THERE WAS SOMETHING IN CZECH

Translation of There was something in Czech

Results: 659, Time: 0.0849

Examples of using There was something in a sentence and their translations

I wish there was something I could do to help.
Přál bych si, aby bylo něco, jak bych mohl pomoct.
There was something going on.
There was something off about him. I am a Detective, Professor.
Bylo něco off o něm. Jsem detektiv, profesore.
Karellen said that there was something in the fabric of the ship that poisoned me.
Karellen řekl, že existuje něco ve struktuře lodi co mě otrávilo.
There was something else.
Bylo tam něco dalšího.
In the sauce... there was something unique.
V omáčce bylo něco jedinečného.
There was something in her eye.
Měla něco s okem.
But there was something.
Ale bylo tam něco.
But there was something comforting about disappearing into a sea of people.
Ale bylo něco uklidňujícího na zmizení v moři llidí.
Who knew well that there was something like as an international cookbook price?
Kdo by řekl, že existuje něco jako Mezinárodní ocenění kuchařek?
They knew that there was something better than just being a big shot.
Věděli, že existuje něco víc, než jen být velký machr.
There was something strange about her eye.
Měla něco divného s okem.
There was something in there.
Bylo něco ve vnitř.
And there was something.
A bylo tam něco.
He said that there was something pulling him away.
Říkal, že existuje něco, co ho táhne pryč.
Lionel said there was something out there that could control me.
Lionel říká, že existuje něco, co mě může ovládat.
I was so sure there was something that was bringing him here.
Byla jsem si tak jistá, že existuje něco, co ho přivedlo sem.
There was something so vulnerable about Edie.
Bylo něco tak zranitelného na Edie.
There was something in the mist.
Bylo tam něco v mlze.
But there was something about her.
Ale něco tu o ní zbylo.
There was something up her sleeve.
Měla něco v rukávu.
I was growing up and I knew that there was something more out there.
Když jsem vyrůstal, věděl jsem, že existuje něco víc venku.
There was something for you here.
Něco tu na vás čekalo.
I mean, my Pashto's a little rusty, but there was something in her voice.
Moje paštština je zrezivělá, ale měla něco v hlase.
There was something about a friend... I.
Ještě něco o příteli... já.
In every shot there was something in the background.
Na každým snímku bylo něco v pozadí.
And there was something about a comet.
A bylo tam něco o kometě.
But there was something familiar.
Ale bylo tam něco povědomého.
There was something missing.
Něco tu chybělo.
That there was something in the trunk.
Že je něco v kufru.

Results: 659, Time: 0.0849

See also


there was something so
bylo něco tak bych něco takovýho
there was something going
děje něco tam něco šel něco
there was something funny
bylo tam něco divného je v tom něco divného
there was something weird about
je tam něco divného je něco divného na
there was something odd about
bylo něco zvláštního na tom
there was something in his eyes
něco v jeho očích něco bylo v jeho pohledu měl v očích něco
there was something in the road
něco bylo na silnici něco bylo na cestě
there was something in my life
něco bylo v mém životě
there was something in my mouth
něco jsem měla v puse
there was something in the mist
bylo tam něco v mlze
there was something in your voice
bylo něco v tvém hlasu něco ve vašem hlasu
tell there was something
říct , že je tu něco , co říct , že bylo něco
apparently there was something
údajně je něco patrně bylo něco , co

Word by word translation


there
- tam tu žádné zde je
was
- byl jsem byl měl šlo bylo
something
- něco něco , co nějak něčem něčeho

S Synonyms of "there was something"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More