Translation of "the rest of" in Czech

S Synonyms

Results: 8812, Time: 0.0046

zbytek ostatní do konce zbytkem konce ostatních

Examples of The Rest Of in a Sentence

But the rest of the world, it's your decision, Tony.
Ale zbytek světa, je tvoje rozhodnutí, Tony.
God knows where the rest of you are!
Bůh ví, kde jste vy ostatní .
And I think at this age, we both know right now if we could be with each other for the rest of our lives.
A myslím, že v tomto věku my oba víme hned teď, jestli by jsme mohli být s tím druhým do konce života.
I need to speak with you and the rest of the team, Jackie.
Potřebuju s tebou a zbytkem týmu mluvit, Jackie.
I want to be with you for the rest of my life. For I love you.
Chci být s tebou do konce svého života, protože tě miluji.
And the rest of your team?
A zbytek vašeho týmu?
And for the rest of you, life goes on.
A pro vás ostatní , život půjde dál.
Would you rather be dead... or live the rest of your life without your soul mate?
Byl byste raději mrtvý nebo žil do konce svého života bez své spřízněné duše?
' that's the difference between me and you and the rest of the world.
To je rozdíl mezi mnou, tebou a zbytkem světa.
For the rest of your life, you could stay here.
Do konce tvého života, tu můžeš zůstat.
And the rest of your week?
A zbytek tvého týdne?
And for the rest of you.
- A pro vás ostatní .
you'll be driving this car the rest of your life.
Budeš řídit tohle auto do konce života.
there's literally a gap of air between the computer and the rest of the world.
Doslova tam je mezera mezi počítačem a zbytkem světa.
for the rest of your lives.
do konce vašich životů.
And where's the rest of your crew?
A kde je zbytek tvé posádky?
You may be here to mourn Margaret Bashford, but the rest of us, we just live here.
Ty tu možná truchlíš po Margaret Bashfordové, ale my ostatní ... tady jen žijeme.
Every day for the rest of your or her life.
Každý den do konce tvého nebo jejího života.
Yes, along with the rest of the archaeological team.
Ano, spolu se zbytkem archeologického týmu.
i'm gonna love you for the rest of my life.
Budu tě milovat do konce svého života.
The rest of the body was never found.
Zbytek těla se nikdy nenašel.
Dillon and the rest of the converts wanted to stay.
Dillon a ostatní věřící chtěli zůstat.
My god, if you people killed my son, I swear... you're gonna regret it for the rest of your life.
Bože můj, jestli jste mého syna zabili, přísahám... že toho budete litovat do konce života.
So what are we gonna do with the rest of my life?
Tak co budeme s tím mým zbytkem života dělat?
And it's not because I want to take anyone's money, but because I plan on staying married to Aiden for the rest of my life.
A ne proto, že chci něčí peníze, ale protože chci zůstat provdaná za Aidena do konce svého života.
Maybe every day for the rest of your lives.
Možná každý den pro zbytek vašeho života.
Well, milton's asleep, but the rest of you?
No, Milton spí, ale vy ostatní ?
Oh... The night before we got married we were lying in bed. Monroe told me that for the rest of our lives we'll be known as Monroe and Rosalee, not just Monroe, not just Rosalee, but Monroe and Rosalee.
Noc před naší svatbou jsme leželi v posteli a Monroe řekl, že do konce života budeme známí jako Monroe a Rosalee.
economies, between rich and poor, especially in eastern Europe, and between the disadvantaged and the rest of society.
městskými ekonomikami, mezi bohatými a chudými, zvláště ve východní Evropě, a mezi znevýhodněnými a zbytkem společnosti.
And I am going to love you the rest of my life.
A budu tě milovat až do konce svého života.

Results: 8812, Time: 0.0046

EXAMPLES
Examples
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More