy, která je jedinou slušnou osobou v mém životě.
I flew around the world in 1938, for the only decent reason a young man does anything.
V roce 1938 jsem obletěl svět, z jediného rozumného důvodu, pro který mladý muž udělá cokoliv.
Kicking him out might have been the only decent thing i ever did as a mother.
To, že jsem ho vykopla, byla asi jediná správná věc, kterou jsem jako matka udělala.
I gave him a pocket watch that belonged to my grandfather, the only decent member of my family.
Dal jsem mu hodinky, které patřili mému dědečkovi, jedinému slušnému členu naší rodiny.
Go ahead, serrano, don't be afraid, this is the only decent way to die.
Kupředu, serrano, nebojte se, tohle je jediný správný způsob jak zemřít.

Results: 48, Time: 0.2148

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The only decent" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More